Your address will show here +12 34 56 78
Valorització i transferència de resultats 
d'investigació cap a les empreses

Convocatòria 2021

Descripció

Línia 1. Valorització, transferència i explotació per les empreses de resultats d'R+D

 • Desenvolupament de productes, serveis o tecnologies efectuats a partir dels resultats d'investigació generats pels grups d'investigació del sistema científic valencià perquè aconseguisquen un grau de desenvolupament suficient que permeta que siguen incorporats per les empreses.

Línia 2. Potenciació d'unitats científiques de desenvolupament de tecnologies i difusió del coneixement cap a l'empresa
 • Suport a la creació de noves estructures en el si d'instituts o grups d'investigació, que incorporen personal i els mitjans necessaris per a desenvolupar innovacions a partir del coneixement “aigües amunt” que emana de la investigació dels grups. Aquestes innovacions hauran d'orientar-se al mercat, com a manera d'acostar el coneixement a l'empresa.

Entitats beneficiàries

 • Centres tecnològics inscrits en el registre de centres regulat pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els Centres Tecnològics i els Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal i es crea el Registre de tals centres.
 • Organismes públics d'investigació definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.
 • Instituts d'investigació sanitària acreditats conforme al que s'estableix en el Reial decret 279/2016, de 24 de juny, sobre acreditació d'Instituts d'Investigació Biomèdica o Sanitària i normes complementàries.
 • Entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre vinculades o concertades amb el Sistema Valencià de Salut segons l'article 7 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de salut de la Comunitat Valenciana que desenvolupen activitat investigadora.
 • Altres centres públics d'I+D dependents o vinculats a les administracions públiques i els seus organismes.
 • Altres entitats privades sense ànim de lucre que realitzen activitat d'I+D i generen coneixement científic o tecnològic.

Requisits dels beneficiaris

 • Les entitats beneficiàries hauran de tindre la consideració d'organisme d'investigació definit segons l'article 3.c) de les bases reguladores
Addicionalment, quan l'entitat beneficiària siga una entitat privada sense ànim de lucre que realitze activitats d'R+D i genere coneixement científic o tecnològic, haurà de tindre definida en els seus estatuts la R+D com a activitat principal i disposar de mitjans tècnics i humans propis qualificats amb capacitat per a l'execució de tals activitats.
 • Les entitats sol·licitants han de ser propietàries o copropietàries dels resultats d'investigació que es pretén valorar i transferir mitjançant aquesta actuació. Els citats resultats no podran ser copropietat d'empreses, ni haver sigut llicenciats o transferits a aquestes, llevat que es tracte de nous desenvolupaments amb aplicacions diferents a les llicenciades o transferides.
 • En cas que l'entitat sol·licitant siga copropietària dels resultats d'investigació, la suma del percentatge de propietat que li corresponga, més el percentatge d'altres organismes d'investigació copropietaris situats en la Comunitat Valenciana, haurà de representar el 25% o més de la propietat dels resultats d'investigació. La gestió dels resultats que es puguen obtindre durant el desenvolupament del projecte serà responsabilitat de l'entitat sol·licitant.
 • Un mateix grup, institut o institut mixt d'investigació pertanyent a qualsevol entitat, únicament podrà presentar la sol·licitud sobre un projecte a la “línia 2 Potenciació d'unitats científiques de desenvolupament de tecnologies i difusió del coneixement cap a l'empresa”. 
 • Un mateix grup, institut o institut mixt d'investigació pertanyent a qualsevol entitat, no podrà sol·licitar simultàniament ajuda a la línia “L1. Valorització, transferència i explotació per les empreses de resultats d'R+D” i a la línia “L2. Potenciació d'unitats científiques de desenvolupament de tecnologies i difusió del coneixement cap a l'empresa” del present programa i viceversa.

Tipologia de projectes

Seran subvencionables els projectes de desenvolupament experimental que comprenguen la creació de prototips, la demostració, l'elaboració de projectes pilot, l'assaig i la validació de productes, processos o serveis nous o millorats, en entorns representatius de condicions reals de funcionament, sempre que l'objectiu principal siga aportar noves millores tècniques a productes, processos o serveis. 

Sol·licitud

La sol·licitud es realitzarà mitjançant un formulari d'emplenament electrònic sent obligatòria la seua presentació online davant la seu electrònica de la Generalitat, en el marc d'un tràmit telemàtic a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'AVI, amb signatura i registre electrònic.


Juntament amb el formulari online de sol·licitud el sol·licitant haurà d'adjuntar en termini la següent documentació:

 • Memòria descriptiva del projecte.
 • Pressupost. El pressupost subvencionable corresponent a les actuacions executables durant 2021 serà, com a mínim, el 10% del cost subvencionable total del projecte en totes les seues anualitats; així mateix, el pressupost subvencionable corresponent a les actuacions executables durant els exercicis 2021 i 2022 serà, com a mínim, el 50% del cost subvencionable total del projecte en totes les seues anualitats.
 • Declaració expressa de propietat dels resultats a valoraritzar.  
 • En el cas d'entitats sol·licitants no inscrites en el Registre Mercantil:
  • Estatuts o documentació acreditativa de la constitució de l'entitat sol·licitant.
  • Document acreditatiu de poders per a actuar com a representant legal de l'entitat que sol·licita l'ajuda.
 • Si la citada documentació ja obra en poder de l'AVI, i es manté vigent des de la seua última presentació:
  • Declaració expressa de vigència.     

Terminis

 •  Termini de sol·licitud.

El termini de presentació de sol·licituds d'aquest procediment en el qual la concessió és en règim de concurrència competitiva serà des del 22 de gener al 18 de febrer de 2021. Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en la seu electrònica de la Generalitat abans de les 24:00 hores de l'últim dia de termini de presentació. En el cas que una mateixa entitat sol·licitant present diverses sol·licituds per a un mateix projecte, únicament es considerarà vàlida l'última presentada en termini. 


 • Període d'execució. 

 Els projectes, podran tindre abast pluriennal, amb una duració màxima de tres exercicis pressupostaris. Hauran de realitzar-se entre 1 de gener de 2021 i el 30 de setembre de 2023.

 

 • Termini de justificació
Les entitats beneficiàries d'ajudes hauran de presentar la documentació justificativa d'execució del projecte en, com a màxim, tres fases en les dates indicades a continuació: 
  • En la primera fase de justificació, la documentació justificativa es presentarà, com a màxim, l'1 d'octubre de 2021, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2021, que es presentaran en la segona fase de justificació. 
  • En la segona fase de justificació, la documentació justificativa es presentarà, com a màxim, l'1 de juliol de 2022, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2022, que es presentaran en la tercera fase de justificació.
  • En la tercera fase de justificació, la documentació justificativa es presentarà, com a màxim, el 2 d'octubre de 2023, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2023 però que han de ser ingressats per l'entitat beneficiària amb posteritat a la citada data límit anterior, que es presentaran, com a màxim, el dia 9 de gener de 2024.

Requisits dels projectes

Requisits generals

 •  Els projectes hauran de contindre activitats de tipus demostratiu que permeten reduir les incerteses sobre la viabilitat tècnica i comercial de la tecnologia desenvolupada i no podran ser finançades activitats d'investigació.
 • Tots els beneficis generats per les activitats de transferència de coneixement a les empreses realitzades per l'organisme d'investigació hauran d'invertir-se en activitats primàries d'aquest centre.
 • Les activitats desenvolupades en l'àmbit del projecte han de tindre caràcter no econòmic segons el que es disposa en l'apartat 2, epígraf 19, del Marc comunitari sobre ajudes estatals a la investigació, desenvolupament i innovació (DO C 198,27.6.2014. DOUE 27.06.2014), no consistint en l'oferta de béns i serveis en cap mercat.
 • A fi d'incrementar la cooperació entre Agents del Sistema Valencià d'Innovació, per cada resultat d'R+D que l'entitat sol·licitant pretenga valorar i transferir, serà necessària la participació en el projecte, com a servei extern, de com a mínim, un organisme d'investigació o centre tecnològic. A l'efecte del còmput anterior no es tindran en compte als copropietaris dels resultats d'investigació que es pretén valorar i transferir.
 • Serà obligatòria la publicació, difusió i promoció en àmbits empresarials dels resultats directament relacionats amb el projecte.

Requisits específics


Línia 1: Valorització, transferència i explotació per les empreses de resultats d'R+D

 • Únicament s'admetrà la valorització i transferència d'un resultat d'investigació per sol·licitud.
 • El cost elegible del projecte haurà de ser igual o superior a 70.000 euros fins a un màxim de 500.000.
 • El nivel de maduresa tecnològica a l'encetament del projecte haurà de ser igual o superior a TRL4

Línia 2. Potenciació d'unitats científiques de transferència de coneixement cap a l'empresa 

 • Els projectes hauran de contemplar la creació o desenvolupament d'estructures, integrades en l'entitat beneficiària, dirigides a garantir la gestió i el funcionament estable en el temps de la unitat.
 • El coste elegible del projecte haurà de ser igual o superior a 100.000 euros fins a un máximo de 500.000.

Despeses subvencionables

 •  Despeses de personal, incloent salaris i quotes de la Seguretat Social, emprat en centres de la Comunitat Valenciana, en la mesura en què estiguen dedicats al desenvolupament del projecte. Les despeses de personal podran referir-se a doctors o doctores, persones titulades universitàries i personal tècnic i auxiliar.
 • Despeses de contractes de desenvolupament experimental amb centres tecnològics o d'investigació destinats de manera exclusiva al projecte.
 • Despeses de serveis externs de consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al projecte.
 • Despeses d'adquisició de coneixements tècnics adquirits i obtinguts per llicència de fonts externes en condicions de plena competència.
 • Despeses de registre de drets de propietat industrial o intel·lectual derivats de l'execució del projecte.
 • Despeses d'inversió en xicotet equipament científic i altre material inventariable, necessari per al desenvolupament de les activitats. S'exclouen els dispositius informàtics d'ús genèric. Les despeses d'inversió en xicotet equipament científic i altre material inventariable no serà superior el 30% del cost subvencionable del projecte, llevat que en la memòria es justifique adequadament la necessitat d'inversió per un import superior.
 • Despeses de material fungible i subministraments similars que es deriven directament del projecte. S'exclou material d'oficina i consumibles informàtics.
 • Despeses de publicació i difusió en àmbits empresarials dels resultats directament relacionats amb el projecte. No tindrà la consideració de despesa subvencionable tant la publicació, difusió o presentació dels resultats del projecte en àmbits científics, com a l'assistència a congressos o jornades científiques. 
 • Despeses d'activitats de formació imprescindibles per a l'execució del projecte. Es consideraran en aquest apartat la formació i obtenció de coneixements adquirida per l'assistència de personal dedicat al desenvolupament del projecte.
 • Despeses de desplaçament i allotjament del personal propi de l'entitat sol·licitant vinculat amb les activitats del projecte. . Respecte a les despeses de transport, únicament seran elegibles les despeses de desplaçament en mitjans públics de transport interurbà del personal propi de l'entitat sol·licitant vinculat amb les activitats del projecte. Les despeses que s'imputen estaran limitats pels imports establits en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris i les seues respectives modificacions. Per a les despeses realitzades a l'estranger, de conformitat amb el que es disposa en l'article 9 del citat Decret 24/1997, d'11 de febrer, s'aplicaran els límits fixats en el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei o, en defecte d'això, la normativa que la substituïsca o complemente, considerant-se classificat com a regla general de Grup 2 el personal de l'entitat beneficiària, llevat que s'ajuste expressament per raó del seu lloc o càrrec a un altre dels Grups regulats en l'annex I d'aquest Reial decret.
 • Despeses de serveis externs de consultoria destinats a garantir la transferència dels resultats del projecte.
 • Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte. El cost màxim subvencionable de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte serà de 1.400 euros per anualitat, sempre que aquest cost s'haja inclòs en el pressupost presentat amb la sol·licitud d'ajuda.
 • Si escau, els tributs abonats efectivament per l'entitat beneficiària. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda.
 • En concepte de costos indirectes les entitats beneficiàries podran imputar, sense necessitat d'aportar justificants de despesa, un percentatge de fins al 15% dels costos directes vàlidament justificats. Els costos indirectes són despeses generals assignades a l'actuació, però que, per la seua naturalesa, no poden imputar-se de manera directa. Per al seu càlcul es tindrà en compte el cost real de les despeses generals comptabilitzades en l'últim exercici tancat -o si es tracta d'una entitat nova sense historial financer, segons l'auditoria de l'exercici fiscal en curs, de conformitat amb la certificació d'un auditor extern inscrit en el *ROAC- i la proporció entre el cost de personal imputat a l'actuació i el cost total del personal de l'entitat.

Intensitat de l'ajuda

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100% de les despeses subvencionables del projecte.

Criteris d'avaluació de sol·licituds

Un projecte només podrá ser secundat quan la puntuació obtinguda en l'avaluació aconseguisca un valor mínim de 50 punts.


Línia 1. Valorització, transferència i explotació per les empreses de resultats d'R+D

 • Interés de la tecnologia i potencial d'explotació comercial. Puntuació màxima: 45 punts.
  •  Innovació i originalitat del projecte. Fins a 15 punts.
  • Aportació a l'estat de la tècnica. Fins a 5 punts.
  • Proximitat del producte, procés o servei resultat del projecte al mercat potencial. Fins a 5 punts.
  • Volum del mercat potencial al qual es dirigeix el producte, procés o servei. Fins a 5 punts.
  • Alineació amb els reptes i solucions identificats pel Comité Estratègic d'Innovació (CEI) de l'AVI que es poden consultar en la pàgina web de l'AVI (http://innoavi.es/actuaciones-proyectos/). Fins a 15 punts

 • Planificació i gestió del projecte. Puntuació màxima: 30 punts.
  • Antecedents o actuacions prèvies d'investigació de la tecnologia a valorar: Fins a 5 punts
  • Coherència i idoneïtat dels objectius plantejats en funció del temps disponible, els recursos a emprar i el pressupost considerat. Fins a 15 punts.
  • Activitats de difusió i transferència a les empreses dels resultats del projecte. Fins a 10 punts

 • Qualitat de l'equip de treball que participa en el projecte. Puntuació màxima: Fins a 15 punts.
  • Qualificació i adequació de les persones participants en l'àrea objecte de desenvolupament. Fins a 5 punts.
  • Qualitat i rellevància de les col·laboracions externes i la seua adequació per a aconseguir els objectius del projecte. Fins a 5 punts
  • Experiència de l'equip investigador en transferència cap a les empreses. Fins a 5 punts.

 • Alineació amb l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana RIS3CV o amb criteris mediambientals i socials. Puntuació màxima: 10 punts.
  • Alineació amb l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana (RIS3CV). Es valoraran els projectes emmarcats en algun dels àmbits de prioritats de l'estratègia RIS3CV que es pot consultar en http://www.ris3cv.gva.es/. Fins a 3 punts. 
  • Alineació amb polítiques mediambientals.  Es valoraran els projectes amb impacte favorable per a l'economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos. Fins a 3 punts. 
  • Alineació amb aspectes socials. Es valoraran els projectes els resultats dels quals contribuïsquen a millorar la qualitat de vida o la salut de les persones. Fins a 4 punts. 

Línia 2. Potenciació d'unitats científiques de desenvolupament de tecnologies i difusió del coneixement cap a l'empresa

 • Interés de la tecnologia i potencial d'explotació comercial. Puntuació màxima: 45 punts.
  • Innovació i aportació a l'estat de la tècnica dels desenvolupaments previstos per la unitat. Fins a 10 punts.
  • Palesos i drets de propietat intel·lectual generats pel grup d'investigació on s'integra la unitat. Fins a 5 punts.
  • Activitats de transferència i llicències d'explotació de patents o de drets de propietat intel·lectual cap a empreses realitzades anteriorment pel grup d'investigació on s'integra la unitat. Fins a 5 punts.
  • Proximitat dels desenvolupaments previstos per la unitat al mercat. Fins a 5 punts.
  • Volum del mercat potencial dels desenvolupaments previstos per la unitat. Fins a 5 punts.
  • Alineació amb els reptes i solucions identificats pel Comité Estratègic d'Innovació (CEI) de l'AVI que es poden consultar en la pàgina web de l'AVI (http://innoavi.es/actuaciones-proyectos/). Fins a 15 punts.

 • Planificació i gestió del projecte. Puntuació màxima: 30 punts.
  • Coherència i idoneïtat del programa estratègic de la unitat per al període 2021-2023. Fins a 10 punts.
  • Estructura i organització de la unitat proposada. Fins a 10 punts.
  • Pla d'activitats de difusió i transferència a les empreses per part de la unitat. Fins a 10 punts

 • Qualitat de l'equip de treball que participa en el projecte. Puntuació màxima: Fins a 15 punts. 
  • Trajectòria i capacitats d'I+D de les persones integrants de la unitat en les àrees objecte de desenvolupament. Fins a 5 punts.
  • Qualitat i rellevància de les col·laboracions externes i la seua adequació per a aconseguir els objectius del projecte. Fins a 5 punts.
  • Capacitats i experiència de l'equip integrant de la unitat en activitats de valorització i transferència de resultats d'investigació cap a les empreses. Fins a 5 punts.

 • Alineació amb l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana RIS3CV o amb criteris mediambientals i socials. Puntuació màxima: 10 punts. 
  • Alineació amb l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana (RIS3CV). Es valoraran els projectes emmarcats en algun dels àmbits de prioritats de l'estratègia RIS3CV que es pot consultar en http://www.ris3cv.gva.es/. Fins a 3 punts.  
  • Alineació amb polítiques mediambientals. Es valoraran els projectes amb impacte favorable per a l'economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos. Fins a 3 punts.  
  • Alineació amb aspectes socials. Es valoraran els projectes els resultats dels quals contribuïsquen a millorar la qualitat de vida o la salut de les persones. Fins a 4 punts. .

Resolució de la concessió d'ajudes
Aportació de documentació
 
Convocatòries anteriors
Atenció personal

info.avi@gva.es 

Alacant (+34) 96 647 83 60

València (+34) 96 386 92 00


Horari d'atenció: de 9 a 14.00 hores


Agència Valenciana de la Innovació
 • Rambla Méndez Núñez, 41 pis 13 · 03002 Alacant
 • Plaça de l'Ajuntament, 6 pis 2 i 3 · 46002 València