Your address will show here +12 34 56 78
Impuls a la compra pública innovadora

Convocatòria 2018

Descripció

L'objectiu d'aquest programa és potenciar el desenvolupament de mercats innovadors a través de la contractació pública, incentivar la compra pública innovadora des del costat de la demanda del gestor públic i des del costat de l'oferta, és a dir, de les empreses, estimulant-les a participar i presentar ofertes innovadores en els processos de Compra Pública Innovadora (CPI).

Beneficiaris

 • Entitats locals de la Comunitat Valenciana amb capacitat de compra regulada per la Llei de Contractes del Sector Públic i proclius a comprar serveis o productes amb alt contingut innovador.
 • Entitats sense ànim de lucre –públiques o privades- amb personalitat jurídica pròpia i seu a la Comunitat Valenciana, que en els seus estatuts tinguen entre les seues finalitats prestar serveis d'assessorament en matèria d'innovació.

Tipologia de projectes

Es convoca la segona línia prevista en les bases reguladores: Línia 2 Impuls de la demanda de licitacions de productes i serveis innovadors.


Dinamització de la Compra Pública Innovadora a la Comunitat, a través d'iniciatives de suport a la compra pública d'innovació, finançant activitats dirigides a l'engegada de compra públiques innovadores i els seus procediments, també seran recolzades les accions de promoció de la CPI que incloguen la difusió de la metodologia a fi de facilitar la participació de les empreses.

Sol·licitut

La sol·licitud es realitzarà mitjançant un formulari d'emplenament electrònic sent obligatòria la seua presentació online davant la seu electrònica de la Generalitat, en el marc d'un tràmit telemàtic a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'AVI, amb signatura i registre electrònic.


L'entitat sol·licitant haurà d'aportar:


 • Formulari electrònic de sol·licitud, accessible a través de la pàgina web de l'AVI. 
 • Memòria descriptiva del projecte segons model normalitzat, disponible en la pàgina web de l'AVI. 
 • Declaració d'altres ajudes rebudes per als mateixos costos del projecte, segons model disponible en la tramitació electrònic de la sol·licitud. 
 • Declaració d'ajudes de minimis disponible en la tramitació electrònica de la sol·licitud.
 • En el cas d'entitats sol·licitant no inscrites en el Registre Mercantil:
  • Estatuts o documentació acreditativa de la constitució de l'entitat sol·licitant.
  • Document acreditatiu de poders per a actuar com a representant legal de l'entitat que sol·licita l'ajuda. 

Terminis

 • Termini de sol·licitud. El termini de presentació de sol·licituds finalitzará a les 23:59:59 hores del 6 d'agost de 2018.
 • Termini d'execució. Les despeses previstes en l'actuació objecte de subvenció hauran de realitzar-se entre 1 de gener al 31 de desembre de 2018.
 • Termini de Justificació. Les entitats beneficiàries hauran de presentar la documentació justificativa amb data límit del 15 de gener de 2019. El pagament de les quotes a ingressar per l'entitat beneficiària a la Seguretat Social que es realitzen durant l'any 2019 es justificaran com a màxim el dia 10 d'abril.

Requisits dels projectes

 • Els projectes han de consistir en accions encaminades a promoure i facilitar el desenvolupament de la compra pública d'innovació tant des del costat de l'oferta, animant a les empreses a participar, com de la demanda, facilitant la incorporació d'aquest tipus de compres en les licitacions públiques de les entitats sol·licitants.
 • En el cas de les entitats locals el resultat del projecte haurà de concretar-se en l'engegada d'un procediment de Compra Pública Innovadora o Compra Pública Pre-Comercial o, si escau la creació i engegada d'un equip de CPI. 
 • L'entitat sol·licitant del projecte haurà de desenvolupar l'activitat aprovada conforme al previst en la memòria presentada i en la resolució de concessió. La no execució dels compromisos adquirits podrà significar la revocació de l'ajuda a la totalitat del projecte, en la mesura en què els resultats del mateix queden afectats. 
 • Els resultats dels projectes hauran de tindre impacte tangible a la Comunitat Valenciana. 
 • El contingut dels projectes presentats haurà de ser coherent amb l'activitat, finalitats i estratègia de l'entitat sol·licitant.

Despeses subvencionables

 • Despeses de personal, inclosos salaris i quotes de la Seguretat Social, emprat en centres de la Comunitat Valenciana, en la mesura en què estiguen dedicats al desenvolupament del projecte. 
 • Despeses de serveis externs de consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al projecte.
 • Despeses de material fungible i subministraments similars que es deriven directament del projecte. S'exclou material d'oficina i consumibles informàtics. 
 • Despeses de desplaçament i allotjament relacionats exclusivament amb les actuacions a desenvolupar. Les despeses de viatge que s'imputen estaran limitats pels imports establits en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris i les seues respectives modificacions. 
 • Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte. El cost màxim subvencionable serà d'1.400 euros. 
 • Si escau, els tributs abonats efectivament per l'entitat beneficiària. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda.

Intensitat de l'ajuda

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100% dels costos considerats com a subvencionables amb un import màxim d'ajuda de 100.000 euros.

Criteris d'evaluació de sol·licituts

 • Qualitat i abast de l'actuació. Puntuació màxima: 30 punts. 
  • Estructura i organització de la proposta i grau de descripció de les accions del projecte. Fins a 15 punts.
  • Grau de participació o integració d'agents del SVI en la proposta. Fins a 10 punts. 
  • Coherència de les finalitats perseguides mitjançant les activitats a realitzar amb les prioritats definides en el Pla Estratègic/objectius de l'entitat sol·licitant. Fins a 5 punts. 
 • Adequació dels recursos, planificació i gestió del projecte. Puntuació màxima: 30 punts. 
  • Capacitat i dedicació del personal d'entitat sol·licitant a la gestió i execució de la proposta. Fins a 10 punts. 
  • Planificació i desenvolupament de les activitats proposades. Fins a 10 punts. 
  • Adequació del pressupost a les característiques de l'entitat i de les activitats proposades. Fins a 10 punts. 
 • Impacte del projecte. Puntuació màxima: 30 punts. 
  • Potencialitat de les activitats en termes de dinamització de la Compra Pública Innovadora. Fins a 10 punts. 
  • Previsió de creació d'un equip especialitzat en CPI. Fins a 10 punts. 
  • Interès dels resultats del projecte des del punt de vista de foment de la participació d'empreses valencianes en procediments de CPI. Fins a 10 punts.
 • Alineació amb l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana RIS3CV i amb criteris mediambientals i socials. Puntuació màxima: 10 punts.
  • Alineació Estratègia Especialització Intel·ligent Comunitat Valenciana (RIS3CV). Es valoraran els projectes que desenvolupen recerques i tecnologies incloses en l'àmbit de les prioritats de l'estratègia RIS3 CV. Fins a 3 punts.
  • Alineació amb polítiques mediambientals. Es valoraran els projectes amb impacte favorable en economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos naturals, Fins a 4 punts. 
  •  Alineació amb aspectes socials. Es valoraran els projectes els resultats dels quals contribuïsquen a millorar la qualitat de vida o la salut de les persones. Fins a 3 punts.

Atenció personal

info.avi@gva.es 

Alacant (+34) 96 647 83 60

València (+34) 96 386 92 00 


Horari d'atenció: de 9 a 14.30 hores


Agència Valenciana de la Innovació
 • Rambla Méndez Núñez, 41 pis 13 · 03002 Alacant
 • Plaça de l'Ajuntament, 6 pis 2 i 3 · 46002 València