Your address will show here +12 34 56 78

L'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) és centre gestor en el programa de la Comunitat Valenciana per al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el període 2021-2027. 

 

Per tant, podrá contar amb finançament europeu per a executar la major part de les seues actuacions d'impuls de la innovació i transformació del model productiu.

Les inversions de l'AVI en el marc del nou programa de FEDER se enquadren en l'objetiu polític 1, d'acord amb el Reglament (UE) 2021/1060 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021:

 

'Una Europa més competitiva e intel·ligent, promovent una transformació econòmica innovadora e intel·ligent i una conectivitat TIC regional'.

 

 

En concret, les actuacions que impulsa l'AVI responen íntegrament a l'objetiu específic 1.1., recollit en el Reglament (UE) 2021/1058 del Parlament Europeu i del Consell de 24 de juny de 2021, que aposta per:

 

'El desenvolupament i la millora de les capacitats d'investigació i innovació i la implantació de tecnologies avançades'.

APORTACIÓ MÀXIMA DE FEDER 21-27

%

PERCENTATGE DE COFINANÇAMENT EUROPEU

APORTACIÓ DIRECTA AVI

Resumen de l'actuació AVI-FEDER 2021-2027 

 

L'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) ha disposat tres grans eixos d'actuació  susceptibles de rebre finançament europeu durant el període 2021-2027, en sintonia amb l'objetiu específic 1.1. del programa FEDER 2021-2022. Aquestes accions aglutinen les principales polítiques de l'Agència per a aconseguir la transformació del model productiu de la Comunitat Valenciana i la consecució d'un desenvolupament econòmic intel·ligent, sostenible e integrador.

 • Les accions d'impuls a la Compra Pública d'Innovació, com a via per a millorar la prestació dels serveis públics a la ciutadania i dinamitzar la R+D+i privada, incloent-hi la Compra Pública Catalítica impulsada per la pròpia AVI.
 
 • Les convocatòries d'ajudes en concurrència competitiva per a incentivar la col·laboració de les diferents baules del Sistema Valencià d'Innovació en la resolució de reptes d'interés comú.
 
 • Promoció de la implantació i formació en tecnologies habilitadores i disruptives a través de la creació i posada a la disposició de les empreses de la Comunitat Valenciana d'una red especialitzada d'infraestructures i espais demostratius i experimentals d'última generació per al desenvolupament de projectes pilot y assajos, així com activitats de formació.

 

 

 

Impulso a la Compra Pública de Innovación

La Agència Valenciana de la Innovació (AVI) lidera l'impuls i la dinamització de la Compra Pública d'Innovació (CPI) en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Amb l'objetiu d'establir unes bases o objectius que guien les polítiques d'estímul que desenvolupen els diferents ens de l'Administració, l'Agència ha dissenyat una Estratègia de CPI fins a 2026 que potencia la innovació orientada des del costat de la demanda, és a dir, a través de la contratació pública.

 

L'Estratègia recull una decena de actuaciones, que son susceptibles de finançar-se a través de FEDER, i que es resumeixen a continuació:  

 • Escola de formació CPI - AVI. Sensibilització i especialització d'empleats públics en Compra Pública d'Innovació.
 • Sinergies en el finançament de CPI. Adreçament de projectes de CPI de la Comunitat cap a línies de finançament del Ministeri de Ciència i Innovació. 
 • Radar CPI. Desenvolupament d'un punt d'informació que reculla tots els llançaments de Consultes Preliminars al Mercat (CPM) i les licitacions de CPI.
 • Enfortiment de solucionadors CPI.  Reforç de l'oferta tecnològica de la Comunitat per a fomentar la seua participació en processos de CPI.

 

 

 • Ajudes pera a impulsar la CPI des de l'Administració Local.
 • Compres públiques d'Innovació de la Generalitat Valenciana. Asistència tècnica al desenvolupament i execució de projectes de CPI de l'Administració Autonòmica i el seu sector públic instrumental.
 • Activació de Projectes de Compra Pública Catalítica, finançat per l'AVI.
 • Entorns de prova segurs de Compra Pública d'Innovació.
 • Comunitat virtual de CPI de l'AVI.
 • Pacte per la Compra Pública d'Innovació en la Comunitat.

PREVISIÓ TOTAL DESPESA

10.434.783 €

FINANCIACIÓ MÀXIMA APORTADA PER FEDER

Convocatoria de ayudas para fortalecimiento y desarrollo del Sistema de Innovación

L'Agència Valenciana de la Innovació incentiva el desenvolupament i enfortiment del Sistema Valencià d'Innovació (SVI) a través de la seua convocatòria anual d'ajudes en concurrència competitiva, que està conformada per sis programes de diversa índole que tenen com a objectiu la resolució de reptes del sistema productiu a través de la R+D+i. 

 

Entre otras iniciativas susceptibles de contar con el apoyo de FEDER, la AVI financia proyectos de alto impacto realizados en cooperación entre diversos agentes del SVI, la consolidación del conjunto de la cadena de valor empresarial, la intensificación del uso del conocimiento por parte de las empresas, y la compra pública innovadora, como instrumento de desarrollo de tecnologías e innovaciones orientadas a la mejora de la calidad y la eficiencia de los servicios públicos.

 

 • Projectes estratègics en col·laboració.
 • Consolidació de la cadena de valor empresarial.
 • Valorització i transferència dels resultatats d'investigació a les empreses 
 • Impuls a la Compra Pública d'Innovació
 • Promoció del talent: agents d'innovació, incorporació de personal tecnòleg i tècnic en empreses i doctorands empresarials.
 • Accions complementèries d'impuls i enfortiment de la innovació.

PREVISIÓ TOTAL DESPESA

76.521.739 €

FINANCIACIÓ MÀXIMA APORTADA PER FEDER

Promoción de la implantación y formación en tecnologías habilitadoras y disruptivas

L'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) contempla la creació i posada a disposició de les empreses de la Comunitat Valenciana d'una xarxa d'infraestructures i espais demostratius i experimentals d'última generació per al desenvolupament de projectes pilot i assajos, inclusos aquells que obtinguen valor de la gestió de dades públiques i privades, així com activitats de formació i capacitació en tecnologies habilitadores i disruptives.

PREVISIÓ TOTAL DESPESA

10.434.783 €

FINANCIACIÓ MÀXIMA APORTADA PER FEDER