Your address will show here +12 34 56 78

Teletreball


En el marc de les normatives estatals i autonòmiques existents, l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) ha iniciat el procés per a regular el teletreball de manera ordinària del seu personal laboral i funcionari, respectivament. A continuació, es relacionen les diferents propostes, així com els documents oficials que certifiquen les condicions i règim de teletreball i els documents a emplenar per a accedir al mateix en el termini de dies hàbils des de la signatura de la resolució pels òrgans competents.


Programa de teletreball - Personal funcionari

El personal funcionari interessat a participar en el programa de teletreball haurà de presentar la seua sol·licitud amb els documents pertinents a través del tràmit telemàtic indicat des de la publicació de la resolució de Funció Pública.

Documentació a aportar

  • Sol·licitud de participació.
  • Qüestionari d'autoavaluació per al desenvolupament del teletreball en l'AVI.
  • Certificat d'empadronament.

Pla de teletraball - Personal laboral

El personal laboral interessat a participar en el pla de teletreball haurà de presentar a través de tràmit telemàtica la seua sol·licitud amb el documents pertinents degudament signada des de la publicació de la resolució del vicepresident executiu de l'AVI.

Documentació a aportar

  • Sol·licitud de participació.
  • Qüestionari d'autoavaluació per al desenvolupament del teletreball en l'AVI.
  • Certificat d'empadronament.