Your address will show here +12 34 56 78
Valorització i transferència de resultats 
d'investigació cap a les empreses

Convocatòria 2023

Descripció

Línia 1. Valorització, transferència i explotació per les empreses de resultats d'R+D

 • Desenvolupament de demostradors de productes, serveis o tecnologies efectuats a partir dels resultats d'investigació generats pels grups d'investigació del sistema científic valencià perquè aconseguisquen un grau de desenvolupament suficient que permeta que siguen incorporats per les empreses. S'inclou la investigació sanitària, biomédica i de la salut pública.

Línia 2. Potenciació d'unitats científiques de desenvolupament de tecnologies i difusió del coneixement cap a l'empresa
 • Suport a la creació de noves estructures en el si d'instituts o grups d'investigació, que incorporen personal i els mitjans necessaris per a desenvolupar innovacion a partir del coneixement que emana de la investigació dels grups. Aquestes innovacions hauran d'orientar-se al mercat, com a manera d'acostar el coneixement a l'empresa.

Entitats beneficiàries

Línea 1. Valorització, transferència i explotació per les empreses de resultats d'R+D

 • Universitats públiques i privades integrades en RUVID, centres tecnològics o organismes públics d'investigació.
 • Centres tecnològics inscrits en el registre de centres regulat pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els Centres Tecnològics i els Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal i es crea el Registre de tals centres.
 • Organismes públics d'investigació definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.
 • Instituts d'investigació sanitària acreditats conforme al que s'estableix en el Reial decret 279/2016, de 24 de juny, sobre acreditació d'Instituts d'Investigació Biomèdica o Sanitària i normes complementàries.
 • Entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre vinculades o concertades amb el Sistema Valencià de Salut segons l'article 7 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de salut de la Comunitat Valenciana que desenvolupen activitat investigadora.
 • Altres centres públics d'I+D dependents o vinculats a les administracions públiques i els seus organismes.
 • Altres entitats privades sense ànim de lucre que realitzen activitat d'I+D i generen coneixement científic o tecnològic.

Requisits de les entitats beneficiàries

 • Les entitats beneficiàries hauran de tindre la consideració d'organisme d'investigació definit segons l'article 3.c) de les bases reguladores
Addicionalment, quan l'entitat beneficiària siga una entitat privada sense ànim de lucre que realitze activitats d'R+D i genere coneixement científic o tecnològic, haurà de tindre definida en els seus estatuts la R+D com a activitat principal i disposar de mitjans tècnics i humans propis qualificats amb capacitat per a l'execució de tals activitats.
 • Les entitats sol·licitants han de ser propietàries o copropietàries dels resultats d'investigació que es pretén valorar i transferir mitjançant aquesta actuació. Els citats resultats no podran ser copropietat d'empreses, ni haver sigut llicenciats o transferits, llevat que es tracte de nous desenvolupaments amb aplicacions diferents a les llicenciades o transferides.
 • En cas que l'entitat sol·licitant siga copropietària dels resultats d'investigació, la suma del percentatge de propietat que li corresponga, més el percentatge d'altres organismes d'investigació copropietaris situats en la Comunitat Valenciana, haurà de representar el 50% o més de la propietat dels resultats d'investigació. La gestió dels resultats que es puguen obtindre durant el desenvolupament del projecte serà responsabilitat de l'entitat sol·licitant.

Línia 2. Potenciació d'unitats científiques de desenvolupament de tecnologies i difusió del coneixement cap a l'empresa

 • Universitats públiques i privades integrades en la Xarca de Universitats Valencianes per al Foment de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació (RUVID).
 • Organismes públics d'investigació definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.
 • Instituts d'investigació sanitària acreditats conforme al que s'estableix en el Reial decret 279/2016, de 24 de juny, sobre acreditació d'Instituts d'Investigació Biomèdica o Sanitària i normes complementàries.
 • Entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre vinculades o concertades amb el Sistema Valencià de Salut segons l'article 7 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de salut de la Comunitat Valenciana que desenvolupen activitat investigadora.

Requisits de les entitats beneficiàries

 • Quan l'entitat beneficiària siga una entitat privada sense ànim de lucre que realitze activitats d'R+D i genere coneiximent científic o tecnològic, haurà de tindre definida en els seus estatuts l'R+D com activitat principal i disposar de mitjans tècnics i humans propis qualificats amb capacitat per a l'execució de tals activitats.
 • Un mateix grup, institut o institut mixt d'investigació pertanyent a qualsevol entitat, únicament podrà presentar una sol·licitud a aquesta línea del programa.

Tipologia de projectes

Línia 1. Valorització, transferència i explotació per les empreses de resultats d'R+D

Seran subvencionables els projectes de desenvolupament experimental que comprenguen la creació de prototips, la demostració, l'elaboració de projectes pilot, l'assaig i la validació de productes, processos o serveis nous o millorats, en entorns representatius de condicions reals de funcionament, sempre que l'objectiu principal siga aportar noves millores tècniques a productes, processos o serveis. 

Sol·licitud

Línia 1. Valorització, transferència i explotació per les empreses de resultats d'R+D

La sol·licitud es realitzarà mitjançant un formulari d'emplenament electrònic sent obligatòria la seua presentació en línia davant la seu electrònica de la Generalitat, en el marc d'un tràmit telemàtic a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'AVI, amb signatura i registre electrònic.


Juntament amb el formulari electrònic de sol·licitud el sol·licitant haurà d'adjuntar en termini la següent documentació:

 • Memòria descriptiva del projecte.
 • Pressupost. L'execució dels projectes deurà necessàriament plantejar-se amb duració fins a l'exercici 2025 i el pressupost del projecte haurà de tindre una distribució per exercicis que complisca amb la següent estructura de despesa: 
  • la despesa prevista per a la primera anualitat no haurà de ser superior al 15% del total del pressupost
  • la despesa prevista per a la segona anualitat no haurà de ser superior al 40% del total del pressupost
 • Declaració expressa d'activitat no econòmica.
 • Declaració de propietat dels resultats a valorar.
 • En el cas d'entitats sol·licitants no inscrites en el Registre Mercantil:
  • Estatuts o documentació acreditativa de la constitució de l'entitat sol·licitant.
  • Document acreditatiu de poders per a actuar com a representant legal de l'entitat que sol·licita l'ajuda.
 • Si la citada documentació ja obra en poder de l'AVI, i es manté vigent des de la seua última presentació:
  • Declaració expressa de vigència.

Línia 2. Potenciació d'unitats científiques de desenvolupament de tecnologies i difusió del coneixement cap a l'empresa

La sol·licitud es realitzarà mitjançant un formulari d'emplenament electrònic sent obligatòria la seua presentació en línia davant la seu electrònica de la Generalitat, en el marc d'un tràmit telemàtic a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'AVI, amb signatura i registre electrònic.


Juntament amb el formulari electrònic de sol·licitud el sol·licitant haurà d'adjuntar en termini la següent documentació:

 • Memòria descriptiva del projecte.
 • Pressupost. L'execució dels projectes podrà ser anual o pluriennal, i en aquest cas, deurà necessàriament plantejar-se amb duració fins a l'exercici 2025 i el pressupost del projecte haurà de tindre una distribució per exercicis que complisca amb la següent estructura de despesa:
  • la despesa prevista per a la primera anualitat no haurà de ser superior al 35% del total del pressupost
  • la despesa prevista per a la segona anualitat no haurà de ser superior al 40% del total del pressupost
 • • Declaració expressa d'activitat no econòmica.
 • • En el cas d'entitats sol·licitants no inscrites en el Registre Mercantil:
  • Estatuts o documentació acreditativa de la constitució de l'entitat sol·licitant.
  • Document acreditatiu de poders per a actuar com a representant legal de l'entitat que sol·licita l'ajuda.
 • Si la citada documentació ja obra en poder de l'AVI, i es manté vigent des de la seua última presentació:
  • Declaració expressa de vigència.

Terminis

 •  Termini de sol·licitud.

El termini de presentació de sol·licituds d'aquest procediment en el qual la concessió és en règim de concurrència competitiva serà des del 23 de març al 21 d'abril de 2023. Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en la seu electrònica de la Generalitat abans de les 14:00 hores de l'últim dia de termini de presentació. En el cas que una mateixa entitat sol·licitant present diverses sol·licituds per a un mateix projecte, únicament es considerarà vàlida l'última presentada en termini. 


 • Període d'execució. 

 Línia 1. Valorizatció, transferència i explotació per les empreses de resultats de R+D

Els projectes hauran de tindre abast pluriennual durant tres exercicis presupuestaris. Podran realitzar-se entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de diciembre de 2025.

Línea 2. Potenciació d'unitats científiques de desenvolupament de tecnologies i difusió del coneixement cap a l'empresa

Els projectes podran tindre dos modalitats de durada : o bé anual o bé hauran d'optar per tres exercicis presupuestaris. En aquest cas, podran realitzar-se entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2025.


 • Termini de justificació
Les entitats beneficiàries d'ajudes hauran de presentar la documentació justificativa d'execució del projecte en, com a màxim, tres fases en les dates indicades a continuació: 
  • En la primera fase de justificació que correspon al període d'execució comprés entre la data d'inici del projecte i el 31 de desembre de 2023, la documentació justificativa es presentarà, com a màxim, el 5 de febrer de 2024, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2023, però que han de ser ingressats per l'entitat beneficiària amb posteritat a la citada data límit anterior, que es presentaran com a màxim el 3 d'abril de 2024. 
  • En la segona fase de justificació, que correspon al període d'execució comprés entre l'1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2024, la documentació justificativa es presentarà, com a màxim, el 5 de febrer de 2025, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2024, però que han de ser ingressats per l'entitat beneficiària amb posteritat a la citada data límit anterior, que es presentaran com a màxim el 3 d'abril de 2025.
  • En la tercera fase de justificació, que correspon al període d'execució comprés entre l'1 de gener de 2025 i 31 de desembre de 2025, la documentació justificativa es presentarà, com a màxim, el 5 de febrer de 2026, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2025, però que han de ser ingressats per l'entitat beneficiària amb posteritat a la citada data límit anterior, que es presentaran, com a màxim, el dia 3 d'abril de 2026.

Requisits dels projectes

Línia 1. Valorització, transferència i explotació per les empreses de resultats d'R+D

 • Els projectes hauran de contindre activitats de tipus demostratiu que permeten reduir les incerteses sobre la viabilitat tècnica i comercial de la tecnologia desenvolupada i no podran ser finançades activitats d'investigació. Es considera que l'activitat subvencionable del projecte arriba fins al moment en què s'aconsegueix un resultat que cal mostrar i la difusió a les possibles empreses interessades. En cap cas no s'acceptaran actuacions posteriors, de tipus comercial o de recerca d'inversors, entre d'altres.
 • Tots els beneficis generats per les activitats de transferència de coneixement a les empreses realitzades per l'organisme d'investigació hauran d'invertir-se en activitats primàries d'aquest centre.
 • Les activitats desenvolupades en l'àmbit del projecte han de tindre caràcter no econòmic segons el que es disposa en l'apartat 2, epígraf 19, del Marc comunitari sobre ajudes estatals a la investigació, desenvolupament i innovació (DO C 198, 27. 6. 2014. DOUE 27.06.2014), no consistint en l'oferta de béns i serveis en cap mercat.  El projecte no pot contindre activitats que permeten la propietat dels resultats en favor d'un interessat ja predeterminat, sense haver fet abans la difusió dels mateixos i haver oferit l'accés als resultats del projecte de manera àmplia i oberta.
 • A fi d'incrementar la cooperació entre Agents del Sistema Valencià d'Innovació, per cada resultat d'R+D que l'entitat sol·licitant pretenga valorar i transferir, serà necessària la participació en el projecte, com a servei extern, de com a mínim, un organisme d'investigació o centre tecnològic, que aporte coneixement al projecte mitjançant el desenvolupament d'actividats d'R+D+i. A l'efecte del còmput anterior no es tindran en compte als copropietaris, si hi ha, dels resultats d'investigació que es pretén valorar transferir.
 • Únicament s'admetrà la valorització i transferència d'un resultat d'investigació per sol·licitud.
 • El cost elegible del projecte haurà de ser igual o superior a 70.000 euros amb un màxim de 500.000.
 • El nivell de maduresa tecnològica d'inicio del projecte haurà de ser igual o superior a TRL4 i inferior a TRL8
 • Serà obligatòria la publicació, difusió i promoció en àmbits empresarials dels resultats directament relacionats amb el projecte.
 • 9. L'execució dels projectes deurà necessàriament plantejar-se amb duració de tres anualitats i el pressupost del projecte haurà de tindre una distribució que complisca la següent estructura de despesa:
  • la despesa prevista per a 2023 no haurà de ser superior al 15% del total del pressupost.
  • la despesa prevista per a 2024 no haurà de ser superior al 40% del total del pressupost.
 •  Els projectes deuran necessàriament emmarcar-se en les prioritats d'especialització identificades en l'Estratègia d'especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana, que es pot consultar en https://innova.gva.es/es/web/innovacion/estrategia-cv-s3
 • Així mateix, els projectes no hauran de vulnerar en cap cas el principi de no discriminació per raó de sexe, raça, origen ètnic, religió, conviccions, diversitat funcional, edat o orientació sexual, facilitant, o almenys no impedint, l'accessibilitat per a les persones amb diversitat funcional. També hauran d'executar-se en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient i comptar amb un certificat que declare la no afectació del projecte a la denominada Xarxa Natura, espai físic d'especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea.

Línia 2. Potenciació d'unitats científiques de desenvolupament de tecnologies i difusió del coneixement cap a l'empresa

 • La comesa de les UCIE serà establir les condicions per a convertir el coneixement en innovacions aprofitables per les empreses, així com el desplegament de les accions necessàries que puguen permetre la seua transferència efectiva.
 • A fi d'incrementar la cooperació entre Agents del Sistema Valencià d'Innovació, haurà d'instrumentar-se obligatòriament la col·laboració amb almenys un Institut Tecnològic que aportació el seu coneixement i proximitat a les empreses, de manera que el treball que es desenvolupe en la UCIE es canalitze tan bé com siga possible a innovacions aprofitables pel mercat.
 • Les innovacions desenvolupades es difondran àmpliament, de forma no discriminatòria i no exclusiva, abans de qualsevol actuació de transferència a una empresa concreta i els beneficis generats per aquesta activitat, realitzades per l'organisme d'investigació, hauran d'invertir-se en activitats primàries d'aquest centre.
 • Les activitats desenvolupades en l'àmbit del projecte han de tindre caràcter no econòmic, segons el que es disposa en l'apartat 2, epígraf 19, del Marc comunitari sobre ajudes estatals a la investigació, desenvolupament i innovació (DO C 198,27.6.2014. *DOUE 27.06.2014), no consistint en l'oferta de béns i serveis en cap mercat.
 • 5. L'execució dels projectes deurà necessàriament plantejar-se amb duració de tres anualitats. El cost elegible total haurà de ser igual o superior a 200.000 euros amb un màxim de 500.000 euros.
 • El pressupost del projecte haurà de tindre una distribució que complisca la següent estructura de despesa:
  • la despesa prevista per a 2023 no haurà de ser superior al 50% del total del pressupost.
  • la despesa prevista per a 2024 no haurà de ser superior al 40% del total del pressupost.
 •  El projecte haurà de contindre activitats per a la publicació, difusió i promoció en àmbits empresarials de les innovacions realitzades.
 • No es consideren acceptables projectes d'UCIES recolzades en alguna convocatòria anterior, que es troben encara en vigor durant aquest exercici.
 • En els casos en què una entitat sol·licite una UCIE per a un determinat grup o institut, tant universitari com sanitari, que ja dispose d'algun Agent d'innovació secundat per la *AVI en el Programa Promoció del Talent, serà obligatori integrar l'actuació d'aqueixos agents en el pla d'acció de la UCIE.
 • Els projectes deuran necessàriament emmarcar-se en les prioritats d'especialització identificades en l'Estratègia d'especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana, que es pot consultar en https://innova.gva.es/es/web/innovacion/estrategia-cv-s3
 • Així mateix, els projectes no hauran de vulnerar en cap cas el principi de no discriminació per raó de sexe, raça, origen ètnic, religió, conviccions, diversitat funcional, edat o orientació sexual, facilitant, o almenys no impedint, l'accessibilitat per a les persones amb diversitat funcional. També hauran d'executar-se en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient i comptar amb un certificat que declare la no afectació del projecte a la denominada Xarxa Natura, espai físic d'especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea.

Despeses subvencionables

Línia 1. Valorització, transferència i explotació per les empreses de resultats d'R+D

 •  Despeses de personal, incloent salaris i quotes de la Seguretat Social, emprat en centres de la Comunitat Valenciana, en la mesura en què estiguen dedicats al desenvolupament del projecte. Les despeses de personal podran referir-se a doctors o doctores, persones titulades universitàries i personal tècnic i auxiliar.
 • Despeses de contractes de desenvolupament experimental amb centres tecnològics o d'investigació destinats de manera exclusiva al projecte.
 • Despeses de serveis externs de consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al projecte.
 • Despeses d'adquisició de coneixements tècnics adquirits i obtinguts per llicència de fonts externes en condicions de plena competència.
 • Despeses de registre de drets de propietat industrial o intel·lectual derivats de l'execució del projecte.
 • Despeses d'inversió en equipament científic i altre material inventariable, necessari per al desenvolupament de les activitats. S'exclouen els dispositius informàtics d'ús genèric. Les despeses d'inversió en xicotet equipament científic i altre material inventariable no serà superior el 30% del cost subvencionable del projecte, llevat que en la memòria es justifique adequadament la necessitat d'inversió per un import superior.
 • Despeses de material fungible i subministraments similars que es deriven directament del projecte. S'exclou material d'oficina i consumibles informàtics.
 • Despeses de publicació i difusió en àmbits empresarials dels resultats directament relacionats amb el projecte. No tindrà la consideració de despesa subvencionable tant la publicació, difusió o presentació dels resultats del projecte en àmbits científics, com a l'assistència a congressos o jornades científiques. 
 • Despeses d'activitats de formació imprescindibles per a l'execució del projecte. Es consideraran en aquest apartat la formació i obtenció de coneixements adquirida per l'assistència de personal dedicat al desenvolupament del projecte.
 • Despeses de desplaçament i allotjament del personal propi de l'entitat sol·licitant vinculat amb les activitats del projecte. . Respecte a les despeses de transport, únicament seran elegibles les despeses de desplaçament en mitjans públics de transport interurbà del personal propi de l'entitat sol·licitant vinculat amb les activitats del projecte. Les despeses que s'imputen estaran limitats pels imports establits en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris i les seues respectives modificacions. Per a les despeses realitzades a l'estranger, de conformitat amb el que es disposa en l'article 9 del citat Decret 24/1997, d'11 de febrer, s'aplicaran els límits fixats en el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei o, en defecte d'això, la normativa que la substituïsca o complemente, considerant-se classificat com a regla general de Grup 2 el personal de l'entitat beneficiària, llevat que s'ajuste expressament per raó del seu lloc o càrrec a un altre dels Grups regulats en l'annex I d'aquest Reial decret.
 • Despeses de serveis externs de consultoria destinats a garantir la transferència dels resultats del projecte.
 • Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte. El cost màxim subvencionable de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte serà de 1.400 euros per anualitat, sempre que aquest cost s'haja inclòs en el pressupost presentat amb la sol·licitud d'ajuda.
 • Si escau, els tributs abonats efectivament per l'entitat beneficiària. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda.
 • En concepte de costos indirectes les entitats beneficiàries podran imputar, sense necessitat de càlcul o aportació de  justificants de despesa,  en un percentatge de fins al 15% dels costos de personal vàlidament justificats. 
Línia 2. Potenciació d'unitats científiques de desenvolupament de tecnologies i difusió del coneixement cap a l'empresa

 • Seran despeses subvencionables els conceptes inclosos en l'article 27 de les bases reguladores, amb les limitacions establides en el resolc seté, apartat 5.
 • Les despeses d'inversió en equipament científic i altre material inventariable no serà superior al 30% del cost subvencionable del projecte, llevat que en la memòria es justifique adequadament la necessitat d'inversió per un import superior.

 • Respecte a les despeses de transport, únicament seran elegibles les despeses de desplaçament en mitjans públics de transport interurbà del personal propi de l'entitat sol·licitant vinculat amb les activitats del projecte. Les despeses que s'imputen estaran limitats pels imports establits en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris i les seues respectives modificacions. Per a les despeses realitzades a l'estranger, de conformitat amb el que es disposa en l'article 9 del citat Decret 24/1997, d'11 de febrer, s'aplicaran els límits fixats en el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei o, en defecte d'això, la normativa que la substituïsca o complemente, considerant-se classificat com a regla general de Grup 2 el personal de l'entitat beneficiària, llevat que s'ajuste expressament per raó del seu lloc o càrrec a un altre dels Grups regulats en l'annex I d'aquest Reial decret. 4. El cost màxim subvencionable de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte serà de 1.400 euros per anualitat, sempre que aquest cost s'haja inclòs en el pressupost presentat amb la sol·licitud d'ajuda.
 • No tindrà la consideració de despesa subvencionable la publicació, difusió o presentació dels resultats del projecte en àmbits científics, ni l'assistència a congressos o jornades científiques.
 • En concepte de costos indirectes les entitats beneficiàries podran imputar, sense necessitat de càlcul o aportació de justificants de despesa, un percentatge de fins al 15% dels costos de personal vàlidament justificats.
 • En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda.

Intensitat de l'ajuda

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100% de les despeses subvencionables del projecte.

Criteris d'avaluació de sol·licituds

Un projecte només podrá ser secundat quan la puntuació obtinguda en l'avaluació aconseguisca un valor mínim de 50 punts.


Línia 1. Valorització, transferència i explotació per les empreses de resultats d'R+D

 • Interés de la tecnologia i potencial d'explotació comercial. Puntuació màxima: 45 punts.
  •  Innovació i originalitat del projecte. Fins a 15 punts.
  • Aportació a l'estat de la tècnica. Fins a 5 punts.
  • Proximitat del producte, procés o servei resultat del projecte al mercat potencial. Fins a 5 punts.
  • Volum del mercat potencial al qual es dirigeix el producte, procés o servei. Fins a 5 punts.
  • Alineació amb els reptes i solucions identificats pel Comité Estratègic d'Innovació (CEI) de l'AVI que es poden consultar en la pàgina web de l'AVI (http://innoavi.es/actuaciones-proyectos/). Fins a 15 punts

 • Planificació i gestió del projecte. Puntuació màxima: 30 punts.
  • Antecedents o actuacions prèvies d'investigació de la tecnologia a valorar: Fins a 5 punts
  • Coherència i idoneïtat dels objectius plantejats en funció del temps disponible, els recursos a emprar i el pressupost considerat. Fins a 15 punts.
  • Activitats de difusió i transferència a les empreses dels resultats del projecte. Fins a 10 punts

 • Qualitat de l'equip de treball que participa en el projecte. Puntuació màxima: Fins a 15 punts.
  • Qualificació i adequació de les persones participants en l'àrea objecte de desenvolupament. Fins a 5 punts.
  • Qualitat i rellevància de les col·laboracions externes i la seua adequació per a aconseguir els objectius del projecte. Fins a 5 punts
  • Experiència de l'equip investigador en transferència cap a les empreses. Fins a 5 punts.

 • Alineació amb criteris mediambientals o socials. Puntuació màxima: 10 punts.
  • Alineació amb polítiques mediambientals. Fins a 5 punts.
  • Alineació amb polítiques d'igualtat de gènere i d'accessibilitat de les persones amb diversitat funcional. Fins a 5 punts.


Línia 2. Potenciació d'unitats científiques de desenvolupament de tecnologies i difusió del coneixement cap a l'empresa

 • Interés de la tecnologia i potencial d'explotació comercial. Puntuació màxima: 45 punts.
  • Antecedents d'excel·lència i innovació i aportació a l'estat de la ciència i de la tècnica del grup en què s'integrarà la UCIE. Es valora la potencial aportació d'Innovació, fonamentada en l'activitat investigadora del grup o institut universitari en què s'integra la UCIE. Fins a 10 punts.
  • Capacitat potencial per a la generació d'innovació. Es valora l'evidència d'actuacions anteriors, que deriven els resultats d'investigació cap al mercat Fins a 15 punts.
  • Activitats de transferència i llicències d'explotació de patents o de drets de propietat intel·lectual cap a empreses realitzades anteriorment pel grup d'investigació on s'integra la unitat. Es valora l'experiència prèvia del grup/organisme en la transferència de resultats a les empreses. Fins a 5 punts.
  • Alineació amb els reptes i solucions identificats pel Comité Estratègic d'Innovació (CEI) de l'AVI que es poden consultar en la pàgina web de l'AVI http://innoavi.es/actuaciones-proyectos/. Es valora el grau d'identificació del projecte amb els reptes i solucions identificats pel CEI. Fins a 15 punts.

 • Planificació i gestió del projecte. Puntuació màxima: 30 punts.
  • Coherència i idoneïtat del programa estratègic de la unitat. Es valorarà la concreció i idoneïtat del pla estratègic de la unitat per al període 2022-2024. Fins a 10 punts.
  • Estructura i organització de la unitat proposada. Es valorarà si la concreció en l'estructura i l'organització proposada de la unitat és adequada per a la realització satisfactòria del projecte Fins a 10 punts.
  • Pla d'activitats de difusió i transferència a les empreses per part de la unitat. Es valorarà la concreció en la difusió i transferència dels resultats obtinguts per la unitat al mercat en el temps previst d'execució del projecte. Fins a 10 punts.

 • Qualitat de l'equip de treball que participa en el projecte. Puntuació màxima: Fins a 15 punts. 
  • Trajectòria, capacitats d'innovació i adequació de l'equip de persones integrants de la unitat. Es valorarà l'adequació dels perfils i característiques de l'equip de treball de la UCIE. Fins a 10 punts.
  • Qualitat i rellevància de les col·laboracions externes i la seua adequació per a aconseguir els objectius del projecte. Fins a 5 punts.

 • Alineació amb criteris mediambientals o socials. Puntuació màxima: 10 punts.
  • Alineació amb polítiques mediambientals. Fins a 5 punts.
  • Alineació amb polítiques d'igualtat de gènere i d'accessibilitat de les persones amb diversitat funcional. Fins a 5 punts.

 • Text Hover
Justificació d'ajudes
Aportació de documentació
Convocatòries anteriors
Atenció personal

info@avi.gva.es 

Alacant (+34) 96 654 59 30

València (+34) 96 386 92 00

Horari d'atenció: de 9 a 14.00 hores

Agència Valenciana de la Innovació (Ivace+i Innovació)
 • Moll de Ponent, s/n. Edifici B. · 03003 Alacant
 • Plaça de l'Ajuntament, 6 pis 2 i 3 · 46002 València