Your address will show here +12 34 56 78

Teletreball


En el marc de les normatives estatals i autonòmiques existents, l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) ha iniciat el procés per a regular el teletreball de manera ordinària del seu personal laboral i funcionari, respectivament. A continuació, es relacionen les diferents propostes, així com els documents oficials que certifiquen les condicions i règim de teletreball i els documents a emplenar per a accedir al mateix en el termini de dies hàbils des de la signatura de la resolució pels òrgans competents.


Programa de teletreball - Personal funcionari

El personal funcionari interessat a participar en el programa de teletreball haurà de presentar la seua sol·licitud amb els documents pertinents a través del tràmit telemàtic indicat des de la publicació de la resolució de Funció Pública.

Documentació a aportar

  • Sol·licitud de participació.
  • Qüestionari d'autoavaluació per al desenvolupament del teletreball en l'AVI.
  • Certificat d'empadronament.

Pla de teletraball - Personal laboral

El personal laboral interessat a participar en el pla de teletreball haurà de presentar a través de tràmit telemàtica la seua sol·licitud amb el documents pertinents degudament signada des de la publicació de la resolució del vicepresident executiu de l'AVI.

Resolució del Vicepresident executiu de l'AVI por la que es dona publicitat al Pla de teletreball per al personal laboral d'aquesta Agència

https://innoavi.es/wp-content/uploads/2022/08/220829resolucion_plan_teletrabajo_laborales.pdf

Documentació a aportar

  • Sol·licitud de participació.
  • Qüestionari d'autoavaluació per al desenvolupament del teletreball en l'AVI.
  • Certificat d'empadronament.