Your address will show here +12 34 56 78

Normativa

Per assolir a mig termini un creixement sostingut de la renda per càpita, la creació de llocs de treball de qualitat, l'augment de l'ocupació i l'increment de la qualitat de vida de tots els ciutadans i totes les ciutadanes de la Comunitat Valenciana, Les Corts aprovaren en 2017 la Llei en virtut de la qual es va crear l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI). 


El Parlament autonómic ha introduït fins ara lleugeres modificacions en el text llegislatiu, a la versió consolidada del qual es pot accedir a través del següent enllaç:  

Per altra banda, la organització i funcionament de l'Agència es regula en el següent Reglament, que s'ha revisat el President de la Generalitat validà mitjançant un decret signat el 30 de maig de 2018:

Precisament per a incloure-hi les modificacions introduïdes a la llei de l'AVI, el Consell aprova l'adaptació del Reglament d'organització i funcionament (ROF) de l'AVI, el 20 de novembre de 2020.

El Govern valencià també ha validat l'ordre de bases de l'AVI, que regula els procediments per a atorgar ajudes en concurrència competitiva amb l'objecte d'enfortir el Sistema Valencià d'Innovació (SVI):

L'AVI publica, a més, la Relació de Llocs de Treball (RPT) del seu personal laboral corresponent a l'any 2020:

En el marc de les normatives estatals i autonòmiques existents, l'AVI ha aprovat un pla per a regular el teletreball de manera ordinària, que es pot consultar a continuació:

No obstant això, el pla s'ha revocat per adaptar-se a la regulació vigent tal i com s'exposa a la següent resolució:

Normativa en tramitació

Consulta el tràmit d'informació pública del Pla Estratègic de Subvencions per al període 2024-2026, que ja s'ha aprovat: