Your address will show here +12 34 56 78

                                                        Avís legal

Tot accés a aquesta web i l'ús de la informació continguda en la mateixa, implica l'acceptació de les següents condicions d'ús:


1. Dades identificatives


Titular d'aquest Lloc web i de la marca AVI: Agència Valenciana de la Innovació 

NIF: Q0300865C

Domicili fiscal: Moll de Ponent, s/n. Edifici B. 03003 Alacant

E-Mail: info@avi.gva.es


Així mateix, els noms de domini titularitat de l'Agència Valenciana de la Innovació - Generalitat Valenciana, són avi.gva.es, innoavi.es, i innoavi.com


2. Utilització de la informació continguda en la web


L'Agència Valenciana de la Innovació, d'ara endavant AVI, a través del domini innoavi.com facilita la consulta lliure i gratuïta d'informació d'interès general de l'AVI i en particular informació i gestions pròpies de l'Administració. Només està autoritzat l'ús personal i no comercial. No s'autoritza la còpia, reproducció, transmissió, distribució o modificació del lloc o els seus continguts.


La informació proporcionada en aquesta web té caràcter merament orientatiu o informatiu, és a dir, manquen de validesa jurídica i en cap cas podrà ser vinculant per a la resolució dels procediments administratius, que es trobarà subjecta exclusivament a la normativa que els siga aplicable. Per a finalitats jurídiques, hauran de consultar-se els textos publicats en els Butlletins i Diaris Oficials o sol·licitar-se a l'AVI. L'accés a la web, així com l'ús que puga fer-se de la informació que conté, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. L'AVI no es responsabilitzarà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogueren derivar-se d'aquest accés o ús d'informació, amb excepció de totes aquelles actuacions que resulten de l'aplicació de les disposicions legals a les quals haja de sotmetre's en l'estricte exercici de les seues competències.


3. Qualitat de la informació i continguts


L'AVI no garanteix l'exactitud, veracitat o integritat dels continguts d'aquest lloc web, ni es responsabilitza de l'accés o ús dels mateixos. No obstant això, desenvoluparà els esforços precisos per a evitar errors i, si escau, corregir-los o actualitzar-los el més prompte possible, no podent garantir la seua inexistència ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.


L'AVI podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en la seua web o en la seua configuració o presentació.


Els llistats que es puguen publicar en aquesta web i que continguen dades de caràcter personal s'ajusten a la legislació actual de protecció de dades. Aquests llistats no constitueixen font d'accés públic i no podran ser reproduïts ni en tot ni en part, ni transmesos ni registrats per cap sistema de recuperació d'informació, sense el consentiment dels propis afectats.


L'AVI assumeix, d'acord amb la legislació vigent, la responsabilitat pels continguts d'aquesta web que hagen sigut elaborats per la mateixa entitat. Pel que fa als continguts subministrats per usuaris i tercers, els són aplicables les exclusions de responsabilitat previstes en els articles 13 a 17 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En particular, pel que fa als continguts enllaçats, s'aplica l'exclusió de responsabilitat de l'article 17 de l'esmentada llei.


4. Disponibilitat de la informació


L'AVI no pot garantir plenament el funcionament de la xarxa de comunicacions i per tant no assumeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat del seu servidor. El servidor podrà ser desconnectat sense previ avís. Es faran tots els esforços perquè l'impacte per tasques de manteniment siga el mínim possible. L'AVI no es responsabilitza de cap dany o perjudici patit per l'usuari que es derive de l'accés a aquesta web o de l'ús d'informació o aplicacions en ell continguts.


5. Política de privacitat


La privacitat d'aquesta web es basa en:


  • Se sol·licitaran exclusivament les dades imprescindibles per a poder proporcionar-li els serveis de la web.

  • Automàticament s'obtindrà exclusivament informació tècnica, i serà la mínima imprescindible per a donar-li un bon servei. En visitar aquesta web, el seu navegador pot emmagatzemar informació tècnica en el seu ordinador: l'ús de cookies no proporciona cap informació personal, ni informació sobre el seu ordinador, només estan destinades a ajudar-lo a estalviar temps quan torne a visitar-nos, a seleccionar la fulla d'estil més adequada i al fet que la visualització de la web siga correcta, així com l'idioma i el joc de caràcters del seu navegador amb el mateix motiu (per exemple, perquè es vegen ben els accents). També podrà ajudar-nos en la millora del disseny de la nostra web i a l'obtenció d'estadístiques (en concret, conéixer el nombre de "visitants únics" que té la nostra web).

  • Les dades de caràcter personal que ens facilite es tractaran d'acord a l'establit pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, així com per la resta de normativa vigent quan no s'opose al citat reglament (actualment, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal). Aquestes dades s'inclouran en fitxers titularitat de l'AVI que s'utilitzaran per a les finalitats pròpies d'aquesta entitat i els específics de la seua sol·licitud o document en el qual consten, així com per a atendre les obligacions legals de publicitat i transparència a les quals se subjecta aquesta Agència, tot açò pel temps indispensable que exigisca la normativa aplicable. Aquestes dades no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals o quan tinguen com a destinació del seu tractament, altres Administracions Públiques. Els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del seu tractament, oposició i portabilitat de les dades, podrà exercir-los contactant amb aquesta Agència a través del correu electrònic: info.avi@gva.es o mitjançant correu ordinari, així com personant-se en algun dels centres de treball d'aquesta Agència Valenciana de la Innovació: ( Rambla Méndez Núñez, 41 - 03002 Alacant) o (Plaza de l'Ajuntament, 6 - 46002 València), de la mateixa manera que se l'informa del dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control. Depenent del tipus de dret que ens sol·licite li podrem requerir que aporte una fotocòpia del seu Document Nacional d'Identitat o equivalent. 


 6. Propietat intel·lectual i industrial 


 Els drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquesta web d'Internet, el seu disseny gràfic, els codis que conté, les marques o signes distintius de qualsevol classe i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges i àudio són propietat de l'AVI o de tercers que hagen autoritzat l'ús d'aquests continguts a l'AVI, llevat que s'indique expressament la seua lliure disponibilitat. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d'aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de l'AVI o d'aquell que siga titular. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Lloc, així com els perjudicis que pogueren ocasionar-se en els drets de propietat intel·lectual i industrial de l'AVI poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguen i, si escau, a les responsabilitats que d'aquest exercici es deriven. 


 7. Establiments d'hipervincles 


En aquesta web s'han inclòs enllaços a pàgines d'Internet de tercers ("links"), que s'han considerat d'interès per als usuaris. No obstant això, l'AVI no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en la seua pàgina. 


Els usuaris que es proposen establir un hipervincle entre la seua pàgina web i la de l'AVI hauran de tindre en compte el següent: 


  • L'establiment de l'hipervincle no implica en cap cas l'existència de relacions entre l'AVI i el propietari de la pàgina web en la qual s'establisca, ni l'acceptació i aprovació per part de l'AVI dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que l'AVI ha autoritzat expressament l'hipervincle ni que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferits o llocs a disposició en la pàgina web des de la qual s'estableix l'hipervincle. 

  • L'AVI no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment de l'hipervincle puga oferir. L'usuari assumeix sota la seua exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que pogueren derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'hipervincle. 

  • La pàgina web en la qual s'establisca l'hipervincle no podrà contindre cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a l'AVI, excepte aquells signes que formen part del mateix enllaç. 

  • La pàgina web en la qual s'establisca l'hipervincle no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.