Your address will show here +12 34 56 78

La Compra Pública Innovadora (CPI) és un dels eixos d'acció estratègics per a l'Agència Valenciana de la Innovació. Aquesta ferramenta aprofita la capacitat de compra de totes les administracions per impulsar el desenvolupament d'innovacions que no només augmenten la qualitat i eficiència dels serveis públics, sinó que contribueixen també a millorar la competitivitat de les nostres empreses.

Per assolir aquest objectiu, l'AVI actua en diversos fronts per traslladar un procediment de CPI clar, estandaritzat, i amb garanties legals; estimular l'oferta i la demanda de CPI tant entre les empreses com administracions públiques; oferir assistència i assessorament especialitzat en els processos de CPI portats a terme por qualsevol ens públic de la Generalitat i, por últim, proporcionar formació especialitzada als empleats públics.

Guia CPI

L'AVI ha elaborat una guia pràctica que assistirá els organismes públics de la Comunitat Valenciana en la posada en marxa de procedimients de Compra Pública Innovadora, des de la fase inicial d'identificació de les necessitats d'innovació fins a l'elaboració dels plecs necessaris per a la licitació. 


El document tècnic, que ha estat validat pels òrgans de contractació de les conselleries, la central de compres i el sector públic de la Generalitat, per entitats local i la mateixa Abogacía, ofereix protocols d'actuació vàlids per a  tot tipus d'organismes públics.

De fet, la guia inclou en els annexos exemples pràctics perquè els diferents organismes públics  facen front amb garanties totes les fases del procediment. Entre el material disponible, destaquen els mapes de demanda primerenca i els diferents tipus de plecs.

Impuls a la compra Pública de Innovació

El compromís de l'AVI amb l'impuls de la Compra Pública Innovadora es reflecteix en la convocatòria anual d'ajudes, on disposa d'un programa específic d'incentius que actua en una doble dirección.


Per una banda, estimula la demanda de productes i serveis innovadors en l' Administración, facilitant la creació de departaments especialitzats i donant suport les iniciatives de CPI de les entitats locals.

Per un altra, disposa d' una línia específica de suport a empreses per incentivar que concórreguen a aquest tipus de licitacions. En aquest últim cas, l'AVI financia tant les despeses de consultoria associats com el desenvolupament de la R+D+i necessària per optar a aquest tipus de contractes.

Assistència i assessorament especialitzat a l'Administració

La Agència Valenciana de la Innovació presta també serveis d'assessorament, assistència, suport i monitorització a la Generalitat i el seu sector públic instrumental en la posada en marxa i execució de processos de Compra Pública Innovadora.

Es tracta d'un acompanyament tècnic integral, que arrenca en las fases més primerenques, a la fi de donar suport a cadascú dels departaments en la identificació d'aquelles necessitats que es poden satisfer mitjançant la demanda de solucions innovadores.

Aquesta tasca d'assistència técnica s'estén al llarg de tot el procés necessari per preparar i adjudicar amb èxit aquest tipus de contracte públic, amb especial incidència en dues etapes determinades: la consulta preliminar al mercat i la mateixa licitació del contracte de CPI.

Consulta preliminar al mercat

Consultes actives

Consultes finalitzades

CEL La Ribera


Impuls a la creació de comunitat energètiques locals (CEL) a la Ribera utilitzant la Compra Pública d'Innovació, afavorint així la producció d'energia renovable i contribuint a reduir la factura energètica.

Accessibilitat al Castell de Santa Bàrbara


Millora de l'experiència de visita al Castell de Santa Bàrbara des d'un enfocament integral en condicions d'idoneïtat i accessibilitat a tota la ciutadania, inclòs l'ascens per a totes les persones que desitgen pujar.

Atenció a majors que viuen en soledat


Millora de l'atenció en les persones majors de 65 anys que viuen en soledat en la zona de EDUSI (Sant Antón, Mercat Central, Campoamor i Carolines Baixes) en els àmbits de salut, sociabilitat i accessibilitat.

HIS corporatiu


Adquisició, desenvolupament i/o adequació d'un nou Sistema d'Informació Hospitalària (HIS) corporatiu que homogeneïtze el Sistema d'Informació Hospitalari i dispose d'una única aplicació corporativa implantada en tots els hospitals públics de gestió directa de la Comunitat Valenciana

Smart Building 2021


Integració òptima del sistema de producció de renovables en un edifici objecte de rehabilitació en el casc antic d'Algemesí amb una coberta de teules.

Edificis públics intel·ligents davant la crisi climàtica


Desenvolupament de solucions ad hoc d'integració de tots els sistemes existents a la Casa Consistorial i el seu edifici annex, atesa la Norma UNE d'edificis intel·ligents, amb la intenció d'integrar tota la informació generada en la plataforma de ciutat per a aconseguir una gestió més eficient i sostenible d'aquests inmobles.

Ribalicita.


Disseny d'un sistema de càlcul de petjada de carboni en ofertes públiques amb l'objectiu d'aconseguir la neutralitat climàtica en matèria de contractació de manera que les obres, serveis i subministraments s'adquirisquen i presten produint el menor nombre d'emissions possibles.

T-eCuidamos Personas.


Disseny d'un sistema innovador que permeta digitalitzar tota la informació referida a la formació, la formació física, la salut i el benestar del personal amb l'objectiu de millorar les seues condicions laborals, de formació i de seguretat i salut per a proporcionar programes de gestió interna més eficaces.

T-eCuidamos Procesos.


Disseny innovador per a adequar els Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) i l'entrada d'informació cartogràfica amb l'objectiu d'optimitzar les actuacions en emergències en funció de la seua naturalesa.

T-eCuidamos Vehículos.


Disseny innovador de vehicles més adequats per a la gestió de les diferents emergències.

Digitalització i mobilitat sostenible a Ontinyent


Desenvolupament de noves ferramentes i solucions de caràcter innovador per a la digitalització de l'Administració centrada en usuaris i, per altra, en la mobilitat intel·ligent i sostenible.

Protecció de l'entorn de Salinas


Desenvolupament de nous instruments per garantir el manteniment òptim i predictiu de l'entorn, així com la vigilància i la seguretat pública, amb especial interés en els mecanismes que permeten un control exhaustiu dels riscos mediambientals.

Smart Building


Desenvolupament de tecnologia i solucions de caràcter innovador en el camp dels denominats edificis intel·ligents o Smart Buildings per a la seua posada masiva al mercat.

Innova-Neteja.


Disseny d'un sistema innnovador que assegure la qualitat del servei de neteja, la seua optimització i control durant la prestació del servei, i que garantisca un major respecte a les persones i al medi ambient, així com una adequada desinfecció en relació a les noves necessitats plantejades per COVID-19.

i-BOI.


Desenvolupament d'un Butlletí d'Ordres i Informacions intel·ligent (i-BOI) que garantisca la correcta recepció, enteniment i disponibilitat d'accés a una informació o ordre escrita per a optimitzar el marge de reacció davant un esdeveniment i millorar l'agilitat en l'operació ferroviària.

e-Gobernança i Participació


Desenvolupament de noves vies de comunicació i participació bidireccionals, que impliquen la creació d'espais d'apoderament, cohesió, equitat i cocreació basats en noves tecnologies per a promoure iniciatives més ajustades a les característiques de la ciutadania i altres col·lectius interessats, al mateix temps que es promou la governança multinivell.

IA Smart City Alicante.


Implantació, configuració, parametrització, i posada en marxa d'una capa d'accés unificat basat en intel·ligència artificial sobre navegació web i tramitació electrònica en seu que resolga de forma integrada les necessitats municipals d'accés per part del ciutadà a la consulta, informació, i gestió administrativa.

Habitatge resilient.


Descarbonització i augment de la resiliència del parc d'habitatges existent en la Comunitat Valenciana promovent la rehabilitació per milorar la resposta en terme de sostenibilitat ambiental, social y econòmica en un context marcat per l'emergència climàtica i la necessària reconstrucció post-covid.

Licitacions de CPI

Licitacions actives

CEL La Ribera


Impuls a la creació de comunitat energètiques locals (CEL) a la Ribera utilitzant la Compra Pública d'Innovació, afavorint així la producció d'energia renovable i contribuint a reduir la factura energètica.

Licitacions finalitzades

i-BOI.


Desenvolupament d'un Butlletí d'Ordres i Informacions intel·ligent (i-BOI) que garantisca la correcta recepció, enteniment i disponibilitat d'accés a una informació o ordre escrita per a optimitzar el marge de reacció davant un esdeveniment i millorar l'agilitat en l'operació ferroviària.

Big Data i medicina personalitzada


Servei I+D per a dotar de IA una interfície bidireccional d'intercanvi directe d'informació pacient/sistema sanitari + sistema analític predictiu de suport professional + la seua plataforma de base per a ús clínic i en investigació.

Habitatge resilient.


Descarbonització i augment de la resiliència del parc d'habitatges existent en la Comunitat Valenciana promovent la rehabilitació per milorar la resposta en terme de sostenibilitat ambiental, social y econòmica en un context marcat per l'emergència climàtica i la necessària reconstrucció post-covid.

IMAS


Desenvolupament d'una tecnologia innovadora per al diagnòstic i seguiment de malalties mitjançant imatge molecular, tant a nivell instrumental com a nivell de tractament de dades per a una medicina de precisió que permeta millores en el pronòstic, diagnòstic i tractament de diferents patologies

Formació especialitzada en CPI

L'Agència participarà en la formació de les persones que treballen en les Administracions públiques de la Comunitat Valenciana amb l'objecte de contribuir, a més, a la dinamització dels processos de Compra Pública Innovadora en el sector públic.  Per desenvolupar aquesta missió, l'AVI disposa d'un campus propi habilitat en la plataforma eFormación de la Generalitat, a través de la qual es centralitzen les seues activitats formatives, que reben el suport de l'Institut Valencià de l’Administració Pública (IVAP).

INSCRIPCIÓ ALS CURSOS DE CPI
ACCÉS AL CAMPUS
RECUPERACIÓ DE DADES
ACCÈS AL CAMPUS
RECUPERACIÓ DE DADES
PUBLICACIÓ CURSE CPI
PUBLICACIONS DEL PLA CPI

Contacta amb nosaltres

Tens dubtes, preguntes o suggerències al voltant de la Compra Pública Innovadora? Necessites més informació sobre els processos en marxa? L'Agència Valenciana de la Innovació respon a totes les qüestions a través dels seus canals de comunicació. 


Suma't al repte!

Alacant: (+34) 96 647 83 60

València: (+34) 96 386 92 00