Your address will show here +12 34 56 78
Valorització i transferència de resultats 
d'investigació cap a les empreses

Convocatòria 2018

Descripció

Línia 1. Valorització, transferència i explotació per les empreses de resultats de R+D

Desenvolupament de productes, serveis o tecnologies efectuats a partir dels resultats d'investigació generats pels grups de recerca del sistema científic valencià perquè aconseguisquen un grau de desenvolupament suficient que permeta a les empreses la seua incorporació.

Línia 2. Potenciació d'unitats científiques de desenvolupament de tecnologies i difusió del coneixement cap a l'empresa
Creació i impuls d'unitats científiques de desenvolupament de productes, serveis o tecnologies en el si de les entitats beneficiàries. Les citades unitats tindran com a finalitat la valorització, difusió i transferència de tecnologia, per a la seua explotació per part de les empreses, dels resultats de R+D generats pels grups d'investigació de les citades entitats beneficiàries.

Beneficiaris

Universitats públiques i privades integrades en RUVID; centres tecnològics i organismes públics d'investigació. Instituts d'investigació sanitària; entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre vinculades o concertades amb el Sistema Valencià de Salut que desenvolupen activitat investigadora. Altres centres públics de R+D depenents o vinculats a les administracions públiques i els seus organismes, així com altres entitats privades sense ànim de lucre que realitzen activitat de R+D i generen coneixement científic o tecnològic.

Tipologia de projectes

Seran subvencionables els projectes de desenvolupament experimental que comprenguen la creació de prototips, la demostració, l'elaboració de projectes pilot, l'assaig i la validació de productes, processos o serveis nous o millorats, en entorns representatius de condicions reals de funcionament, sempre que l'objectiu principal siga aportar noves millores tècniques a productes, processos o serveis.

Sol·licitut

La sol·licitud es realitzarà mitjançant un formulari d'emplenament electrònic sent obligatòria la seua presentació online davant la seu electrònica de la Generalitat, en el marc d'un tràmit telemàtic a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'AVI, amb signatura i registre electrònic. 


L'entitat sol·licitant haurà d'aportar la següent documentació:


 • Formulari electrònic de sol·licitud, accessible a través de la pàgina web de l'AVI.
 • Memòria descriptiva del projecte segons el model normalitzat disponible en la pàgina web de l'AVI.  
 • Justificació documental que l'entitat sol·licitant és propietària o copropietària dels resultats d'investigació que es pretenen valoritzar i transferir amb l'execució del projecte i que, si escau, la suma del percentatge de propietat que li corresponga, més el percentatge d'altres organismes d'investigació  copropietaris situats a la Comunitat Valenciana, represente el 25% o més de la propietat dels citats resultats de recerca.
 • Declaració expressa del representant legal de l'entitat sol·licitant en la qual certifique que els beneficis generats per les activitats de transferència de coneixement a les empreses realitzades durant i després de l'execució del projecte s'invertiran en activitats primàries de l'entitat, així com que l'execució del projecte té caràcter no econòmic, és a dir, que no consisteix en l'oferta de béns i serveis en cap mercat.
 • En el cas d'entitats sol·licitant no inscrites en el Registre Mercantil:  
  • Estatuts o documentació acreditativa de la constitució de l'entitat sol·licitant. 
  • Document acreditatiu de poders per a actuar com a representant legal de l'entitat que sol·licita l'ajuda. 
 • Declaració d'altres ajudes rebudes per als mateixos costos del projecte, segons model disponible en la tramitació electrònica de la sol·licitud.

Terminis

 • Termini de sol·licitud. El termini de presentació de sol·licituds finalitzará a les 23:59:59 hores del 6 d'agost de 2018.
 • Termini d'execució. Les despeses previstes en l'actuació objecte de subvenció hauran de realitzar-se entre 1 de gener al 31 de desembre de 2018. 
 • Termini de justificació. Les entitats beneficiàries hauran de presentar la documentació justificativa amb data límit del 15 de gener de 2019. El pagament de les quotes a ingressar per l'entitat beneficiària a la Seguretat Social que es realitzen durant l'any 2019 es justificaran com a màxim el dia 10 d'abril.

Requisits dels projectes

Requisits generals

 • Els projectes hauran de contindre activitats de tipus demostratiu que permeten reduir les incerteses sobre la viabilitat tècnica i comercial de la tecnologia desenvolupada i no podran ser finançades activitats d'investigació. 
 • Tots els beneficis generats per les activitats de transferència de coneixement a les empreses realitzades per l'organisme de recerca hauran d'invertir-se en activitats primàries d'aquest centre. 
 • L'execució dels projectes ha de tindre caràcter no econòmic, és a dir, que no consisteixen en l'oferta de béns i serveis en mercat algun. 
 • Per cada resultat d'R+D que el sol·licitant pretenga valorizar i transferir, serà necessària la participació en el projecte, com a servei extern, de com a mínim, un organisme d'investigació o centre tecnològic. 
 • El projecte ha de tindre un impacte tangible en la Comunitat Valenciana. 

Línia 1: Valorització, transferència i explotació per les empreses de resultats d'R+D

 • Únicament s'admetrà la valorització i transferència d'un resultat d'investigació per cada sol·licitant. 
 • El cost elegible del projecte haurà d'estar comprés entre 40.000 i 80.000 euros. 

Línia 2. Potenciació d'unitats científiques de transferència de coneixement cap a l'empresa

 • Els projectes hauran de contemplar la creació o desenvolupament d'estructures, integrades en l'entitat beneficiària, dirigides a garantir la gestió i el funcionament estable en el temps de la unitat. 
 • El projecte haurà d'incloure el desenvolupament i transferència de dos resultats d'investigació generats per la unitat. 
 • El cost elegible del projecte haurà d'estar comprés entre 80.000 i 200.000 euros.Despeses subvencionables

 • Despeses de personal, inclosos salaris i quotes de la Seguretat Social, emprat en centres de la Comunitat Valenciana, en la mesura en què estiguen dedicats al desenvolupament del projecte. Les despeses de personal podran referir-se a doctors o doctores, persones titulades universitàries i personal tècnic i auxiliar.
 • Despeses de contractes de desenvolupament experimental amb centres tecnològics o de recerca destinats de manera exclusiva al projecte.
 • Despeses de serveis externs de consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al projecte.
 • Despeses d'adquisició de coneixements tècnics adquirits i obtinguts per llicència de fonts externes en condicions de plena competència.
 • Despeses de registre de drets de propietat industrial o intel·lectual derivats de l'execució del projecte.
 • Despeses d'inversió en xicotet equipament científic i altre material inventariable, necessari per al desenvolupament de les activitats. S'exclouen els dispositius informàtics d'ús genèric.
 • Despeses de material fungible i subministraments similars que es deriven directament del projecte. S'exclou material d'oficina i consumibles informàtics.
 • Despeses de publicació i difusió en àmbits empresarials dels resultats directament relacionats amb el projecte.
 • Despeses d'activitats de formació imprescindibles per a l'execució del projecte. Es consideraran en aquest apartat la formació i obtenció de coneixements adquirida per l'assistència de personal dedicat al desenvolupament del projecte.
 • Despeses de desplaçament i allotjament de personal amb motiu de les activitats del projecte. Les despeses de viatge que s'imputen estaran limitats pels imports establits en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris i les seues respectives modificacions.
 • Despeses de serveis externs de consultoria destinats a garantir la transferència dels resultats del projecte.
 • Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte. El cost màxim subvencionable serà de 1.400 euros.
 • Si escau, els tributs abonats efectivament per l'entitat beneficiària. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda.
 • En concepte de costos indirectes les entitats beneficiàries podran imputar, sense necessitat d'aportar justificants de despesa, un percentatge de fins al 15% dels costos directes vàlidament justificats. Els costos indirectes són despeses generals assignades a l'actuació, però que, per la seua naturalesa, no poden imputar-se de forma directa. Els costos indirectes han de respondre a despeses reals d'execució del projecte, assignats al mateix sobre la base d'un informe tècnic motivat sobre el mètode d'imputació emprat que serà presentat a l'AVI abans de la primera declaració de despeses en què s'incloguen.

Intensitat de l'ajuda

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100% de les despeses subvencionables del projecte.

Criteris d'evaluació de sol·licituts

Línia 1. Valorització, transferència i explotació per les empreses de resultats d'R+D

 • Interès de la tecnologia i potencial d'explotació comercial. Puntuació màxima: 45 punts. 
  • Grau de protecció industrial o intel·lectual del producte, procés o servei resultat de la investigació que es pretén valoritzar i transferir. Fins a 20 punts.
  • Projecte de caràcter no econòmic que ha sigut finançat en programes competitius d'R+D i el resultat de la qual es pretenen valoritzar i transferir. Fins a 5 punts.
  • Proximitat del producte, procés o servei resultat del projecte al mercat potencial. Fins a 10 punts.
  • Volum del mercat potencial al qual es dirigeix el producte, procés o servei. Fins a 10 punts.
 • Planificació i gestió del projecte. Puntuació màxima: 30 punts. 
  • Coherència i idoneïtat dels objectius plantejats en funció del temps disponible i el pressupost considerat. Fins a 10 punts.
  • Viabilitat i estructuració del pla de treball. Fins a 10 punts 
  • Activitats de difusió i transferència a les empreses dels resultats d'execució del projecte. Fins a 10 punts 
 • Qualitat de l'equip de treball que participa en el projecte. Puntuació màxima: Fins a 15 punts.
  • Experiència prèvia i adequació de les persones participants en l'àrea objecte de desenvolupament. Fins a 5 punts.
  • Capacitats i experiència de l'equip involucrat en activitats de valorització i transferència de resultats ínvestigació cap a les empreses. Fins a 5 punts.
  • Connexió de l'equip de treball amb el teixit empresarial. Fins a 5 punts.
 • Alineació amb l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana RIS3CV o amb criteris mediambientals i socials. Puntuació màxima: 10 punts. 
  • Alineació amb l'Estratègia Especialització Intel·ligent Comunitat Valenciana (RIS3CV). Es valoraran els projectes l'àrea dels quals de desenvolupament es trobe en l'àmbit de les prioritats de l'estratègia RIS3CV . Fins a 3 punts. 
  • Alineació amb polítiques mediambientals. Es valoraran els projectes amb impacte favorable per a l'economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos. Fins a 3 punts. 
  • Alineació amb aspectes socials. Es valoraran els projectes els resultats dels quals contribuïsquen a millorar la qualitat de vida o la salut de les persones. Fins a 4 punts 

Línia 2. Potenciació d'unitats científiques de desenvolupament de tecnologies i difusió del coneixement cap a l'empresa

 • Interès de la tecnologia i potencial d'explotació comercial. Puntuació màxima: 45 punts. 
  • Patents i drets de propietat intel·lectual generats pel grup d'investigació on s'integra la unitat, així com grau de protecció industrial o intel·lectual del producte, procés o servei resultat de projectes d'R+D que es pretenen desenvolupar i transferir. Fins a 20 punts. 
  • Activitats de transferència i llicències d'explotació de patents o de drets de propietat intel·lectual concedides a empreses realitzats pel grup de recerca on s'integra la unitat, així com proximitat del producte, procés o servei al mercat potencial dels desenvolupaments previstos per la unitat. Fins a 15 punts. 
  • Volum del mercat potencial al qual es dirigeixen els productes, processos o serveis dels desenvolupaments previstos per la unitat. Fins a 10 punts. 
 • Planificació i gestió del projecte. Puntuació màxima: 30 punts. 
  • Coherència i idoneïtat del programa estratègic de la unitat per al període 2018-2020. Fins a 10 punts. 
  • Estructura i organització de la unitat proposada. Fins a 10 punts. 
  • Pla d'activitats de difusió i transferència a les empreses per part de la unitat. Fins a 10 punts. 
 • Qualitat de l'equip de treball que participa en el projecte. Puntuació màxima: 15 punts. 
  • Experiència prèvia i adequació de les persones integrants de la unitat en les àrees objecte de desenvolupament. Fins a 5 punts. 
  • Capacitats i experiència de l'equip integrant de la unitat en activitats de valorització i transferència de resultats d'investigació cap a les empreses. Fins a 5 punts. 
  • Connexió de l'equip integrant de la unitat amb el teixit empresarial. Fins a 5 punts. 
 • Alineació amb l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana RIS3CV o amb criteris mediambientals i socials. Puntuació màxima: 10 punts. 
  • Alineació amb l'Estratègia Especialització Intel·ligent Comunitat Valenciana (RIS3CV). Es valoraran els projectes l'àrea dels quals de desenvolupament es trobe en l'àmbit de les prioritats de l'estratègia RIS3CV. Fins a 3 punts. 
  • Alineació amb polítiques mediambientals. Es valoraran els projectes amb impacte favorable per a l'economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos. Fins a 4 punts. 
  • Alineació amb aspectes socials. Es valoraran els projectes els resultats dels quals contribuïsquen a millorar la qualitat de vida o la salut de les persones. Fins a 3 punts.
Resolució de la concessió d'ajudes
 
 
Atenció personal

info.avi@gva.es 

Alacant (+34) 96 647 83 60

València (+34) 96 386 92 00


Horari d'atenció: de 9 a 14.30 hores


Agència Valenciana de la Innovació
 • Rambla Méndez Núñez, 41 pis 13 · 03002 Alacant
 • Plaça de l'Ajuntament, 6 pis 2 i 3 · 46002 València