Your address will show here +12 34 56 78

La Compra Pública Innovadora (CPI) és un dels eixos d'acció estratègics per a l'Agència Valenciana de la Innovació. Aquesta ferramenta aprofita la capacitat de compra de totes les administracions per impulsar el desenvolupament d'innovacions que no només augmenten la qualitat i eficiència dels serveis públics, sinó que contribueixen també a millorar la competitivitat de les nostres empreses.

Per assolir aquest objectiu, l'AVI actua en diversos fronts per traslladar un procediment de CPI clar, estandaritzat, i amb garanties legals; estimular l'oferta i la demanda de CPI tant entre les empreses com administracions públiques; oferir assistència i assessorament especialitzat en els processos de CPI portats a terme por qualsevol ens públic de la Generalitat i, por últim, proporcionar formació especialitzada als empleats públics.

Guia CPI

L'AVI ha elaborat una guia pràctica que assistirá els organismes públics de la Comunitat Valenciana en la posada en marxa de procedimients de Compra Pública Innovadora, des de la fase inicial d'identificació de les necessitats d'innovació fins a l'elaboració dels plecs necessaris per a la licitació. 


El document tècnic, que ha estat validat pels òrgans de contractació de les conselleries, la central de compres i el sector públic de la Generalitat, per entitats local i la mateixa Abogacía, ofereix protocols d'actuació vàlids per a  tot tipus d'organismes públics.

De fet, la guia inclou en els annexos exemples pràctics perquè els diferents organismes públics  facen front amb garanties totes les fases del procediment. Entre el material disponible, destaquen els mapes de demanda primerenca i els diferents tipus de plecs.

Impuls a la compra Pública de Innovació

El compromís de l'AVI amb l'impuls de la Compra Pública Innovadora es reflecteix en la convocatòria anual d'ajudes, on disposa d'un programa específic d'incentius que actua en una doble dirección.


Per una banda, estimula la demanda de productes i serveis innovadors en l' Administración, facilitant la creació de departaments especialitzats i donant suport les iniciatives de CPI de les entitats locals.

Per un altra, disposa d' una línia específica de suport a empreses per incentivar que concórreguen a aquest tipus de licitacions. En aquest últim cas, l'AVI financia tant les despeses de consultoria associats com el desenvolupament de la R+D+i necessària per optar a aquest tipus de contractes.

Assistència i assessorament especialitzat a l'Admistració

La Agència Valenciana de la Innovació presta també serveis d'assessorament, assistència, suport i monitorització a la Generalitat i el seu sector públic instrumental en la posada en marxa i execució de processos de Compra Pública Innovadora.

Es tracta d'un acompanyament tècnic integral, que arrenca en las fases més primerenques, a la fi de donar suport a cadascú dels departaments en la identificació d'aquelles necessitats que es poden satisfer mitjançant la demanda de solucions innovadores.

Aquesta tasca d'assistència técnica s'estén al llarg de tot el procés necessari per preparar i adjudicar amb èxit aquest tipus de contracte públic, amb especial incidència en dues etapes determinades: la consulta preliminar al mercat i la mateixa licitació del contracte de CPI.

Consulta preliminar al mercat

Consultes actives

Consultes finalitzades

Habitatge resilient.


Descarbonització i augment de la resiliència del parc d'habitatges existent en la Comunitat Valenciana promovent la rehabilitació per milorar la resposta en terme de sostenibilitat ambiental, social y econòmica en un context marcat per l'emergència climàtica i la necessària reconstrucció post-covid.

Formació especialitzada en CPI

L'Agència participarà en la formació de les persones que treballen en les Administracions públiques de la Comunitat Valenciana amb l'objecte de contribuir, a més, a la dinamització dels processos de Compra Pública Innovadora en el sector públic.  Per desenvolupar aquesta missió, l'AVI disposa d'un campus propi habilitat en la plataforma eFormación de la Generalitat, a través de la qual es centralitzen les seues activitats formatives, que reben el suport de l'Institut Valencià de l’Administració Pública (IVAP).

ACCÉS AL CAMPUS
RECUPERACIÓ DE DADES
PUBLICACIÓ CURSE CPI
PUBLICACIONS DEL PLA CPI
ACCÈS AL CAMPUS
RECUPERACIÓ DE DADES
PUBLICACIÓ CURSE CPI
PUBLICACIONS DEL PLA CPI

Contacta amb nosaltres

Tens dubtes, preguntes o suggerències al voltant de la Compra Pública Innovadora? Necessites més informació sobre els processos en marxa? L'Agència Valenciana de la Innovació respon a totes les qüestions a través dels seus canals de comunicació. 


Suma't al repte!

Alacant: (+34) 96 647 83 60

València: (+34) 96 386 92 00