Your address will show here +12 34 56 78
Valorització i transferència de resultats 
d'investigació cap a les empreses

Convocatòria 2019

Descripció

Línia 1. Valorització, transferència i explotació per les empreses de resultats d'R+D

Desenvolupament de productes, serveis o tecnologies efectuats a partir dels resultats d'investigació generats pels grups d'investigació del sistema científic valencià perquè aconseguisquen un grau de desenvolupament suficient que permeta que siguen incorporats per les empreses.


Línia 2. Potenciació d'unitats científiques de desenvolupament de tecnologies i difusió del coneixement cap a l'empresa

Suport a la creació de noves estructures en el si d'instituts o grups d'investigació, que incorporen personal i els mitjans necessaris per a desenvolupar innovacions a partir del coneixement “aigües amunt” que emana de la investigació dels grups. Aquestes innovacions hauran d'orientar-se al mercat, com a manera d'acostar el coneixement a l'empresa.

Beneficiaris

Universitats públiques i privades integrades en RUVID; centres tecnològics i organismes públics d'investigació. Instituts d'investigació sanitària; entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre vinculades o concertades amb el Sistema Valencià que desenvolupen activitat investigadora. Altres centres públics d'R+D dependents o vinculats a les administracions públiques i els seus organismes; així com altres entitats privades sense ànim de lucre que realitzen activitat d'R+D i generen coneixement científic o tecnològic i tinguen definida en els seus estatuts la R+D com a activitat principal i disposen de mitjans tècnics i humans propis qualificats amb capacitat per a l'execució de tals activitats.


Requisits dels beneficiaris

 • Les entitats beneficiàries hauran de tindre la consideració d'organisme d'investigació definit segons l'article 3.c) de les bases reguladores.

Addicionalment, quan el beneficiari siga una entitat privada sense ànim de lucre que realitze activitats d'R+D i genere coneixement científic o tecnològic, haurà de tindre definida en els seus estatuts la R+D com a activitat principal i disposar de mitjans tècnics i humans propis qualificats amb capacitat per a l'execució de tals activitats. 


 • Les entitats sol·licitants han de ser propietàries o copropietàries dels resultats d'investigació que es pretén valorar i transferir mitjançant aquesta actuació. Els citats resultats no podran ser copropietat d'empreses, ni haver sigut llicenciats o transferits a aquestes, llevat que es tracte de nous desenvolupaments amb aplicacions diferents a les llicenciades o transferides. 

 • En cas que l'entitat sol·licitant siga copropietària dels resultats d'investigació, la suma del percentatge de propietat que li corresponga, més el percentatge d'altres organismes d'investigació copropietaris situats en la Comunitat Valenciana, haurà de representar el 25% o més de la propietat dels resultats d'investigació.  

 • Un mateix grup, institut o institut mixt d'investigació pertanyent a qualsevol entitat, únicament podrà presentar una proposta a la “Línia 2 Potenciació d'unitats científiques de desenvolupament de tecnologies i difusió del coneixement cap a l'empresa”. En cas de presentar més d'una sol·licitud solament es considerarà vàlida l'última presentada en termini.   

Tipologia de projectes

Seran subvencionables els projectes de desenvolupament experimental que comprenguen la creació de prototips, la demostració, l'elaboració de projectes pilot, l'assaig i la validació de productes, processos o serveis nous o millorats, en entorns representatius de condicions reals de funcionament, sempre que l'objectiu principal siga aportar noves millores tècniques a productes, processos o serveis. L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100% de les despeses subvencionables del projecte.

Sol·licitut

La sol·licitud es realitzarà mitjançant un formulari d'emplenament electrònic sent obligatòria la seua presentació online davant la seu electrònica de la Generalitat, en el marc d'un tràmit telemàtic a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'AVI, amb signatura i registre electrònic.

Juntament amb el formulari online de sol·licitud el sol·licitant haurà d'adjuntar en termini la següent documentació:

 • Memòria descriptiva del projecte.
 • Pressupost. 
 • Declaració expressa d'activitat no econòmica.
 • Declaració expressa de propietat dels resultats d'investigació a valorar i transferir amb l'execució del projecte. 
 • En el cas d'entitats sol·licitants no inscrites en el Registre Mercantil:
  • Estatuts o documentació acreditativa de la constitució de l'entitat sol·licitant.
  • Document acreditatiu de poders per a actuar com a representant legal de l'entitat que sol·licita l'ajuda.
 • Si la citada documentació ja obra en poder de l'AVI, i es manté vigent des de la seua última presentació:
  • Declaració expressa de vigència.  
 • Declaració d'altres ajudes rebudes per als mateixos costos del projecte.
 • En cas de presentació de la sol·licitud siga efectuada per persona física diferent al representant legal de l'entitat sol·licitant:
  • Autorització de representació a tercers. 

.

Terminis

 •  Termini de sol·licitud.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 21 dies naturals, des de l'endemà al de la publicació, en extracte, de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

 • Període d'execució. 
Els projectes anuals hauran de realitzar-se entre 1 de gener i el 31 de desembre de 2019. 
Els projectes pluriennals -amb duració màxima de dos anys-, hauran de realitzar-se entre 1 de gener de 2019 i 31 de març de 2020. 

 • Termini de justificació
  •  Projectes anuals.
Les entitats beneficiàries d'ajudes hauran de presentar la documentació justificativa d'execució del projecte amb data límit del 23 de gener de 2020, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2019, però que han de ser ingressats per l'entitat beneficiària amb posteritat a la citada data límit anterior, que es presentaran, com a màxim, el dia 6 d'abril de 2020. 
  • Projectes pluriennals.
Les entitats beneficiàries d'ajudes hauran de presentar la documentació justificativa d'execució del projecte en dues fases:  
   • En la primera fase, que correspon al període d'execució comprés entre la data d'inici del projecte i el 31 de desembre de 2019, la documentació justificativa es presentarà, com a màxim, el 23 de gener de 2020, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2019, però que han de ser ingressats per l'entitat beneficiària amb posteritat a la citada data límit anterior, que es presentaran, com a màxim, el dia 6 d'abril de 2020.
   • En la segona fase, que corresponent al període d'execució comprés entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de març de 2020, la documentació justificativa es presentarà, com a màxim, el 23 d'abril de 2021, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2020 però que han de ser ingressats per l'entitat beneficiària amb posteritat a la citada data límit anterior, que es presentaran, com a màxim, el dia 6 de juliol de 2021.

Requisits dels projectes

Requisits generals

 •  Els projectes hauran de contindre activitats de tipus demostratiu que permeten reduir les incerteses sobre la viabilitat tècnica i comercial de la tecnologia desenvolupada i no podran ser finançades activitats d'investigació.
 • Tots els beneficis generats per les activitats de transferència de coneixement a les empreses realitzades per l'organisme d'investigació hauran d'invertir-se en activitats primàries d'aquest centre.
 • L'execució dels projectes ha de tindre caràcter no econòmic i no consistiran en l'oferta de béns i serveis en cap mercat.
 • Per cada resultat d'I+D que el sol·licitant pretenga valorar i transferir, serà necessària la participació en el projecte, com a servei extern, de com a mínim, un organisme d'investigació o centre tecnològic.
 • Serà obligatòria la publicació, difusió i promoció en àmbits empresarials dels resultats directament relacionats amb el projecte.

Requisits específics


Línia 1: Valorització, transferència i explotació per les empreses de resultats d'I+D

 • Únicament s'admetrà la valorització i transferència d'un resultat d'investigació per sol·licitud.
 • El cost elegible del projecte haurà d'estar comprés entre 40.000 i 150.000 euros.

Línia 2. Potenciació d'unitats científiques de transferència de coneixement cap a l'empresa 

 • Els projectes hauran de contemplar la creació o desenvolupament d'estructures, integrades en l'entitat beneficiària, dirigides a garantir la gestió i el funcionament estable en el temps de la unitat.
 • El cost elegible del projecte haurà d'estar comprés entre 80.000 i 250.000 euros.

Despeses subvencionables

 •  Despeses de personal, incloent salaris i quotes de la Seguretat Social, emprat en centres de la Comunitat Valenciana, en la mesura en què estiguen dedicats al desenvolupament del projecte. Les despeses de personal podran referir-se a doctors o doctores, persones titulades universitàries i personal tècnic i auxiliar.
 • Despeses de contractes de desenvolupament experimental amb centres tecnològics o d'investigació destinats de manera exclusiva al projecte.
 • Despeses de serveis externs de consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al projecte.
 • Despeses d'adquisició de coneixements tècnics adquirits i obtinguts per llicència de fonts externes en condicions de plena competència.
 • Despeses de registre de drets de propietat industrial o intel·lectual derivats de l'execució del projecte.
 • Despeses d'inversió en xicotet equipament científic i altre material inventariable, necessari per al desenvolupament de les activitats. S'exclouen els dispositius informàtics d'ús genèric. Les despeses d'inversió en xicotet equipament científic i altre material inventariable no serà superior el 30% del cost subvencionable del projecte, llevat que en la memòria es justifique adequadament la necessitat d'inversió per un import superior.
 • Despeses de material fungible i subministraments similars que es deriven directament del projecte. S'exclou material d'oficina i consumibles informàtics.
 • Despeses de publicació i difusió en àmbits empresarials dels resultats directament relacionats amb el projecte. No tindrà la consideració de despesa subvencionable tant la publicació, difusió o presentació dels resultats del projecte en àmbits científics, com l'assistència a congressos o jornades científiques.
 • Despeses d'activitats de formació imprescindibles per a l'execució del projecte. Es consideraran en aquest apartat la formació i obtenció de coneixements adquirida per l'assistència de personal dedicat al desenvolupament del projecte.
 • Despeses de desplaçament i allotjament del personal propi de l'entitat sol·licitant vinculat amb les activitats del projecte. Respecte a les despeses de transport, únicament seran elegibles les despeses de desplaçament en mitjans públics de transport interurbà. Les despeses que s'imputen estaran limitats pels imports establits en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris i les seues respectives modificacions. No es consideren elegibles les despeses de restauració.
 • Despeses de serveis externs de consultoria destinats a garantir la transferència dels resultats del projecte.
 • Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte. El cost màxim subvencionable de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte serà de 1.400 euros per anualitat, sempre que aquest cost s'haja inclòs en el pressupost presentat amb la sol·licitud d'ajuda.
 • Si escau, els tributs abonats efectivament per l'entitat beneficiària. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda.
 • Costos indirectes amb percentatge de fins al 15% dels costos directes.

Intensitat de l'ajuda

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100% de les despeses subvencionables del projecte.

Criteris d'evaluació de sol·licituts

Línia 1. Valorització, transferència i explotació per les empreses de resultats d'R+D

 • Interés de la tecnologia i potencial d'explotació comercial. Puntuació màxima: 45 punts.
  • Grau de protecció industrial o intel·lectual del producte, procés o servei resultat de la investigació que es pretén valorar i transferir. Fins a 15 punts.
  • Projecte de caràcter no econòmic que ha sigut finançat en programes competitius d'I+D i el resultat de la qual es pretenen valorar i transferir. Fins a 5 punts.
  • Proximitat del producte, procés o servei resultat del projecte al mercat potencial. Fins a 10 punts.
  • Volum del mercat potencial al qual es dirigeix el producte, procés o servei. Fins a 5 punts.
  • Alineació amb els reptes i solucions identificats pel Comité Estratègic d'Innovació (CEI) de l'AVI que es poden consultar en la pàgina web de l'AVI. Fins a 10 punts.

 • Planificació i gestió del projecte. Puntuació màxima: 30 punts.
  • Coherència i idoneïtat dels objectius plantejats en funció del temps disponible i el pressupost considerat. Fins a 10 punts.
  • Viabilitat i estructuració del pla de treball. Fins a 10 punts.
  • Activitats de difusió i transferència a les empreses dels resultats d'execució del projecte. Fins a 10 punts.

 • Qualitat de l'equip de treball que participa en el projecte. Puntuació màxima: Fins a 15 punts.
  • Experiència prèvia i adequació de les persones participants en l'àrea objecte de desenvolupament. Fins a 5 punts
  • Capacitats i experiència de l'equip involucrat en activitats de valorització i transferència de resultats d'investigació cap a les empreses. Fins a 5 punts
  • Connexió de l'equip de treball amb el teixit empresarial. Fins a 5 punts

 • Alineació amb l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana RIS3CV o amb criteris mediambientals i socials. Puntuació màxima: 10 punts.
  • Alineació amb l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana (RIS3CV). Es valoraran els projectes que es troben emmarcats en algun dels àmbits de prioritats de l'estratègia RIS3CV que es pot consultar en http://www.ris3cv.gva.es/. Fins a 3 punts. 
  • Alineació amb polítiques mediambientals.  Es valoraran els projectes amb impacte favorable per a l'economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos. Fins a 3 punts. 
  • Alineació amb aspectes socials. Es valoraran els projectes els resultats dels quals contribuïsquen a millorar la qualitat de vida o la salut de les persones. Fins a 4 punts. 

Línia 2. Potenciació d'unitats científiques de desenvolupament de tecnologies i difusió del coneixement cap a l'empresa

 • Interés de la tecnologia i potencial d'explotació comercial. Puntuació màxima: 45 punts.
  • Palesos i drets de propietat intel·lectual generats pel grup d'investigació on s'integra la unitat. Fins a 15 punts.
  • Activitats de transferència i llicències d'explotació de patents o de drets de propietat intel·lectual concedides a empreses realitzats pel grup d'investigació on s'integra la unitat, així com proximitat del producte, procés o servei al mercat potencial dels desenvolupaments previstos per la unitat. Fins a 15 punts.
  • Volum del mercat potencial al qual es dirigeixen els productes, processos o serveis dels desenvolupaments previstos per la unitat. Fins a 5 punts.
  • Alineació amb els reptes i solucions identificats pel Comité Estratègic d'Innovació (CEI) de l'AVI que es poden consultar en la pàgina web de l'AVI. Fins a 10 punts.

 • Planificació i gestió del projecte. Puntuació màxima: 30 punts.
  • Coherència i idoneïtat del programa estratègic de la unitat per al període 2018-2020. Fins a 10 punts.
  • Estructura i organització de la unitat proposada. Fins a 10 punts.
  • Pla d'activitats de difusió i transferència a les empreses per part de la unitat. Fins a 10 punts.

Convocatòries anteriors
Atenció personal

info.avi@gva.es 

Alacant (+34) 96 647 83 60

València (+34) 96 386 92 00


Horari d'atenció: de 9 a 14.00 hores


Agència Valenciana de la Innovació
 • Rambla Méndez Núñez, 41 pis 13 · 03002 Alacant
 • Plaça de l'Ajuntament, 6 pis 2 i 3 · 46002 València