Your address will show here +12 34 56 78
Impuls a la compra pública innovadora

Convocatòria 2024

Descripció

L'objectiu d'aquest programa és potenciar el desenvolupament de mercats innovadors a través de la contractació pública, incentivar la compra pública innovadora des del costat de la demanda del gestor públic i des del costat de l'oferta, és a dir, de les empreses, estimulant-les a participar i presentar ofertes innovadores en els processos de Compra Pública Innovadora (CPI). 

Entitats beneficiàries

Línia 1. Foment dels projectes d'I+D+i destinats a la Compra Pública d'Innovació.
Podran tindre la condició d'entitats beneficiàries les empreses i organismes d'investigació, amb capacitat de proveir de solucions tecnològiques a les administracions, que vagen a presentar-se a licitacions de CPI de l'Administració Pública, amb seu social o establiment de producció situat en la Comunitat Valenciana.

Línia 2. Impuls de la demanda de licitacions de productes i serveis innovadors. 
Podran tindre la condició d'entitats beneficiàries les entitats locals de la Comunitat Valenciana, admetent-se a les seues entitats dependents, entenent-se com a tals aquelles organitzacions o entitats, amb personalitat jurídica pròpia creades sota la dependència o vinculació de les entitats locals per a complir funcions concretes de servei públic o intervenció administrativa, podent ser: organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats mercantils (integra o majoritàriament participades o controlades per una entitat local), fundacions i altres institucions sense fi de lucre constituïdes per a la realització de fins d'interés general; i consorcis. Aquestes entitats amb capacitat de compra regulada per la Llei de Contractes del Sector Públic i proclius a comprar serveis o productes amb alt contingut innovador, i les entitats sense ànim de lucre –públiques o privades- amb personalitat jurídica pròpia i seu en la Comunitat Valenciana, que en els seus estatuts tinguen entre els seus fins prestar serveis d'assessorament en matèria d'innovació..

Tipologia de projectes

Línia 1. Foment dels projectes d'R+D+i destinats a la Compra Pública d'Innovació.

Es dona suport a el cost d'R+D+i requerit en una licitació pública d'innovació, de manera que es facilite la presència d'empreses valencianes en licitacions públiques de productes i serveis innovadors.


Línia 2. Impuls de la demanda de licitacions de productes i serveis innovadors.

Dinamització de la Compra Pública Innovadora en la Comunitat, a través d'iniciatives de suport a la compra pública d'innovació, finançant activitats dirigides a la posada en marxa de compra públiques innovadores i els seus procediments, també seran donades suport a les accions de promoció de la CPI que incloguen la difusió de la metodologia a fi de facilitar la participació de les empreses.


Sol·licitud

La sol·licitud es realitzarà mitjançant un formulari d'emplenament electrònic sent obligatòria la seua presentació online davant la seu electrònica de la Generalitat, en el marc d'un tràmit telemàtic a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'AVI , amb signatura i registre electrònic.


Juntament amb el formulari electrònic de sol·licitud el sol·licitant haurà d'adjuntar en termini la següent documentació, segons els models normalitzats disponibles en la pàgina web de l'AVI:


 • Memòria descriptiva del projecte. 

 • Pressupost.
  • Línia 1. Foment dels projectes d'I+D+i destinats a la Compra Pública d'Innovació. L'execució dels projectes d'aquesta línia 1 deurà necessàriament plantejar-se amb duració de dues anualitats fins a l'exercici 2025 i el pressupost del projecte haurà de tindre una distribució per exercicis que complisca amb la següent estructura de despesa:
   • La despesa prevista per a la primera anualitat no haurà de ser superior al 15% del total del pressupost
  •  Línia 2. Impuls de la demanda de licitacions de productes i serveis innovadors. L'execució dels projectes de la línia 2 deurà necessàriament plantejar-se amb duració de tres anualitats fins a l'exercici 2026 i el pressupost del projecte haurà de tindre una distribució per exercicis que complisca amb la següent estructura de despesa:
   • La despesa prevista per a la primera anualitat no haurà de ser superior al 10% del total del pressupost
   • La despesa prevista per a la segona anualitat no haurà de ser superior al 50% del total del pressupost

 • En el cas d'entitats sol·licitant no inscrites en el Registre Mercantil:   
  • Estatuts o documentació acreditativa de la constitució de l'entitat sol·licitant.  
  • Document acreditatiu de poders per a actuar com a representant legal de l'entitat que sol·licita l'ajuda.   

Si la citada documentació ja obra en poder de l'AVI, i es manté vigent des de la seua última presentació:

  • Declaració expressa de vigència.       

 • En cas de projectes de la Línia 1 d'innovació de producte o de la Línia 2, declaració expressa de les ajudes de minimis sol·licitades i rebudes en l'exercici fiscal en curs, així com de les rebudes durant els dos exercicis fiscals anteriors. 

 • En cas de presentació de la sol·licitud siga efectuada per persona física diferent al representant legal de l'entitat sol·licitant: 
  • Autorització de representació a tercers. 

Documentació addicional


Línia 1. Foment dels projectes d'R+D+i destinats a la Compra Pública d'Innovació.

 • Informació referent a la licitació que dona lloc al projecte. 

Línia 2. Impuls de la demanda de licitacions de productes i serveis innovadors.

 • Entitats locals:
  • Certificat d'acord del ple de l'ajuntament o, en defecte d'això, acord de la junta de govern en relació amb la participació en la present convocatòria.
  • Certificat expedit pel Secretari/a o Interventor/a d'aquesta corporació del compliment de rendició de comptes de l'Ajuntament respectiu davant Sindicatura de Comptes.
 •  En el cas que l'entitat sol·licitant siga un organisme d'investigació i les activitats desenvolupades en l'àmbit del projecte tinguen caràcter no econòmic, haurà d'adjuntar-se al costat de la sol·licitud declaració expressa del representant legal de l'entitat sol·licitant que el projecte no té caràcter econòmic.
 •  En cas que l'entitat sol·licitant siga una diputació provincial o una entitat dependent d'una entitat local, haurà d'aportar la documentació equivalent a les indicades en el primer punt.

Terminis

 • Termini de sol·licitud 

El termini de presentació de sol·licituds d'aquest procedimient en el qual la concesió és en concurrència corporativa serà des del 16 de maig al 5 de juny de 2024. Només seran admeses les sol·licituds quan hagen estat gravades en la seu electrònica de la Generalitat abans de les 14:00 hores del últim dia de termini de presentació. En cas de que una mateixa entitat sol·licitant presente varies sol·licituds per un mateix projecte, únicament es considerarà vàlida l'ultima presentada en termini.


 • Període d'execució 

Els projectes, podran tindre abast pluriennal, amb una duració màxima de tres exercicis pressupostaris. 

 • Línia 1: Hauran de realitzar-se entre la data de presentació de la sol·licitud i el 31 de desembre de 2025. 
 • Línia 2: Hauran de realitzar-se entre l'1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2026. 

 • Termini de justificació 

Les entitats beneficiàries d'ajudes hauran de presentar la documentació justificativa d'execució del projecte en, com a màxim, les dates indicades a continuació:

 • En la primera fase de justificació que correspon al període d'execució comprés entre la data d'inici del projecte i el 31 de desembre de 2024, la documentació justificativa es presentarà entre les 09:00 hores del 2 de gener i les 14:00 hores del 5 de febrer de 2025, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2024, però que han de ser ingressats per l'entitat beneficiària amb posteritat a la citada data límit anterior, que es presentaran com a màxim el 3 d'abril de 2025.

 • En la segona fase de justificació, que correspon al període d'execució comprés entre l'1 de gener de 2025 i el 31 de desembre de 2025, la documentació justificativa es presentarà entre les 09:00 hores del 2 de gener i les 14:00 hores del 5 de febrer de 2026, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2025, però que han de ser ingressats per l'entitat beneficiària amb posteritat a la citada data límit anterior, que es presentaran com a màxim el 3 d'abril de 2026.

 • En la tercera fase de justificació, que correspon al període d'execució comprés entre l'1 de gener de 2025 i 31 de desembre de 2026, la documentació justificativa es presentarà entre les 09:00 hores del 2 gener i les 14:00 hores del 5 de febrer de 2027, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2026, però que han de ser ingressats per l'entitat beneficiària amb posteritat a la citada data límit anterior, que es presentaran, com a màxim, el dia 3 d'abril de 2027.

Requisits dels projectes

Requisits generals per a les dues línies:

 • La entitat sol·licitant del projecte haurà de desenvolupar l'activitat aprovada conforme a allò previst en la memòria presentada i en la resolució de concessió. 
 • Els resultats del projectes hauran de tindre un impacte tangible en la Comunitat Valenciana. 
 • El contingut dels projectes presentats haurà de ser coherent amb l'activitat, finalitats i estratègia de l'entitat sol·licitant.
 • Els projectes deuran necessàriament emmarcar-se en les prioritats d'especialització identificades en l'Estratègia d'especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana, que es pot consultar en https://innova.gva.es/es/web/innovacion/estrategia-cv-s3
 • Així mateix, els projectes no hauran de vulnerar en cap cas el principi de no discriminació per raó de sexe, raça, origen ètnic, religió, conviccions, diversitat funcional, edat o orientació sexual, facilitant, o almenys no impedint, l'accessibilitat per a les persones amb diversitat funcional. També hauran d'executar-se en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient i comptar amb un certificat que declare la no afectació del projecte a la denominada Xarxa Natura, espai físic d'especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea.
 • En cap cas se subvencionaran aquells projectes que directament o indirectament ocasionen un perjuí significatiu al medi ambient d'acord amb l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020 relatiu a l'establiment d'un marc per a facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088 (Reglament de Taxonomia).
No se subvencionaran aquells projectes dirigits a augmentar l'eficiència dels combustibles fòssils i tecnologies relacionades, ni a incrementar l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle. Tampoc seran susceptibles d'ajuda aquells projectes que contribuïsquen a la promoció de combustibles fòssils. De manera que només seran elegibles els projectes que siguen conformes amb el principi de DNSH per a tots els objectius ambientals.

Requisits específics: 

Línia 1. Foment dels projectes d'R+D+i destinats a la Compra Pública d'Innovació

 • Els projectes consistiran en l'R+D+i requerida en una licitació pública i els costos necessaris necessari per a participar. Les entitats sol·licitants hauran d'especificar el tipus i/o fases a les que es presenten: diàleg competitiu, compra pública precomercial, compra pública de tecnologia innovadora i/o associació per a la innovació.
 • El projecte significarà un nou desenvolupament per l'entitat sol·licitant i, per tant, no ha estat realitzat amb anterioritat.

Línia 2. Impuls de la demanda de licitacions de productes i serveis innovadors

 • Els productes han de consistir en accions dirigides a promoure i  facilitar el desenvolupament de la compra pública d'ionnovació tant des del costat de l'oferta, animant a les empreses a participar, com de la demanda, facilitant la incorporació d'aquest tipus de compres en les licitacions públiques de les entitats sol·licitants.
 • En cas de les entitats locals i les seues entitats dependents , el resultat del projecte haurà de concretar-se en la posada en marxa d'un procediment de Compra Pública Innovadora o Compra Pública Pre-Comercial o, si escau la creació i posada en marxa d'un equip de CPI.

Despeses subvencionables

Línia 1. Foment dels projectes d'I+D+i destinats a la Compra Pública d'Innovació. 
 • Despeses de personal, incloent salaris i quotes de la Seguretat Social, emprat en centres de la Comunitat Valenciana, en la mesura en què estiguen dedicats al desenvolupament del projecte. En cas de projectes d'I+D les despeses de personal podran referir-se a personal investigador, personal tècnic i altre personal auxiliar. . Es limita el cost horari del personal propi subvencionable a 50 euros/hora com a màxim.

Les ajudes concedides a les universitats públiques, els organismes d'investigació de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, els instituts d'investigació sanitària acreditats conforme al Reial decret 279/2016, de 24 de juny, les entitats i institucions sanitàries públiques sense ànim de lucre vinculades o concertades amb el Sistema Valencià de Salut i altres centres públics d'I+D dependents o vinculats a les administracions públiques i els seus organismes, els pressupostos dels quals consoliden amb els Pressupostos Generals de l'Estat o amb els de la Generalitat Valenciana, seguiran la modalitat de costos marginals.

S'entenen per costos marginals els que s'originen exclusiva i directament pel desenvolupament de les activitats corresponents a la realització de les actuacions sol·licitades, amb excepció dels costos de personal propi amb càrrec als citats pressupostos públics i els costos d'amortització dels actius materials adquirits amb fons públics.

 • Despeses de contractes de recerca i desenvolupament o innovació amb centres tecnològics o d'investigació.

 • Despeses de serveis externs de consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al projecte.

 • Despeses d'adquisició de coneixements tècnics i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes en condicions de plena competència.

 • En cas de PIME, despeses de registre de drets de propietat industrial o intel·lectual derivats de l'execució del projecte.

 • Despeses de material fungible i subministraments similars que es deriven directament del projecte. S'exclou material d'oficina i consumibles informàtics.

 • Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte.

 Línia 2. Impuls de la demanda de licitacions de productes i serveis innovadors.

 • Despeses de personal, incloent salaris i quotes de la Seguretat Social, emprat en centres de la Comunitat Valenciana, en la mesura en què estiguen dedicats al desenvolupament del projecte. . Es limita el cost horari del personal propi subvencionable a 50 euros/hora com a màxim.

Les ajudes concedides a les universitats públiques, els organismes d'investigació de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, els instituts d'investigació sanitària acreditats conforme al Reial decret 279/2016, de 24 de juny, les entitats i institucions sanitàries públiques sense ànim de lucre vinculades o concertades amb el Sistema Valencià de Salut i altres centres públics d'I+D dependents o vinculats a les administracions públiques i els seus organismes, els pressupostos dels quals consoliden amb els Pressupostos Generals de l'Estat o amb els de la Generalitat Valenciana, seguiran la modalitat de costos marginals.


S'entenen per costos marginals els que s'originen exclusiva i directament pel desenvolupament de les activitats corresponents a la realització de les actuacions sol·licitades, amb excepció dels costos de personal propi amb càrrec als citats pressupostos públics i els costos d'amortització dels actius materials adquirits amb fons públics.


 • Despeses de serveis externs de consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al projecte.

 • Despeses de material fungible i subministraments similars que es deriven directament del projecte. S'exclou material d'oficina i consumibles informàtics.

 • Despeses de desplaçament i allotjament de personal amb motiu de les activitats del projecte. Les despeses que s'imputen estaran limitats pels imports establits en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris i les seues respectives modificacions. No es consideren elegibles les despeses de restauració; respecte a les despeses de transport, únicament seran elegibles les despeses de desplaçament en mitjans públics de transport interurbà i, tots ells del personal propi de l'entitat sol·licitant amb motius de les activitats del projecte.

 • Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte.

El cost màxim subvencionable de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte serà de 1.400 euros per anualitat, sempre que aquest cost s'haja inclòs en el pressupost presentat amb la sol·licitud d'ajuda. 


Respecte a les despeses de transport, únicament seran elegibles les despeses de desplaçament en mitjans públics de transport interurbà del personal propi de l'entitat sol·licitant vinculat amb les activitats del projecte. Les despeses que s'imputen estaran limitats pels imports establits en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris i les seues respectives modificacions.

Intensitat de l'ajuda

Línia 1. Foment dels projectes d' R+D+i destinats a la Compra Pública de Innovació. 


Les intensitats màximes d'ajuda, establides com percentatge sobre les despeses subvencionables, són les que s'estableixen en les bases reguladores.


Línia 2. Impuls de la demanda de licitacions de productes i serveis innovadors.

L'ajuda consistirà en una subvenció fins el 100% de les despeses considerades como subvencionables.


En amdues línies d'actuació l'import màxim d'ajudes serà 150.000 euros per anualitat.


Criteris d'avaluació de sol·licituts

Un projecte només podrà ser donat suport quan la puntuació obtinguda en l'avaluació siga com a mínim de 50 punts.

Es valoraran els projectes atesos els següents criteris:


Línia 1. Foment dels projectes d'I+D+i destinats a la Compra Pública d'Innovació.

 • Qualitat i abast de l'actuació. Puntuació màxima: 30 punts. 
  • Claredat i coherència de la proposta, valorant-se la concreció dels objectius, la metodologia, els recursos i pla de treball. Fins a 10 punts. 
  • Alineació amb els reptes i solucions identificats pel Comité Estratègic d'Innovació (CEI) de l'AVI. Fins a 15 punts. 
  • Caràcter innovador de la proposta, valorant la novetat i originalitat del projecte respecte a l'estat de la tècnica actual i l'aportació al progrés tecnològic. Fins a 5 punts. 

 • Adequació dels recursos planificació i gestió del projecte. Puntuació màxima: 30 punts. 
  • Capacitat tècnica i dedicació del personal de l'entitat sol·licitant a la gestió i execució de la proposta. Fins a 10 punts. 
  • Capacitat financera i adequació del pressupost a les característiques de l'entitat i de les activitats proposades. Fins a 10 punts. 
  • Viabilitat de l'execució econòmica de les activitats previstes en el període indicat. Fins a 10 punts. 

 • Impacte del projecte. Puntuació màxima: 30 punts. 
  • Impacte directe sobre l'empresa sol·licitant en termes d'increment de l'activitat, augment de les exportacions o creixement en general. Fins a 15 punts. 
  • Efecte arrossegue del sol·licitant. Fins a 15 punts. 

 • Alineació amb criteris mediambientals o socials. Puntuació màxima: 10 punts.
  • Alineació amb polítiques mediambientals. Fins a 5 punts.
  • Alineació amb polítiques d'igualtat de gènere i d'accessibilitat de les persones amb diversitat funcional. Fins a 5 punts.

Línia 2. Impuls de la demanda de licitacions de productes i serveis innovadors.

 • Qualitat i abast de l'actuació. Puntuació màxima: 30 punts. 
  • Es valora l'experiència en actuacions prèvies a les licitacions de CPI. Fins a 7 punts.
  • Grau de descripció de les accions del projecte. Fins a 7 punts. 
  • Alineació amb els reptes i solucions identificats pel Comité Estratègic d'Innovació (CEI) de l'AVI. Fins a 15 punts. 
  • Coherència de les finalitats perseguides mitjançant les activitats a realitzar amb les prioritats definides en el Pla Estratègic/objectius de l'entitat sol·licitant. Fins a 3 punts. 

 • Adequació dels recursos, planificació i gestió del projecte. Puntuació màxima: 30 punts. 
  • Participació directa i integració d'agents del SVI en la proposta. Fins a 8 punts.
  • Capacitat i dedicació del personal d'entitat sol·licitant a la gestió i execució de la proposta. Fins a 8 punts. 
  • Planificació i desenvolupament de les activitats proposades. Fins a 7 punts. 
  • Adequació del pressupost a les característiques de l'entitat i de les activitats proposades. Fins a 7 punts. 

 • Impacte del projecte. Puntuació màxima: 30 punts. 
  • Potencialitat de les activitats en termes de dinamització de la Compra Pública Innovadora. Fins a 10 punts. 
  • Previsió de creació d'un equip especialitzat en CPI. Fins a 10 punts. 
  • Interés dels resultats del projecte des del punt de vista de foment de la participació d'empreses valencianes en procediments de CPI. Fins a 10 punts. 

 • Alineació amb criteris mediambientals o socials. Puntuació màxima: 10 punts.
  • Alineació amb polítiques mediambientals. Fins a 5 punts.
  • Alineació amb polítiques d'igualtat de gènere i d'accessibilitat de les persones amb diversitat funcional. Fins a 5 punts. 
 • Text Hover
Aportació de documentació
Reptes i solucions dels comités d'innovació
FAQs - Preguntes freqüents
Publicitat ajudes i logotips Ivace+i-FEDER
 
Atenció personal

info@avi.gva.es 

Alacant (+34) 96 654 59 30

València (+34) 96 386 92 00 

Horari d'atenció: de 9 a 14.00 hores

IVACE+i Innovació 
 • Districte Digital 5. Moll de Ponent. · 03003 Alacant
 • Plaça de l'Ajuntament, 6 pis 2 i 3 · 46002 València