Your address will show here +12 34 56 78
Promoció del talent: agents d'innovació, incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses, i doctorands empresarials 

Convocatòria 2019

Descripció

Línia 1. Agents d'innovació

Posada en marxa d'una xarxa d'agents d'innovació en universitats, centres d'investigació i associacions empresarials i altres entitats de suport a la innovació per a promoure l'explotació del coneixement i la seua transferència cap a les empreses. 


Línia 2. Incorporació de persones investigadores i tecnòlogues per a projectes d'innovació en empreses (Incorporació) 

Incentivar la contractació de persones investigadores i tecnòlogues que desenvolupen projectes d'R+D+i o realitzen la implantació de tecnologies relacionades amb la nova economia en empreses, o bé desenvolupen projectes que faciliten la consolidació de noves empreses innovadores.


Línia 3. Doctorands i doctorandes empresarials (Innodocto)

Promoure la formació de doctorands i doctorandes en les empreses, propiciant l'adquisició per part d'aquells i aquelles de les habilitats necessàries per a desenvolupar projectes d'R+D en entorns empresarials i així incrementar el grau de tecnificació i capacitat innovadora de les plantilles de les empreses. 

Beneficiaris

Línia 1. Agents d'Innovació

Universitats públiques i privades sense ànim de lucre integrades en RUVID, centres tecnològics i organismes públics d'investigació. Instituts d'investigació sanitària, entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre vinculades o concertades amb el Sistema Valencià de Salut que desenvolupen activitat investigadora. Altres centres públics d'R+D dependents o vinculats a les administracions públiques i els seus organismes, així com altres entitats privades sense ànim de lucre que realitzen activitat d'R+D i generen coneixement científic o tecnològic. Qualssevol altres persones jurídiques del Sistema Valencià d'Innovació, públiques o privades sense ànim de lucre que faciliten la creació, difusió, aplicació o transferència del coneixement científic o tecnològic a les empreses o presten serveis a les mateixes en matèria de suport a la innovació.

 

Línia 2. Incorporació de persones investigadores i tecnòlogues per a projectes d'innovació en empreses (Incorporació)

Empreses enquadrades en les seccions C, D, E, F, divisions 10 a 43, de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009).

Empreses de serveis intensius en coneixement, el codi del qual de CNAE 2009 (NAIX *Rev 2) estiga inclòs en la classificació de l'Oficina d'Estadística de la Unió Europea (Eurostat) accessible en:

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/glossary:Knowledge-intensive_services_(KIS)


Línia 3. Doctorands o doctorandes empresarials (Innodocto) 

Empreses industrials o de serveis incloses en qualsevol epígraf de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), sempre que la tesi doctoral estiga vinculada a un projecte d'R+D+i desenvolupat per l'empresa. 

Tipologia de projectes

Línia 1. Agents d'innovació

Sublínia 1.1 Contractació per les entitats beneficiàries de persones la funció de les quals serà afavorir la investigació aplicada i orientada a resultats, el transvasament del coneixement cap a les empreses, així com promoure una col·laboració estable i a llarg termini entre els universos industrial/empresarial i científic/universitari.


Sublínia 1.2 Manteniment de l'agent d'innovació recolzat en la línia d'Agents d'Innovació de la convocatòria anterior.

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100% dels costos considerats com a subvencionables.


Línia 2. Incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses (Incorporació)

Sublínia 2.1, Contractació per empreses de personal investigador o tècnic per a desenvolupar activitats d'R+D+i, d'implantació de tecnologies relacionades amb la nova economia o per al desenvolupament de projectes que faciliten la consolidació de noves empreses innovadores.

Aquesta sublínea està dirigida a empreses que contracten nou personal investigador amb titulació universitària o de grau superior en Formació Professional, bé per a dur a terme activitats pròpies d'R+D+i o projectes d'implantació de tecnologies vinculades a la nova economia, o bé per al desenvolupament de projectes que faciliten la consolidació de noves empreses innovadores.


Sublínia 2.2, Manteniment del personal investigador o tècnic contractat en l'exercici anterior en qualsevol de les tres sublínias d'Incorporació de la convocatòria anterior.

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 50% dels costos considerats com a subvencionables per a pimes i de fins al 30% per a grans empreses. Sense superar aquests límits podrà incrementar-se la intensitat d'ajuda fins a un 5%, quan la persona contractada siga dona, a fi de pal·liar la bretxa de gènere existent en la investigació cientificotècnica.


Línia 3. Doctorands i doctorandes empresarials (Inndocto)

Sublínia 3.1 Suport a personal d'investigació de les empreses (ja en plantilla o bé de nova contractació) que durà a terme una tesi doctoral vinculada a un projecte d'R+D+i desenvolupat per l'empresa.


Sublínia 3.2 Manteniment del doctorand o doctoranda recolzat en l'exercici anterior en la sublínia Innodocto de la convocatòria anterior.

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 50% dels costos considerats com a subvencionables per a les PIMES i del 30% per a grans empreses. Sense superar els límits establits en el punt anterior, podrà incrementar-se la intensitat d'ajuda fins a un 5%, quan la persona contractada siga una doctoranda, a fi de pal·liar la bretxa de gènere existent en la investigació cientificotècnica.


Sol·licitut

La sol·licitud es realitzarà mitjançant un formulari d'emplenament electrònic sent obligatòria la seua presentació online davant la seu electrònica de la Generalitat, en el marc d'un tràmit telemàtic a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'AVI, amb signatura i registre electrònic.Juntament amb el formulari electrònic de sol·licitud el sol·licitant haurà d'adjuntar en termini la següent documentació:

 • Memòria descriptiva del projecte.
 • Pressupost.
 • En el cas d'entitats sol·licitants no inscrites en el Registre Mercantil:
  • Estatuts o documentació acreditativa de la constitució de l'entitat sol·licitant.
  • Document acreditatiu de poders per a actuar com a representant legal de l'entitat que sol·licita l'ajuda.
 • Si la citada documentació ja obra en poder de l'AVI, i es manté vigent des de la seua última presentació:
  • Declaració expressa de vigència.
 • Declaració d'altres ajudes rebudes per als mateixos costos del projecte.
 • En cas de presentació de la sol·licitud siga efectuada per persona física diferent al representant legal de l'entitat sol·licitant:
  • Autorització de representació a tercers.

Documentació Línia 1. Agents d'innovació


Sublínia 1.1 Contractació per les entitats beneficiàries de persones la funció de les quals serà afavorir la investigació aplicada i orientada a resultats, el transvasament del coneixement cap a les empreses, així com promoure una col·laboració estable i a llarg termini entre els universos industrial/empresarial i científic/universitari.

 • Pla de Treball per a la persona Agent de la Innovació.
 • Documentació acreditativa relativa a la persona contractada, a presentar juntament amb la memòria descriptiva del projecte en el moment de la sol·licitud o després de la formalització del contracte, segons siga procedent:
  • Còpia del contracte laboral subscrit, signat per les parts i comunicat als serveis públics d'ocupació.
  • Curriculum vitae actualitzat.
  • Còpia del títol o certificació acadèmica que acredite estar en la seua possessió.

Sublínea 1.2 Manteniment de l'agent d'innovació recolzat en la línia d'Agents d'Innovació de l'any anterior.

 • Pla de Treball per a la persona Agent de la Innovació.

Documentació Línia 2. Incorporació de persones investigadores i tecnòlogues per a projectes d'innovació en empreses (INCORPORACIÓ) 


Sublínia 2.1, Contractació per empreses de personal investigador o tècnic per a desenvolupar activitats d'R+D+i, d'implantació de tecnologies relacionades amb la nova economia o per al desenvolupament de projectes que faciliten la consolidació de noves empreses innovadores.


 • Últim rebut de la Relació de Cotitzacions (RLC, antic TC1) de l'empresa o document equivalent.
 • Si escau, acreditació de la Comissió Europea de l'Avaluació del Projecte d'Innovació presentat al Programa Europeu Instrument PIME d'Horitzó 2020. 
 • Documentació acreditativa relativa al personal contractat, a presentar juntament amb la memòria descriptiva del projecte en el moment de la sol·licitud o després de la formalització del contracte, segons siga procedent:  
  • Acreditació documental del procés de selecció de l'investigador dut a terme respectant les polítiques horitzontals en matèria d'igualtat d'oportunitats i atenent a principis de publicitat suficient i valoració professional equitativa dels candidats.  
  • Còpia del contracte laboral subscrit, signat per les parts i comunicat als serveis públics d'ocupació. Haurà d'incloure l'esment d'haver sigut finançat per l'AVI.  
  • Curriculum vitae actualitzat.   
  • Còpia del títol o certificació acadèmica que acredite estar en la seua possessió.  
  • Certificat de vida laboral de la persona contractada que acredite la seua no vinculació laboral prèvia amb l'empresa.

Sublínia 2.2, Manteniment del personal investigador o tècnic contractat en l'exercici anterior en qualsevol de les tres sublíneas d'Incorporació de la convocatòria de 2018.

 • Últim rebut de la Relació de Cotitzacions (RLC, antic TC1) de l'empresa o document equivalent.
 • Si escau, acreditació de la Comissió Europea de l'Avaluació del Projecte d'Innovació presentat al Programa Europeu Instrument PIME d'Horitzó 2020.

Documentació Línia 3. Doctorands i doctorandes empresarials


Sublínia 3.1 Suport a personal d'investigació de les empreses que durà a terme una tesi doctoral vinculada a un projecte d'R+D+i desenvolupat per l'empresa.

 • Conveni de col·laboració marc amb entre l'empresa i la universitat, d'acord amb l'art. 15 bis.2 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
 • Còpia del contracte laboral subscrit, signat per les parts i comunicat als serveis públics d'ocupació.
 • Curriculum vitae del doctorand o doctoranda, preferentment model normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per la Ciència i la Tecnologia (FECYT).
 • Còpia del títol o certificació acadèmica.
 • La documentació citada en aquest apartat que en el moment de la sol·licitud no poguera ser presentada per estar vinculada a la formalització de la matrícula en el curs de doctorat, haurà de presentar-se a l'AVI immediatament després de la seua formalització per part del doctorand o doctoranda.

Terminis

 • Termini de sol·licitud.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 21 dies naturals, des de l'endemà al de la publicació, en extracte, de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


 • Termini d'execució.

Els projectes anuals hauran de realitzar-se entre 1 de gener i el 31 de desembre de 2019.

Els projectes pluriennals -amb duració màxima de dos anys-, hauran de realitzar-se entre 1 de gener de 2019 i 31 de març de 2021.


 • Termini de justificació
  • Projectes anuals.

Les entitats beneficiàries d'ajudes hauran de presentar la documentació justificativa d'execució del projecte amb data límit del 23 de gener de 2020, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2019, però que han de ser ingressats per l'entitat beneficiària amb posteritat a la citada data límit anterior, que es presentaran, com a màxim, el dia 6 d'abril de 2020.

  • Projectes pluriennals.

Les entitats beneficiàries d'ajudes hauran de presentar la documentació justificativa d'execució del projecte en dues fases:

   • En la primera fase, que correspon al període d'execució comprés entre la data d'inici del projecte i el 31 de desembre de 2019, la documentació justificativa es presentarà, com a màxim, el 23 de gener de 2020, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2019, però que han de ser ingressats per l'entitat beneficiària amb posteritat a la citada data límit anterior, que es presentaran, com a màxim, el dia 6 d'abril de 2020.
   • En la segona fase, que corresponent al període d'execució comprés entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de març de 2021, la documentació justificativa es presentarà, com a màxim, el 23 d'abril de 2021, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2020 però que han de ser ingressats per l'entitat beneficiària amb posteritat a la citada data límit anterior, que es presentaran, com a màxim, el dia 6 de juliol de 2021.

Requisits dels projectes

Línia 1. Agents d'innovació

 • Les entitats sol·licitants només podran presentar un projecte per al suport a una persona agent de la Innovació, o bé en la sublínia 1.1 (contractació) o bé en la sublínea 2.2 (manteniment). 
 • L'entitat sol·licitant haurà de presentar un Pla de Treball per a la persona contractada, en què es detallaran les actuacions previstes per a propiciar noves oportunitats de col·laboració en R+D+i entre centres d'investigació o universitats i empreses.  
  • El Pla de Treball inclourà informació sobre els processos que se seguiran per a la identificació i formulació d'ofertes i demandes tecnològiques, així com reptes tecnològics i d'innovació multidisciplinària.
  • El Pla informarà sobre les activitats preparatòries de projectes innovadors, promoguts per l'entitat beneficiària, que puguen donar lloc a l'elaboració de projectes, la realització de proves experimentals o d'estudis previs (estat de la tècnica, anàlisi viabilitat, recopilació normativa…), que porten a una posterior realització d'activitats d'investigació aplicada i posterior transvasament a l'activitat empresarial. 
 • La persona contractada haurà de dedicar-se de manera exclusiva a les tasques previstes en el Pla de Treball i haurà de complir els següents requisits: 
  • Titulació universitària i, preferentment, experiència en gestió de projectes d'R+D+i.  
  • Domini de l'anglés parlat i escrit.   
  • Es tindrà en consideració l'experiència i/o formació complementària en àmbits tècnics de cooperació i gestió de la innovació, així com el coneixement d'altres idiomes.  
 • El contracte de treball haurà de realitzar-se per compte d'altri i respectant la categoria professional i remuneració del perfil professional contractat. Només s'admetran contractes relatius a treballadors inclosos en els grups 1 i 2 de cotització del Règim General de la Seguretat Social i hauran d'haver-se subscrit durant l'any 2018. El contracte haurà d'incloure l'esment d'haver sigut finançat per l'AVI.  
 • En cas que la persona que exercirà les funcions d'agent de la innovació ja estiguera contractada per l'entitat amb anterioritat a la data de sol·licitud de l'ajuda i/o a la data d'inici del termini d'execució del projecte previst en el resolc seté d'aquesta convocatòria, el contracte haurà de complir les condicions recollides en aquest apartat. En cas contrari haurà de modificar-se aquest contracte.  
 • En cas de rescissió del contracte laboral abans de la finalització del període elegible, l'entitat haurà de justificar adequadament el motiu d'aquesta rescissió, quedant així mateix obligada a la selecció i contractació d'un nou o nova agent de perfil similar o equivalent. El no compliment d'aquesta condició podrà suposar la minoració o revocació de l'ajuda percebuda per a la creació d'aquest lloc. Qualsevol incidència o modificació en els contractes finançats amb càrrec a aquest programa, haurà de comunicar-se a l'AVI en el moment en què es produïsca. 
 • Els projectes, d'acord amb l'article 33 de les bases reguladores, hauran de definir una transferència mesurable dels resultats d'investigació a l'àmbit industrial i empresarial. 

Línia 2. Incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses (INCORPORACIÓ)

 • Cada empresa podrà presentar com a màxim un projecte en la sublínia 2.1 d'Incorporació, o un projecte de manteniment en la sublínia 2.2, recolzant-se en tots dos casos la contractació d'una persona per projecte. 
 • El nivell d'ocupació en l'empresa s'haurà d'haver mantingut entre el període comprés entre la publicació de la convocatòria i la finalització del període elegible.  
 • La selecció del professional s'haurà de realitzar respectant les polítiques horitzontals en matèria d'igualtat d'oportunitats i atenent a principis de publicitat suficient i valoració professional equitativa dels candidats. 
 • El personal contractat haurà de dedicar-se de manera exclusiva a les tasques d'R+D+i, implantació de tecnologies o projectes de consolidació previstos en la memòria descriptiva del projecte. 
 • En cas de rescissió del contracte laboral abans de la finalització del període elegible, l'empresa queda obligada a la selecció i contractació d'un nou investigador/a de perfil similar o equivalent. El no compliment d'aquesta condició podrà suposar la revocació de l'ajuda percebuda per a la creació d'aquest lloc. Qualsevol incidència o modificació en els contractes finançats amb càrrec a aquest programa, haurà de comunicar-se a l'AVI en el moment en què es produïsca.
 • És condició imprescindible per a percebre l'ajuda mantindre el nivell d'ocupació en l'empresa durant tot el període de duració del projecte.  
 • El personal a contractar haurà de complir els següents requisits: 
  • Titulació universitària o titulació de tècnic superior en formació professional.
  • Estar en possessió d'aquesta titulació en la data d'incorporació en l'empresa.   
  • No haver estat vinculat laboralment amb l'empresa beneficiària ni amb cap altra relacionada accionarial o socialment amb la mateixa en els dos últims anys. En el cas de les empreses spin-off no serà aplicable aquest requisit si la vinculació laboral s'ha mantingut amb una institució d'R+D pública o privada sense ànim de lucre que participa en l'accionariat o en el capital de la nova empresa.  
  • No tindre, en el moment de presentació de la sol·licitud, participació en el capital de l'empresa que sol·licita aquesta ajuda o en una altra relacionada accionarial o socialment amb aquesta, que supose una capacitat de control directe o indirecte en l'administració de l'empresa. Amb caràcter general, aquesta participació no podrà superar el 25% del capital, no sent aplicable aquest criteri en el cas de les empreses spin-off.
 • El contracte de treball haurà de realitzar-se per compte d'altri i respectant la categoria professional i remuneració del perfil professional contractat. Només s'admetran contractes relatius a treballadors inclosos en els grups 1 i 2 de cotització al Règim General de la Seguretat Social, en el cas de titulats superiors, grups 3, 4 i 5 en el cas de tècnics superiors de F.P.
 • El contracte haurà d'incloure l'esment d'haver sigut finançat per l'AVI, la qual cosa podrà indicar-se en una addenda al contracte després de la concessió de l'ajuda i, en el cas de la sublínia 2.1, haurà d'haver-se subscrit durant l'any 2019. 
 • Els projectes, d'acord amb l'article 33 de les bases reguladores, hauran de definir una transferència mesurable dels resultats d'investigació a l'àmbit industrial i empresarial. 

Línia 3. Doctorands i doctorandes empresarials (Inndoctos)

 • Els projectes hauran de ser realitzats en empreses amb seu o establiment productiu en la Comunitat Valenciana i les persones doctorandes hauran d'adscriure's a un centre de treball de la Comunitat Valenciana.
 • Haurà de subscriure's un conveni de col·laboració marc amb entre l'empresa i la universitat. En aquest conveni s'indicaran les obligacions de la Universitat i les obligacions de l'empresa, així com el procediment de selecció dels doctorands i doctorandes.
 • El projecte d'investigació estarà relacionat directament amb la tesi doctoral a realitzar. 
 • El contracte de treball haurà de realitzar-se per compte d'altri i respectant la categoria professional i remuneració del perfil professional contractat. Només s'admetran contractes relatius a treballadors inclosos en el grup 1 de cotització al Règim General de la Seguretat Social (categories professionals d'enginyers i llicenciats).
 • Les persones doctorandes hauran d'estar admeses o matriculades en un programa de doctorat en el moment de presentació de la sol·licitud –o, en defecte d'això, estar en disposició de matricular-se en les dates previstes per la Universitat en què es cursarà el doctorat, sempre dins de les dates d'elegibilitat del projecte. No estaran en possessió del títol de doctor o doctora emés per una universitat espanyola o estrangera.
 • El doctorand o doctoranda tindrà un tutor/a de tesi designat per la Universitat i un responsable designat per l'empresa, que podrà ser, si escau, director/a de la tesi d'acord amb la normativa pròpia de doctorat.
 • Les persones contractades no hauran de tindre, en el moment de presentació de la sol·licitud, participació en el capital de l'empresa que sol·licita aquesta ajuda o en una altra relacionada accionarial o socialment amb aquesta, que supose una capacitat de control directe o indirecte en l'administració de l'empresa. Amb caràcter general, aquesta participació no podrà superar el 25% del capital, no sent aplicable aquest criteri en el cas de les empreses spin-off.  
 • En cas que el doctorand o doctorant ja estiguera contractat per l'entitat amb anterioritat a la data de sol·licitud de l'ajuda, el contracte haurà de complir les condicions recollides en l'apartat anterior. En cas contrari haurà de modificar-se aquest contracte. 
 • Els projectes, d'acord amb l'article 33 de les bases reguladores, hauran de definir una transferència mesurable dels resultats d'investigació a l'àmbit industrial i empresarial. 

Despeses subvencionables

Línia 1. Agents d'innovació

 • Despeses de personal: cost salarial de la persona contractada, incloent el salari, les càrregues socials i la quota empresarial a la Seguretat Social, empleada en centres de la Comunitat Valenciana. El cost salarial subvencionable màxim mensual no podrà superar els 4.500 euros (incloent la part proporcional de les pagues extraordinàries i altres retribucions).
 • Despeses de serveis externs de consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al desenvolupament de les accions presentades en el projecte, amb un cost total màxim subvencionable de 15.000 euros per anualitat.
 • Despeses ocasionades per la participació del/l'agent en accions formatives directament relacionades amb el projecte, en concret, matrícules i inscripcions en cursos, congressos i jornades. El cost subvencionable màxim per hora de formació és de 90 euros i el cost total subvencionable màxim anual per ajuda en aquest concepte és de 10.000 euros per anualitat.
 • Desplaçaments interurbans i allotjament (fins al 15% de les despeses de personal).
 • Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte. Cost total subvencionable: 1.400 euros per anualitat.
 • Si escau, els tributs abonats efectivament per l'entitat beneficiària. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda.

Línia 2. Incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses (INCORPORACIÓ)

 • Despeses de personal: cost salarial de la persona contractada, incloent el salari, les càrregues socials i la quota empresarial a la Seguretat Social, empleada en centres de la Comunitat Valenciana. El cost salarial subvencionable màxim mensual no podrà superar els 4.500 euros (titulat universitari) o 3.000 euros (titulat FP) (incloent la part proporcional de les pagues extraordinàries i altres retribucions).
 • Contractes de recerca i desenvolupament o innovació amb centres tecnològics o d'investigació i/o consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al desenvolupament de les accions presentades en el projecte, amb un cost total màxim subvencionable de 15.000 euros per anualitat. 
 • Despeses ocasionades per la participació del personal investigador o tècnic contractat en accions formatives directament relacionades amb la seua activitat d'R+D o de gestió de la innovació en l'empresa, en concret, matrícules i inscripcions en cursos, congressos i jornades. El cost subvencionable màxim per hora de formació és de 90 euros i el cost total subvencionable màxim anual per ajuda en aquest concepte és de 10.000 euros per anualitat.
 • Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte. Cost màxim subvencionable: 1.400 euros per anualitat

Línia 3. Doctorands empresarials (Innodocto)

 • Despeses de personal: cost salarial de la persona contractada, incloent el salari, les càrregues socials i la quota empresarial a la Seguretat Social, empleada en centres de la Comunitat Valenciana. El cost salarial subvencionable màxim mensual no podrà superar els 4.500 euros (incloent la part proporcional de les pagues extraordinàries i altres retribucions).
 • Contractes de recerca i desenvolupament o innovació amb centres tecnològics o d'investigació i/o consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al desenvolupament de les accions presentades en el projecte, amb un cost total màxim anual subvencionable de 15.000 euros per anualitat.
 • Despeses de matrícula dels ensenyaments de doctorat, amb un topall de 1.000 euros per anualitat, així com les despeses ocasionades per la participació del doctorand o doctoranda en accions formatives directament relacionades amb el projecte d'R+D+i, en concret, matrícules i inscripcions en cursos, congressos i jornades. El cost subvencionable màxim per hora de formació és de 90 euros i el cost total subvencionable màxim per ajuda en aquest concepte és de 10.000 euros per anualitat.
 • La despesa de matrícula no podrà excedir de les quanties màximes dels preus públics per la prestació de serveis acadèmics universitaris establides pel corresponent decret del Consell en què s'estableixen les taxes per la prestació de serveis acadèmics universitaris del curs de què es tracte.
 • Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte. Cost total subvencionable: 1.400 euros per anualitat.

Intensitat de l'ajuda

Línia 1. Agents d'innovació

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100 % dels costos considerats com a subvencionables.


Línia 2. Incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses (INCORPORACIÓ)

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 50 % dels costos considerats com a subvencionables per a pimes i de fins al 30 % per a grans empreses. Sense superar aquests límits podrà incrementar-se la intensitat d'ajuda fins a un 5%, quan la persona contractada siga dona, a fi de pal·liar la bretxa de gènere existent en la recerca cientificotècnica.


Línia 3. Doctorands empresarials (Inndocto)

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 50 % dels costos considerats com a subvencionables per a pimes i de fins al 30 % per a grans empreses. Sense superar aquests límits podrà incrementar-se la intensitat d'ajuda fins a un 5%, quan la persona contractada siga dona, a fi de pal·liar la bretxa de gènere existent en la recerca cientificotècnica.

Criteris d'evaluació de sol·licituts

Línia 1. Agents d'innovació

Un projecte només podrà ser donat suport quan la puntuació obtinguda en l'avaluació siga com a mínim de 40 punts.


Sublínia 1.1 Contractació per les entitats beneficiàries d'agents de la innovació

 •  Mèrits curriculars del candidat i adequació del seu perfil professional a les tasques a realitzar. Puntuació màxima: 30 punts.   
  • Mèrits curriculars. Màxim 15 punts.  
   • Els seus mèrits curriculars són rellevants i abasten tant actuacions de perfil tècnic com aspectes de gestió. 15 punts.  
   • Disposa de mèrits curriculars suficients per a les activitats a realitzar: 10 punts 
   • No disposa de mèrits curriculars suficients: 0 punts  
  • Adequació del perfil professional a les tasques a realitzar. Màxim 15 punts.   
   • Posseeix experiència professional en els àmbits de transvasament de coneixements i tecnologies de centres d'investigació a empreses; aporta a més experiència en la gestió de projectes d'R+D+i: 15 punts  
   • Disposa d'experiència professional en la gestió de projectes d'R+D+i: 10 punts 
   • El perfil no és adequat o no concorda l'experiència o no té experiència en la gestió de projectes d'R+D+i: 0 punts 

 • Grau potencial de desenvolupament de l'explotació de resultats d'investigació. Puntuació màxima: 30 punts  
  • El Pla de treball està ben definit i preveu l'explotació dels resultats previstos d'investigacions i el seu transvasament a les empreses. Inclou indicadors de seguiment: 30 punts  
  • El Pla de treball està ben definit i preveu l'explotació de resultats d'investigacions i el seu transvasament a les empreses, però no s'inclouen indicadors per a mesurar les perspectives d'explotació: 20 punts.  
  • El Pla de Treball emmalalteix de falta d'informació rellevant sobre la futura explotació de resultats de les investigacions: 10 punts. 
  • No s'aporta informació: 0 punts. 

 • Impacte de l'actuació en el grau d'activitat d'R+D+i de l'entitat sol·licitant. Puntuació màxima: 30 punts Es valorarà l'existència de previsions raonades sobre l'impacte que en el grau d'activitat en R+D+i de l'entitat beneficiària suposa l'activitat de l'o l'agent de la innovació: a) increment en el nombre de projectes d'R+D+i generats des de l'entitat, b) increment en el nombre d'ofertes tecnològiques tramitades des de l'entitat, i c) increment en el nombre d'acords de col·laboració tecnològica amb empreses gestionats des de l'entitat beneficiària.  
  • Impacte alt 30 punts (es preveu increment mesurable i raonat en els tres aspectes, a, b i c) 
  • Impacte medi 20 punts (l'increment resulta justificable en dos aspectes)  
  • Impacte baix 10 punts (només es justifica adequadament l'increment en un)  
  • Sense impacte 0 punts (no es raona o no s'ofereix informació sobre aquest tema)

 •  Alineació amb l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana o amb criteris mediambientals i socials. Puntuació màxima: 10 punts.  
  • Alineació amb els reptes i solucions identificats pel Comité Estratègic d'Innovació (CEI) de l'AVI, que es poden consultar en la pàgina web de l'AVI. Fins a 3 punts. 
  •  Alineació amb l'Estratègia Especialització Intel·ligent Comunitat Valenciana (RIS3CV). Es valoraran els projectes l'àrea dels quals de desenvolupament es trobe en l'àmbit de les prioritats de l'estratègia RIS3CV que es pot consultar en http://www.ris3cv.gva.es/. Fins a 3 punts  
  • Alineació amb polítiques mediambientals. Es valoraran els projectes amb impacte favorable per a l'economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos. Fins a 2 punts.  
  • Alineació amb aspectes socials. Es valoraran els projectes els resultats dels quals contribuïsquen a millorar la qualitat de vida o la salut de les persones. Fins a 2 punts.

Sublínia 1.2 Manteniment de l'agent d'innovació recolzat en la línia d'Agents d'Innovació de l'exercici anterior.

 • Objectius aconseguits pel projecte en l'exercici anterior i continuïtat de la mateixa persona recolzada en l'exercici anterior. Puntuació màxima:  
  • Els objectius previstos han sigut aconseguits, justificant-se adequadament en la memòria del projecte. Fins a 20 punts 
  • Existeix continuïtat de la persona agent de la innovació recolzada en l'exercici anterior: 10 punts 

 • Grau potencial de desenvolupament de l'explotació de resultats d'investigació. Puntuació màxima: 30 punts  
  • El Pla de treball està ben definit i preveu l'explotació dels resultats previstos d'investigacions i el seu transvasament a les empreses. Inclou indicadors de seguiment: 30 punts  
  • El Pla de treball està ben definit i preveu l'explotació de resultats d'investigacions i el seu transvasament a les empreses, però no s'inclouen indicadors per a mesurar les perspectives d'explotació: 20 punts.  
  • El Pla de Treball emmalalteix de falta d'informació rellevant sobre la futura explotació de resultats de les investigacions: 10 punts. 
  • No s'aporta informació: 0 punts.

 • Impacte de l'actuació en el grau d'activitat d'R+D+i de l'entitat sol·licitant. Puntuació màxima: 30 punts Es valorarà l'existència de previsions raonades sobre l'impacte que en el grau d'activitat en R+D+i de l'entitat beneficiària suposa l'activitat de l'o l'agent de la innovació: a) increment en el nombre de projectes d'I+D+i generats des de l'entitat, b) increment en el nombre d'ofertes tecnològiques tramitades des de l'entitat, i c) increment en el nombre d'acords de col·laboració tecnològica amb empreses gestionats des de l'entitat beneficiària.  
  • Impacte alt 30 punts (es preveu increment mesurable i raonat en els tres aspectes, a, b i c) 
  • Impacte medi 20 punts (l'increment resulta justificable en dos aspectes)  
  • Impacte baix 10 punts (només es justifica adequadament l'increment en un)  
  • Sense impacte 0 punts (no es raona o no s'ofereix informació sobre aquest tema)

 • Alineació amb l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana o amb criteris mediambientals i socials. Puntuació màxima: 10 punts.
  • Alineació amb els reptes i solucions identificats pel Comité Estratègic d'Innovació (CEI) de l'AVI, que es poden consultar en la pàgina web de l'AVI. Fins a 3 punts. 
  • Alineació amb l'Estratègia Especialització Intel·ligent Comunitat Valenciana (RIS3CV). Es valoraran els projectes on la seua àrea del  desenvolupament es trobe en l'àmbit de les prioritats de l'estratègia RIS3CV que es pot consultar en http://www.ris3cv.gva.es/. Fins a 3 punts
  • Alineació amb polítiques mediambientals. Es valoraran els projectes amb impacte favorable per a l'economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos. Fins a 2 punts.
  • Alineació amb aspectes socials. Es valoraran els projectes els resultats dels quals contribuïsquen a millorar la qualitat de vida o la salut de les persones. Fins a 2 punts.

Línia 2. Incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses (INCORPORACIÓ)

Un projecte només podrà ser donat suport quan la puntuació obtinguda en l'avaluació siga com a mínim de 40 punts.


Sublínea 2.1, Contractació per empreses de personal investigador o tècnic per a desenvolupar activitats d'R+D+i, d'implantació de tecnologies relacionades amb la nova economia

 • Mèrits curriculars del candidat i adequació del seu perfil professional a les tasques a realitzar. Puntuació màxima: 30 punts.
  • Mèrits curriculars. Màxim 20 punts.
   • Els seus mèrits curriculars són rellevants i abasten obtenció de beques, estades a l'estranger, publicació d'articles científics, treballs presentats en congressos. D'11 a 20 punts
   • Disposa de mèrits curriculars suficients per a les activitats a realitzar: 10 punts
   • No disposa de mèrits curriculars suficients o no està seleccionat/contractat: 0 punts
  • Adequació del perfil professional a les tasques a realitzar. Màxim 10 punts
   • La titulació aportada i l'experiència concorda amb els àmbits de generació o aplicació de coneixement de les activitats a realitzar; aporta experiència en la gestió de projectes d'R+D+i: 10 punts
   • El perfil no és adequat o no concorda l'experiència o no té experiència en la gestió de projectes d'R+D+i o no està encara seleccionat/contractat: 0 punts

 • Grau potencial de desenvolupament de l'explotació de resultats d'investigació. Puntuació màxima:30 punts.
  • Existeix un pla concret i viable per a l'explotació dels resultats del projecte d'R+D+i amb presència d'indicadors o el projecte va ser aprovat pel Programa Europeu “Instrument PIME” d'Horitzó 2020: 30 punts
  • Malgrat l'existència d'un pla concret i viable per a l'explotació dels resultats del projecte, no s'aporten indicadors per a mesurar les perspectives d'explotació: 20 punts
  • No s'aporta un pla concret, però en la memòria es justifica de forma raonada la futura explotació de resultats del projecte: 10 punts
  • No s'aporta informació: 0 punts

 • Impacte de l'actuació en el grau d'activitat d'R+D+i de l'entitat sol·licitant. Puntuació màxima: 30 punts. Es valorarà l'existència de previsions raonades sobre l'impacte que en el grau d'activitat en R+D+i de l'empresa: a) increment en el nombre de projectes d'R+D, b) increment en els recursos humans destinats a R+D+i, i c) increment en la despesa en R+D de l'empresa.
  • Impacte alt: 30 punts (es preveu increment mesurable i raonat en els tres aspectes, a, b i c)
  • Impacte mitjà: 20 punts (l'increment resulta justificable en dos aspectes)
  • Impacte baix: 10 punts (només es justifica adequadament l'increment en un)
  • Sense impacte: 0 (no es raona o no s'ofereix informació sobre aquest tema)

 • Alineació amb l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana RIS3CV o amb criteris mediambientals i socials. Puntuació màxima: 10 punts.
  • Alineació amb l'Estratègia Especialització Intel·ligent Comunitat Valenciana (RIS3CV). Es valoraran els projectes on la seua área de desenvolupament es trobe en l'àmbit de les prioritats de l'estratègia RIS3CV que es pot consultar en http://www.ris3cv.gva.es/. Fins a 3 punts
  • Alineació amb polítiques mediambientals. Es valoraran els projectes amb impacte favorable per a l'economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos. Fins a 3 punts.
  • Alineació amb aspectes socials. Es valoraran els projectes els resultats dels quals contribuïsquen a millorar la qualitat de vida o la salut de les persones. Fins a 4 punts.

Sublínia 2.2, Manteniment del personal investigador o tècnic contractat en l'exercici anterior en qualsevol de les tres sublínias de *Incorporació de la convocatòria de 2018.

 • Objectius aconseguits pel projecte en l'exercici anterior i continuïtat de la mateixa persona recolzada en l'exercici anterior. Puntuació màxima: 30 punts
  • Els objectius previstos han sigut aconseguits, justificant-se adequadament en la memòria del projecte. Fins a 20 punts.
  • Existeix continuïtat de la persona contractada en l'exercici anterior: 10 punts

 • Grau potencial de desenvolupament de l'explotació de resultats d'investigació. Puntuació màxima:30 punts.
  • Existeix un pla concret i viable per a l'explotació dels resultats del projecte d'R+D+i amb presència d'indicadors o el projecte va ser aprovat pel Programa Europeu “Instrument PIME” d'Horitzó 2020: 30 punts
  • Malgrat l'existència d'un pla concret i viable per a l'explotació dels resultats del projecte, no s'aporten indicadors per a mesurar les perspectives d'explotació: 20 punts
  • No s'aporta un pla concret, però en la memòria es justifica de forma raonada la futura explotació de resultats del projecte: 10 punts
  • No s'aporta informació: 0 punts

 • Impacte de l'actuació en el grau d'activitat d'R+D+i de l'entitat sol·licitant. Puntuació màxima: 30 punts. Es valorarà l'existència de previsions raonades sobre l'impacte que en el grau d'activitat en R+D+i de l'empresa: a) increment en el nombre de projectes d'R+D, b) increment en els recursos humans destinats a R+D+i, i c) increment en la despesa en R+D de l'empresa.
  • Impacte alt: 30 punts (es preveu increment mesurable i raonat en els tres aspectes, a, b i c)
  • Impacte mitjà: 20 punts (l'increment resulta justificable en dos aspectes)
  • Impacte baix: 10 punts (només es justifica adequadament l'increment en un)
  • Sense impacte: 0 (no es raona o no s'ofereix informació sobre aquest tema)
 • Alineació amb l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana RIS3CV o amb criteris mediambientals i socials. Puntuació màxima: 10 punts.
  • Alineació amb l'Estratègia Especialització Intel·ligent Comunitat Valenciana (RIS3CV). Es valoraran els projectes l'àrea dels quals de desenvolupament es trobe en l'àmbit de les prioritats de l'estratègia RIS3CV que es pot consultar en http://www.ris3cv.gva.es/. Fins a 3 punts
  • Alineació amb polítiques mediambientals. Es valoraran els projectes amb impacte favorable per a l'economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos. Fins a 3 punts.
  •  Alineació amb aspectes socials. Es valoraran els projectes els resultats dels quals contribuïsquen a millorar la qualitat de vida o la salut de les persones. Fins a 4 punts.

Línia 3. Doctorands i doctorandes empresarials (Innodocto)

Un projecte només podrà ser donat suport quan la puntuació obtinguda en l'avaluació siga com a mínim de 40 punts.


Sublínia 3.1 Suport a personal d'investigació de les empreses (ja en plantilla o bé de nova contractació) que durà a terme una tesi doctoral vinculada a un projecte d'R+D+i desenvolupat per l'empresa.

 • Mèrits curriculars del candidat i adequació del seu perfil professional a les tasques a realitzar. Puntuació màxima: 30 punts.
  • Els seus mèrits curriculars són rellevants i abasten obtenció de beques, estades a l'estranger, publicació d'articles científics, treballs presentats en congressos. Fins a 25 punts
   • Estades d'Investigació a l'estranger: 5 punts
   • Projectes d'investigació: 5 punts
   • Beques i premis: 3 punts
   • Publicacions, articles científics 3 punts
   • Obtenció de patents: 2 punts
   • Comunicacions en congressos: 2 punts
   • Experiència prèvia en el tema de la tesi 2 punts
   • Altres màsters 3 punts
  • Els mèrits curriculars presentats conformen un perfil professional que és adequat per a les activitats a realitzar: 5 punts

 • Grau potencial de desenvolupament de l'explotació de resultats d'investigació.Puntuació màxima: 30 punts.
  • El potencial de transferència de resultats i coneixements del projecte d'investigació es recolza en objectius d'investigació que es podran contrastar en la tesi doctoral: 10 punts.
  • Existeix un pla concret i viable per a l'explotació dels resultats del projecte amb presència d'indicadors de seguiment: 10 punts
  • El pla inclou a més previsió de protecció de resultats, mitjançant patent o altres models de protecció: 10 punts

 • Impacte de l'actuació en el grau d'activitat d'R+D+i de l'entitat sol·licitant. Puntuació màxima: 30 punts.
  • El projecte de tesi proposat està fefaentment vinculat amb el projecte d'R+D+i de l'empresa: 10 punts
  • Existeixen previsions raonades sobre l'impacte que el projecte de tesi suposarà sobre l'activitat d'R+D+i de l'empresa, amb presència d'indicadors de seguiment (volum i proporció de les quanties invertides, nous àmbits d'investigació i línies d'I+D, altres factors qualitatius…): fins a 20 punts

 • Alineació amb l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana o amb criteris mediambientals i socials. Puntuació màxima: 10 punts.
  • Alineació amb els reptes i solucions identificats pel Comité Estratègic d'Innovació (CEI) de l'AVI, que es poden consultar en la pàgina web de l'AVI. Fins a 3 punts.
  • Alineació amb l'Estratègia Especialització Intel·ligent Comunitat Valenciana (RIS3CV). Es valoraran els projectes l'àrea dels quals de desenvolupament es trobe en l'àmbit de les prioritats de l'estratègia RIS3CV que es pot consultar en http://www.ris3cv.gva.es/. Fins a 3 punts
  • Alineació amb polítiques mediambientals. Es valoraran els projectes amb impacte favorable per a l'economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos. Fins a 2 punts.
  • Alineació amb aspectes socials. Es valoraran els projectes els resultats dels quals contribuïsquen a millorar la qualitat de vida o la salut de les persones. Fins a 2 punts.

Sublínía 3.2 Manteniment del doctorand o doctoranda recolzat en l'exercici anterior en la sublínia Innodocto de la convocatòria de 2018.

 • Mèrits curriculars del candidat i adequació del seu perfil professional a les tasques a realitzar. Puntuació màxima: 30 punts.
  • Els objectius previstos han sigut aconseguits, justificant-se adequadament en la memòria del projecte. Fins a 20 punts.
  • Existeix continuïtat de la persona doctoranda recolzada en l'exercici anterior: 10 punts

 • Grau potencial de desenvolupament de l'explotació de resultats d'investigació.Puntuació màxima: 30 punts.
  • El potencial de transferència de resultats i coneixements del projecte d'investigació es recolza en objectius d'investigació que es podran contrastar en la tesi doctoral: 10 punts.
  • Existeix un pla concret i viable per a l'explotació dels resultats del projecte amb presència d'indicadors de seguiment: 10 punts
  • El pla inclou a més previsió de protecció de resultats, mitjançant patent o altres models de protecció: 10 punts

 • Impacte de l'actuació en el grau d'activitat d'R+D+i de l'entitat sol·licitant. Puntuació màxima: 30 punts.
  • El projecte de tesi proposat està fefaentment vinculat amb el projecte d'R+D+i de l'empresa: 10 punts
  • Existeixen previsions raonades sobre l'impacte que el projecte de tesi suposarà sobre l'activitat d'R+D+i de l'empresa, amb presència d'indicadors de seguiment (volum i proporció de les quanties invertides, nous àmbits d'investigació i línies d'R+D, altres factors qualitatius…): fins a 20 punts

 • Alineació amb l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana o amb criteris mediambientals i socials. Puntuació màxima: 10 punts.
  •  Alineació amb els reptes i solucions identificats pel Comité Estratègic d'Innovació (CEI) de l'AVI, que es poden consultar en la pàgina web de l'AVI. Fins a 3 punts.
  • Alineació amb l'Estratègia Especialització Intel·ligent Comunitat Valenciana (RIS3CV). Es valoraran els projectes l'àrea dels quals de desenvolupament es trobe en l'àmbit de les prioritats de l'estratègia RIS3CV que es pot consultar en http://www.ris3cv.gva.es/. Fins a 3 punts
  • Alineació amb polítiques mediambientals. Es valoraran els projectes amb impacte favorable per a l'economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos. Fins a 2 punts.
  • Alineació amb aspectes socials. Es valoraran els projectes els resultats dels quals contribuïsquen a millorar la qualitat de vida o la salut de les persones. Fins a 2 punts. 
Convocatòries anteriors
Atenció personal

info.avi@gva.es 

Alacant (+34) 96 647 83 60

València (+34) 96 386 92 00 


Horari d'atenció: de 9 a 14.00 hores


Agència Valenciana de la Innovació
 • Rambla Méndez Núñez, 41 pis 13 · 03002 Alacant
 • Plaça de l'Ajuntament, 6 pis 2 i 3 · 46002 València