Your address will show here +12 34 56 78
Impuls a la compra pública innovadora

Convocatòria 2020

Descripció

L'objectiu d'aquest programa és potenciar el desenvolupament de mercats innovadors a través de la contractació pública, incentivar la compra pública innovadora des del costat de la demanda del gestor públic i des del costat de l'oferta, és a dir, de les empreses, estimulant-les a participar i presentar ofertes innovadores en els processos de Compra Pública Innovadora (CPI). 

Entitats beneficiàries

Línia 1. Foment dels projectes d'I+D+i destinats a la Compra Pública d'Innovació.
Podran tindre la condició d'entitats beneficiàries les empreses i organismes d'investigació, amb capacitat de proveir de solucions tecnològiques a les administracions, que vagen a presentar-se a licitacions de CPI de l'Administració Pública, amb seu social o establiment de producció situat en la Comunitat Valenciana.

Línia 2. Impuls de la demanda de licitacions de productes i serveis innovadors. 
Podran tindre la condició d'entitats beneficiàries les entitats locals de la Comunitat Valenciana amb capacitat de compra regulada per la Llei de Contractes del Sector Públic i proclius a comprar serveis o productes amb alt contingut innovador, i les entitats sense ànim de lucre –públiques o privades- amb personalitat jurídica pròpia i seu en la Comunitat Valenciana, que en els seus estatuts tinguen entre les seues finalitats prestar serveis d'assessorament en matèria d'innovació.

Tipologia de projectes

Línia 1. Foment dels projectes d'R+D+i destinats a la Compra Pública d'Innovació.

Es dona suport a el cost d'R+D+i requerida en una licitació pública d'innovació, de manera que es facilite la presència d'empreses valencianes en licitacions públiques de productes i serveis innovadors.


La intensitat de l'ajuda serà establida coma percentatge sobre els costos subvencionables segons el que estableixen les bases reguladores en funció de la grandària de l'entitat sol·licitant i de la tipologia de projecte.


Línia 2. Impuls de la demanda de licitacions de productes i serveis innovadors.

Dinamització de la Compra Pública Innovadora en la Comunitat, a través d'iniciatives de suport a la compra pública d'innovació, finançant activitats dirigides a la posada en marxa de compra públiques innovadores i els seus procediments, també seran donades suport a les accions de promoció de la CPI que incloguen la difusió de la metodologia a fi de facilitar la participació de les empreses.


L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100% dels costos considerats com a subvencionables amb un import màxim d'ajuda de 100.000 euros.


En les dues línies d'actuació l'import màdim d'ajuda serà de 100.000 euros per anualitat.


Sol·licitud

La sol·licitud es realitzarà mitjançant un formulari d'emplenament electrònic sent obligatòria la seua presentació online davant la seu electrònica de la Generalitat, en el marc d'un tràmit telemàtic a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'AVI , amb signatura i registre electrònic.


Juntament amb el formulari electrònic de sol·licitud el sol·licitant haurà d'adjuntar en termini la següent documentació, segons els models normalitzats disponibles en la pàgina web de l'AVI:

 • Memòria descriptiva del projecte. 
 • Pressupost. 
 • Declaració responsable relativa al compliment per part de l'entitat sol·licitant dels requisits a què fa referència l'article 5 de les bases reguladores. La presentació de la declaració responsable faculta a l'Administració per a verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. 
 • En el cas d'entitats sol·licitant no inscrites en el Registre Mercantil:   
  • Estatuts o documentació acreditativa de la constitució de l'entitat sol·licitant.  
  • Document acreditatiu de poders per a actuar com a representant legal de l'entitat que sol·licita l'ajuda.   

Si la citada documentació ja obra en poder de l'AVI, i es manté vigent des de la seua última presentació:

  • Declaració expressa de vigència.       
 • En cas de projectes de la Línia 1 d'innovació de producte o de la Línia 2, declaració expressa de les ajudes de minimis sol·licitades i rebudes en l'exercici fiscal en curs, així com de les rebudes durant els dos exercicis fiscals anteriors. 
 • En cas de presentació de la sol·licitud siga efectuada per persona física diferent al representant legal de l'entitat sol·licitant: 
  • Autorització de representació a tercers. 


Documentació addicional


Línia 1. Foment dels projectes d'R+D+i destinats a la Compra Pública d'Innovació.

 • Informació referent a la licitació que dona lloc al projecte. 


Línia 2. Impuls de la demanda de licitacions de productes i serveis innovadors.

 • En cas de que l'entitat sol·licitant siga una entitat local, haurà d'aqportar: 
  • Certificat d'acord del ple de l'ajuntament o, en defecte d'això, acord de la junta de govern en relació amb la participació en la present convocatòria. 
  • Certificat expedit pel Secretari/a o Interventor/a d'aquesta corporació de compliment de rendició de comptes de l'Ajuntament respectiu davant Sindicatura de Comptes. 
 • En cas d'universitats, quan el projecte corresponga a activitat econòmica, declaració expressa del representant legal de l'entitat sol·licitant en la qual certifique que l'execució del projecte té caràcter no econòmic. 

Terminis

 • Termini de sol·licitud 

El termini de presentació de sol·licituds d'aquest procedimient en el qual la concesió és en concurrència corporativa serà des del 27 de gener al 14 de febrer de 2020. Només seran admeses les sol·licituds quan hagen estat gravades en la seu electrònica de la Generalitat abans de les 24:00 hores del últim dia de termini de presentació. En cas de que una mateixa entitat sol·licitant presente varies sol·licituds per un mateix projecte, únicament es considerarà vàlida l'ultima presentada en termini.


 • Període d'execució 

Els projectes anuals hauran de realitzar-se entre 1 de gener i el 31 de desembre de 2020.
Els projectes pluriennals -amb duració màxima de dos anys-, hauran de realitzar-se entre 1 de gener de 2020 i 31 de desembre de 2021.


 • Termini de justificació 
  • Projectes anuals. 

Les entitats beneficiàries d'ajudes hauran de presentar la documentació justificativa d'execució del projecte amb data límit del 25 de gener de 2021, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2020, però que han de ser ingressats per l'entitat beneficiària amb posteritat a la citada data límit anterior, que es presentaran, com a màxim, el dia 5 d'abril de 2021.

  • Projectes pluriennals. 

Les entitats beneficiàries d'ajudes hauran de presentar la documentació justificativa d'execució del projecte en dues fases:

   • En la primera fase, que correspon al període d'execució comprés entre la data d'inici del projecte i el 31 de desembre de 2020, la documentació justificativa es presentarà, com a màxim, el 25 de gener de 2021, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2019, però que han de ser ingressats per l'entitat beneficiària amb posteritat a la citada data límit anterior, que es presentaran, com a màxim, el dia 5 d'abril de 2021.  
   • En la segona fase, que corresponent al període d'execució comprés entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021, la documentació justificativa es presentarà, com a màxim, el 24 de gener de 2022, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2021 però que han de ser ingressats per l'entitat beneficiària amb posteritat a la citada data límit anterior, que es presentaran, com a màxim, el dia 5 d'abril de 2022

Requisits dels projectes

Requisits generals per a les dues línies:
 • La entitat sol·licitant del projecte haurà de desenvolupar l'activitat aprovada conforme a allò previst en la memòria presentada i en la resolució de concessió. 
 • Els resultats del projectes hauran de tindre un impacte tangible en la Comunitat Valenciana. 
 • El contingut dels projectes presentats haurà de ser coherent amb l'activitat, finalitats i estratègia de l'entitat sol·licitant.
 • En cas de projectes plurianuals, el pressupost subvencionable corresponent a les actuacions executables durante 2020 haurà d'estar comprés entre el 50% i el 55% del costos totals associats al projectes.

Requisits específics: 

Línia 1. Foment dels projectes d'R+D+i destinats a la Compra Pública d'Innovació
 • Els projectes consistiran en l'R+D+i requerida en una licitació pública i els costos necessaris necessari per a participar. Les entitats sol·licitants hauran d'especificar el tipus i/o fases a les que es presenten: diàleg competitiu, compra pública precomercial, compra pública de tecnologia innovadora i/o associació per a la innovació.
 • El projecte significarà un nou desenvolupament per l'entitat sol·licitant i, per tant, no ha estat realitzat amb anterioritat.

Línia 2. Impuls de la demanda de licitacions de productes i serveis innovadors
 • Els productes han de consistir en accions dirigides a promoure i  facilitar el desenvolupament de la compra pública d'ionnovació tant des del costat de l'oferta, animant a les empreses a participar, com de la demanda, facilitant la incorporació d'aquest tipus de compres en les licitacions públiques de les entitats sol·licitants.
 • En cas de les entitats locals el resultat del projecte haurà de concretar-se en la posada en marxa d'un procediment de Compra Pública Innovadora o Compra Pública Pre-Comercial o, si escau la creació i posada en marxa d'un equip de CPI.

Despeses subvencionables

Línia 1. Foment dels projectes d'I+D+i destinats a la Compra Pública d'Innovació. 
 • Despeses de personal, incloent salaris i quotes de la Seguretat Social, emprat en centres de la Comunitat Valenciana, en la mesura en què estiguen dedicats al desenvolupament del projecte. En cas de projectes d'I+D les despeses de personal podran referir-se a personal investigador, personal tècnic i altre personal auxiliar.
 • Despeses de contractes de recerca i desenvolupament o innovació amb centres tecnològics o d'investigació.
 • Despeses de serveis externs de consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al projecte.
 • Despeses d'adquisició de coneixements tècnics i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes en condicions de plena competència.
 • En cas de PIME, despeses de registre de drets de propietat industrial o intel·lectual derivats de l'execució del projecte.
 • Despeses de material fungible i subministraments similars que es deriven directament del projecte. S'exclou material d'oficina i consumibles informàtics.
 • Despeses de material inventariable en la mesura i durant el període en què s'utilitzen per al projecte; en cas que l'instrumental i el material no s'utilitzen en tota la seua vida útil per al projecte, únicament es consideraran subvencionables els costos d'amortització corresponents a la duració del projecte. S'exclouen els dispositius informàtics d'ús genèric.
 • En cas de projectes d'innovació en matèria de producte, despeses d'inversió en equipament i altre material inventariable, necessari per al desenvolupament de les activitats. S'exclouen els dispositius informàtics d'ús genèric.
 • Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte.

 Línia 2. Impuls de la demanda de licitacions de productes i serveis innovadors.

 • Despeses de personal, incloent salaris i quotes de la Seguretat Social, emprat en centres de la Comunitat Valenciana, en la mesura en què estiguen dedicats al desenvolupament del projecte.
 • Despeses de serveis externs de consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al projecte.
 • Despeses de material fungible i subministraments similars que es deriven directament del projecte. S'exclou material d'oficina i consumibles informàtics.
 • Despeses de desplaçament i allotjament de personal amb motiu de les activitats del projecte. Les despeses que s'imputen estaran limitats pels imports establits en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris i les seues respectives modificacions. No es consideren elegibles les despeses de restauració; respecte a les despeses de transport, únicament seran elegibles les despeses de desplaçament en mitjans públics de transport interurbà i, tots ells del personal propi de l'entitat sol·licitant amb motius de les activitats del projecte.
 • Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte.

El cost màxim subvencionable de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte serà de 1.400 euros per anualitat, sempre que aquest cost s'haja inclòs en el pressupost presentat amb la sol·licitud d'ajuda. 


Respecte a les despeses de transport, únicament seran elegibles les despeses de desplaçament en mitjans públics de transport interurbà del personal propi de l'entitat sol·licitant vinculat amb les activitats del projecte. Les despeses que s'imputen estaran limitats pels imports establits en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris i les seues respectives modificacions.

Intensitat de l'ajuda

Línea 1. Fomento de los proyectos de I+D+i destinados a la Compra Pública de Innovación. 


Las intensidades máximas de ayuda, establecidas como porcentaje sobre los costes subvencionables, son las que se establecen en las bases reguladoras .


Línea 2. Impulso de la demanda de licitaciones de productos y servicios innovadores.

La ayuda consistirá en una subvención de hasta el 100% de los costes considerados como subvencionables.


La comisión evaluadora para determinar la intensidad de las ayudas de ambas líneas se regirá por alguno o algunos de los siguientes criterios:

 • Puntuación obtenida en la evaluación de la solicitud.
 • Tipologías de costes subvencionables.
 • Disponibilidad presupuestaria.

En ambas líneas de actuación el importe máximo de ayuda será 100.000 euros por anualidad.


Criteris d'avaluació de sol·licituts

Un projecte només podrà ser donat suport quan la puntuació obtinguda en l'avaluació siga com a mínim de 50 punts.

Es valoraran els projectes atesos els següents criteris:


Línia 1. Foment dels projectes d'I+D+i destinats a la Compra Pública d'Innovació.

 • Qualitat i abast de l'actuació. Puntuació màxima: 30 punts. 
  • Claredat i coherència de la proposta, valorant-se la concreció dels objectius, la metodologia, els recursos i pla de treball. Fins a 10 punts. 
  • Alineació amb els reptes i solucions identificats pel Comité Estratègic d'Innovació (CEI) de l'AVI. Fins a 15 punts. 
  • Caràcter innovador de la proposta, valorant la novetat i originalitat del projecte respecte a l'estat de la tècnica actual i l'aportació al progrés tecnològic. Fins a 5 punts. 

 • Adequació dels recursos planificació i gestió del projecte. Puntuació màxima: 30 punts. 
  • Capacitat tècnica i dedicació del personal de l'entitat sol·licitant a la gestió i execució de la proposta. Fins a 10 punts. 
  • Capacitat financera i adequació del pressupost a les característiques de l'entitat i de les activitats proposades. Fins a 10 punts. 
  • Viabilitat de l'execució econòmica de les activitats previstes en el període indicat. Fins a 10 punts. 

 • Impacte del projecte. Puntuació màxima: 30 punts. 
  • Impacte directe sobre l'empresa sol·licitant en termes d'increment de l'activitat, augment de les exportacions o creixement en general. Fins a 15 punts. 
  • Efecte arrossegue del sol·licitant. Fins a 15 punts. 

 • Alineació amb l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana RIS3CV o amb criteris mediambientals o socials. Puntuació màxima: 10 punts. 
  • Alineació amb l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana (RIS3CV), valorant els projectes que es troben emmarcats en algun dels àmbits de prioritats de l'estratègia RIS3CV que es pot consultar en http://www.ris3cv.gva.es/. Fins a 3 punts. 
  • Alineació amb polítiques mediambientals, valorant els projectes amb impacte favorable per a l'economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos. Fins a 3 punts.  
  • Alineació amb aspectes socials, valorant els projectes els resultats dels quals contribuïsquen a millorar la qualitat de vida o la salut de les persones. Fins a 4 punts. 

Línia 2. Impuls de la demanda de licitacions de productes i serveis innovadors.

 • Qualitat i abast de l'actuació. Puntuació màxima: 30 punts. 
  • Estructura i organització de la proposta i grau de descripció de les accions del projecte. Fins a 7 punts. 
  • Alineació amb els reptes i solucions identificats pel Comité Estratègic d'Innovació (CEI) de l'AVI. Fins a 15 punts. 
  • Grau de participació o integració d'agents del *SVI en la proposta. Fins a 5 punts. 
  • Coherència de les finalitats perseguides mitjançant les activitats a realitzar amb les prioritats definides en el Pla Estratègic/objectius de l'entitat sol·licitant. Fins a 3 punts. 

 • Adequació dels recursos, planificació i gestió del projecte. Puntuació màxima: 30 punts. 
  • Capacitat i dedicació del personal d'entitat sol·licitant a la gestió i execució de la proposta. Fins a 10 punts. 
  • Planificació i desenvolupament de les activitats proposades. Fins a 10 punts. 
  • Adequació del pressupost a les característiques de l'entitat i de les activitats proposades. Fins a 10 punts. 

 • Impacte del projecte. Puntuació màxima: 30 punts. 
  • Potencialitat de les activitats en termes de dinamització de la Compra Pública Innovadora. Fins a 10 punts. 
  • Previsió de creació d'un equip especialitzat en CPI. Fins a 10 punts. 
  • Interés dels resultats del projecte des del punt de vista de foment de la participació d'empreses valencianes en procediments de CPI. Fins a 10 punts. 

 • Alineació amb l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana RIS3CV o amb criteris mediambientals o socials. Puntuació màxima: 10 punts. 
  • Alineació amb l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana (RIS3CV), valorant els projectes que es troben emmarcats en algun dels àmbits de prioritats de l'estratègia RIS3CV que es pot consultar en http://www.ris3cv.gva.es/. Fins a 3 punts. 
  • Alineació amb polítiques mediambientals, valorant els projectes amb impacte favorable per a l'economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos. Fins a 3 punts.  
  • Alineació amb aspectes socials, valorant els projectes els resultats dels quals contribuïsquen a millorar la qualitat de vida o la salut de les persones. Fins a 4 punts. 
Justificació de les ajudes
Convocatòries anteriors
Atenció personal

info.avi@gva.es 

Alacant (+34) 96 647 83 60

València (+34) 96 386 92 00 


Horari d'atenció: de 9 a 14.00 hores


Agència Valenciana de la Innovació
 • Rambla Méndez Núñez, 41 pis 13 · 03002 Alacant
 • Plaça de l'Ajuntament, 6 pis 2 i 3 · 46002 València