Your address will show here +12 34 56 78
Promoció del talent: agents d'innovació, incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses, i doctorands empresarials 

Convocatòria 2018

Descripció

Línia 1. Agents d'innovació

L'objectiu d'aquesta línea és l'engegada d'una xarxa d'agents d'innovació en universitats, centres d'investigació  i associacions empresarials i altres entitats de suport a la innovació per a promoure l'explotació del coneixement i la seua transferència cap a les empreses.

Línia 2. Incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses (INCORPORACIÓ)
L'objectiu d'aquesta línea és incentivar la contractació d'investigadors i tecnòlegs que desenvolupen projectes de R+D+i o realitzen la implantació de tecnologies relacionades amb la nova economia en empreses, o bé desenvolupen projectes que faciliten la consolidació de noves empreses innovadores.


Línia 3. Doctorands empresarials (Innodocto)

L'objectiu d'aquesta línea és promoure la formació de doctorands i doctorandes en les empreses, propiciant l'adquisició per part d'aquests de les habilitats necessàries per a desenvolupar projectes de R+D en entorns empresarials i així incrementar el grau de tecnificació i capacitat innovadora de les plantilles de les empreses.

Beneficiaris

Línia 1. Agents d'Innovació

Universitats públiques i privades sense ànim de lucre integrades en RUVID, centres tecnològics i organismes públics d'investigació. Instituts d'investigació sanitària, entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre vinculades o concertades amb el Sistema Valencià de Salut que desenvolupen activitat investigadora. Altres centres públics d'R+D dependents o vinculats a les administracions públiques i els seus organismes, així com altres entitats privades sense ànim de lucre que realitzen activitat d'R+D i generen coneixement científic o tecnològic. Qualssevol altres persones jurídiques del Sistema Valencià d'Innovació, públiques o privades sense ànim de lucre que faciliten la creació, difusió, aplicació o transferència del coneixement científic o tecnològic a les empreses o presten serveis a les mateixes en matèria de suport a la innovació.

Línia 2. Incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses (INCORPORACIÓ)


 • Empreses industrials enquadrades en la secció C-Divisions 10 a 33 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009).

Sublínia 2.1 Contractació per empreses de personal investigador per a desenvolupar activitats d'R+D+i o d'implantació de tecnologies relacionades amb la nova economia

 Tindre la seua seu social o establiment de producció a la Comunitat Valenciana, amb un mínim de 6 anys d'existència.

Sublínia 2.2 Contractació de personal tècnic per empreses per a activitats de suport a projectes d'R+D+i o d'implantació de tecnologies relacionades amb la nova economia 

Tindre la seua seu social o establiment de producció a la Comunitat Valenciana, amb un mínim de 6 anys d'existència.

Sublínia 2.3 Contractació per empreses de personal per al desenvolupament de projectes que faciliten la consolidació de noves empreses innovadores 

Tindre la seua seu social o establiment de producció a la Comunitat Valenciana, amb un màxim de 6 anys d'existència.


Línia 3. Doctorands empresarials (Innodocto)

 • Empreses industrials enquadrades en la secció C-Divisions 10 a 33 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009).

Tipologia de projectes

Línia 1. Agents d'innovació
Contractació per les entitats beneficiàries de persones la funció de les quals serà afavorir la recerca aplicada i orientada a resultats, el transvasament del coneixement cap a les empreses, així com promoure una col·laboració estable i a llarg termini entre els universos industrial/empresarial i científic/universitari.


Línia 2. Incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses (INCORPORACIÓ)


Sublínia 2.1 Contractació per empreses de personal investigador per a desenvolupar activitats d'R+D+i o d'implantació de tecnologies relacionades amb la nova economia


Dirigida a empreses que contracten nou personal investigador amb titulació universitària, per a dur a terme activitats pròpies d'R+D+i o projectes d'implantació de tecnologies vinculades a la nova economia.


Sublínia 2.2 Contractació de personal tècnic per empreses per a activitats de suport a projectes d'R+D+i o d'implantació de tecnologies relacionades amb la nova economia


Dirigida a empreses que contracten nou personal tècnic amb titulació de grau superior en Formació Professional, per a col·laborar en activitats pròpies d'R+D+i o projectes d'implantació de tecnologies vinculades a la nova economia.


Sublínia 2.3 Contractació per empreses de personal per al desenvolupament de projectes que faciliten la consolidació de noves empreses innovadores


Dirigida a empreses de recent creació que contracten nou personal amb titulació universitària o de grau superior en Formació Professional per a dur a terme projectes d'innovació que contribuïsquen a facilitar la consolidació de l'empresa. Es valorarà la seua acreditació com a Jove 

Empresa Innovadora (JEI) segons l'especificació de AENOR EA00043.


Línia 3. Doctorands empresarials (Inndocto)
Suport a personal de recerca de les empreses (ja en plantilla o bé de nova contractació) que va a dur a terme una tesi doctoral vinculada a un projecte de R+D+i desenvolupat per l'empresa. Amb aquesta línia es pretén promoure l'obtenció de l'esment Industrial en el títol de doctor d'acord als criteris establits en l'article 15bis del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

Sol·licitut

La sol·licitud es realitzarà mitjançant un formulari d'emplenament electrònic sent obligatòria la seua presentació online davant la seu electrònica de la Generalitat, en el marc d'un tràmit telemàtic accessible a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'AVI, amb signatura i registre electrònic.

Documentació general

El sol·licitant haurà d'aportar la següent documentació:

 • Formulari electrònic de sol·licitud, accessible a través de la pàgina web de l'AVI.
 • Memòria descriptiva del projecte segons el model normalitzat disponible en la pàgina web de l'AVI.
 • Declaració d'altres ajudes rebudes per als mateixos costos del projecte, segons model disponible en la tramitació electrònica de la sol·licitud. 
 • Declaració d'ajudes de minimis, segons model disponible en la tramitació electrònica de la sol·licitud. 
 • En el cas d'entitats sol·licitant no inscrites en el Registre Mercantil:
  • Estatuts o documentació acreditativa de la constitució de l'entitat sol·licitant.
  • Document acreditatiu de poders per a actuar com a representant legal de l'entitat que sol·licita l'ajuda. 


Documentació Línia 1. Agents d'innovació

 • Pla de Treball per a la persona Agent d'Innovació. 
 • Documentació acreditativa relativa a la persona contractada, a presentar juntament amb la memòria descriptiva del projecte en el moment de la sol·licitud o després de la formalització del contracte, segons com pertocarà: 
  • Còpia del contracte laboral subscrit, signat per les parts i comunicat als serveis públics d'ocupació. Haurà d'incloure l'esment d'haver sigut finançat per l'AVI. 
  • Curriculum vitae actualitzat. 
  • Còpia del títol o certificació acadèmica que acredite estar en la seua possessió. 


Documentació Línia 2. Incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses (Incorporació)

 • Últim rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) de l'empresa. 
 • Acreditació de jove empresa innovadora, si escau. 
 • Documentació acreditativa relativa al personal contractat, a presentar juntament amb la memòria descriptiva del projecte en el moment de la sol·licitud o després de la formalització del contracte, segons com pertocarà: 
  • Acreditació documental del procés de selecció de l'investigador dut a terme respectant les polítiques horitzontals en matèria d'igualtat d'oportunitats i atenent a principis de publicitat suficient i valoració professional equitativa dels candidats. 
  • Còpia del contracte laboral subscrit, signat per les parts i comunicat als serveis públics d'ocupació. Haurà d'incloure l'esment d'haver sigut finançat per l'AVI. 
  • Curriculum vitae actualitzat. 
  • Còpia del títol o certificació acadèmica que acredite estar en la seua possessió. 
  • Certificat de vida laboral de la persona contractada que acredite la seua no vinculació laboral prèvia amb l'empresa. 


Documentació Línia 3. Doctorands empresarials

 • Conveni de col·laboració marque amb entre l'empresa i la universitat, d'acord a l'art. 15 bis.2 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 
 • Còpia del contracte laboral subscrit, signat per les parts i comunicat als serveis públics d'ocupació. Haurà d'incloure l'esment d'haver sigut finançat per l'AVI. 
 • Curriculum vitae del doctorand o doctoranda, preferentment model normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per la Ciència i la Tecnologia (FECYT). 
 • Còpia del títol o certificació acadèmica.


La documentació citada en aquest apartat que en el moment de la sol·licitud no poguera ser presentada per estar vinculada a la realització del procés de selecció o la formalització del contracte de treball (o, en la línia 3, a la formalització de la matrícula en el curs de doctorat) haurà de presentar-se a l'AVI després de la formalització del contracte de treball o de la matrícula de doctorat, en el seu cas. 

Terminis

 • Termini de sol·licitud. El termini de presentació de sol·licituds finalitzará a les 23:59:59 hores del 6 d'agost de 2018.
 • Termini d'execució. Les despeses previstes en l'actuació objecte de subvenció hauran de realitzar-se entre 1 de gener al 31 de desembre de 2018.
 • Termini de justificació. Les entitats beneficiàries hauran de presentar la documentació justificativa amb data límit del 15 de gener de 2019. El pagament de les quotes a ingressar per l'entitat beneficiària a la Seguretat Social que es realitzen durant l'any 2019 es justificaran com a màxim el dia 10 d'abril.

Requisits dels projectes

Línia 1. Agents d'innovació

 • Les entitats sol·licitants solament podran presentar un projecte per a la contractació d'una persona.
 • L'entitat sol·licitant haurà de presentar un Pla de Treball per a la persona contractada, en què es detallaran les actuacions previstes per a propiciar noves oportunitats de col·laboració en R+D+i entre centres de recerca o universitats i empreses.
  • El Pla de Treball inclourà informació sobre els processos que se seguiran per a la identificació i formulació d'ofertes i demandes tecnològiques, així com reptes tecnològics i d'innovació multidisciplinària.
  • El Pla informarà sobre les activitats preparatòries de projectes innovadors, promoguts per l'entitat beneficiària, que puguen donar lloc a l'elaboració de projectes, la realització de proves experimentals o d'estudis previs (estat de la tècnica, anàlisi viabilitat, recopilació normativa…), que porten a una posterior realització d'activitats de recerca aplicada i posterior transvasament a l'activitat empresarial. 
 • La persona contractada haurà de dedicar-se de manera exclusiva a les funcions previstes en el Pla de Treball i haurà de complir els següents requisits: 
  • Titulació universitària i, preferentment, experiència en gestió de projectes de R+D+i. 
  • Domini de l'anglès parlat i escrit. 
  • Es tindrà en consideració l'experiència i/o formació complementària en àmbits tècnics de cooperació i gestió de la innovació, així com el coneixement d'altres idiomes. 
 • El contracte de treball haurà de realitzar-se per compte d'altre i respectant la categoria professional i remuneració del perfil professional contractat. Solament s'admetran contractes relatius a treballadors inclosos en els grups 1 i 2 de cotització del Règim General de la Seguretat Social i hauran d'haver-se subscrit durant l'any 2018. El contracte haurà d'incloure l'esment d'haver sigut finançat per l'AVI. 
 • En cas que la persona que exercirà les funcions d'agent de la innovació ja estiguera contractada per l'entitat amb anterioritat a la data de sol·licitud de l'ajuda, el contracte haurà de complir les condicions arreplegades en aquest apartat. En cas contrari haurà de modificar-se aquest contracte.
 • En cas de rescissió del contracte laboral abans de la finalització de l'any 2018, l'entitat queda obligada a la selecció i contractació d'un nou o nova agent de perfil similar o equivalent. El no compliment d'aquesta condició podrà suposar la revocació de l'ajuda percebuda per a la creació d'aquest lloc. Qualsevol incidència o modificació en els contractes finançats amb càrrec a aquest programa, haurà de comunicar-se a la AVI en el moment en què es produïsca.

Línia 2. Incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses (INCORPORACIÓ)

 • Les empreses solament podran presentar un projecte en una de les tres sublíneas de Incorporació, recolzant-se la contractació d'una persona per projecte. En cas de presentar més d'una sol·licitud, únicament s'admetrà l'última presentada en termini. 
 • El nivell d'ocupació en l'empresa s'haurà d'haver mantingut entre el període comprès entre la publicació de la convocatòria i la finalització de l'any 2.018. 
 • La selecció del professional s'haurà de realitzar respectant les polítiques horitzontals en matèria d'igualtat d'oportunitats i atenent a principis de publicitat suficient i valoració professional equitativa dels candidats. 
 • El personal contractat haurà de dedicar-se de manera exclusiva a les tasques de R+D+i, implantació de tecnologies o projectes de consolidació previstos en la memòria descriptiva del projecte. 
 • En cas de rescissió del contracte laboral abans de la finalització de l'any 2018, l'empresa queda obligada a la selecció i contractació d'un nou investigador/a de perfil similar o equivalent. El no compliment d'aquesta condició podrà suposar la revocació de l'ajuda percebuda per a la creació d'aquest lloc. Qualsevol incidència o modificació en els contractes finançats amb càrrec a aquest programa, haurà de comunicar-se a la AVI en el moment en què es produïsca. 
 • És condició imprescindible per a percebre l'ajuda mantenir el nivell d'ocupació en l'empresa durant tot el període de durada del projecte. 

 • El personal a contractar haurà de complir els següents requisits: 
  • Sublínea 2.1 Contractació per empreses de personal investigador per a desenvolupar activitats de R+D+i o d'implantació de tecnologies relacionades amb la nova economia. 
   • Titulació universitària i, preferentment, experiència en projectes de R+D. 
  • Sublínea 2.2 Contractació per empreses de personal tècnic per a activitats de suport a projectes de R+D+i o d'implantació de tecnologies relacionades amb la nova economia. 
   • Titulació de tècnic superior en formació professional. 
  • Sublínea 2.3 Contractació de personal per al desenvolupament de projectes que faciliten la consolidació de noves empreses innovadores. 
   • Titulació universitària o titulació de tècnic superior en formació professional. 
 • Estar en possessió d'aquesta titulació en la data d'incorporació en l'empresa. 
 • No haver estat vinculat laboralment amb l'empresa beneficiària ni amb cap altra relacionada accionarial o socialment amb la mateixa en els dos últims anys. En el cas de les empreses spin-*off no serà aplicable aquest requisit si la vinculació laboral s'ha mantingut amb una institució de R+D pública o privada sense ànim de lucre que participa en l'accionariat o en el capital de la nova empresa. 
 • No tenir, en el moment de presentació de la sol·licitud, participació en el capital de l'empresa que sol·licita aquesta ajuda o en una altra relacionada accionarial o socialment amb la mateixa, que supose una capacitat de control directe o indirecte en l'administració de l'empresa. Amb caràcter general, aquesta participació no podrà superar el 25% del capital, no sent aplicable aquest criteri en el cas de les empreses spin-off.
 • El contracte de treball haurà de realitzar-se per compte d'altri i respectant la categoria professional i remuneració del perfil professional contractat. Solament s'admetran contractes relatius a treballadors inclosos en els grups 1 i 2 de cotització al Règim General de la Seguretat Social, en el cas de titulats superiors, grups 3, 4 i 5 en el cas de tècnics superiors de F.P. 
 • El contracte haurà d'haver-se subscrit durant l'any 2018 i haurà d'incloure l'esment d'haver sigut finançat per l'AVI. 

Línia 3. Doctorands empresarials (Inndocto)

 • Els projectes hauran de ser realitzats en empreses amb seu o establiment productiu a la Comunitat Valenciana i les persones doctorandes hauran d'adscriure's a un centre de treball de la Comunitat Valenciana. 
 • Haurà de subscriure's un conveni de col·laboració marque amb entre l'empresa i la universitat. En aquest conveni s'indicaran les obligacions de la Universitat i les obligacions de l'empresa, així com el procediment de selecció dels doctorands i doctorandes. 
 • El projecte de recerca estarà relacionat directament amb la tesi doctoral a realitzar. 
 • El contracte de treball haurà de realitzar-se per compte d'altri i respectant la categoria professional i remuneració del perfil professional contractat. Solament s'admetran contractes relatius a treballadors inclosos en el grup 1 de cotització al Règim General de la Seguretat Social (categories professionals d'enginyers i llicenciats). 
 • Les persones doctorandes hauran d'estar admeses o matriculades en un programa de doctorat en el moment de presentació de la sol·licitud –o, en defecte d'açò, estar en disposició de matricular-se en les dates previstes per la Universitat en què es cursarà el doctorat, sempre dins de les dates de elegibilidad del projecte. No estaran en possessió del títol de doctor o doctora emès per una universitat espanyola o estrangera. 
 • El doctorand o doctoranda tindrà un tutor/a de tesi designat per la Universitat i un responsable designat per l'empresa, que podrà ser, si escau, director/a de la tesi d'acord amb la normativa pròpia de doctorat. 
 • Les persones contractades no hauran de tenir, en el moment de presentació de la sol·licitud, participació en el capital de l'empresa que sol·licita aquesta ajuda o en una altra relacionada accionarial o socialment amb la mateixa, que supose una capacitat de control directe o indirecte en l'administració de l'empresa. Amb caràcter general, aquesta participació no podrà superar el 25% del capital, no sent aplicable aquest criteri en el cas de les empreses spin-off. 
 • En cas que el doctorand o doctorant ja estiguera contractat per l'entitat amb anterioritat a la data de sol·licitud de l'ajuda, el contracte haurà de complir les condicions arreplegades en l'apartat anterior. En cas contrari haurà de modificar-se aquest contracte.

Despeses subvencionables

Línia 1. Agents d'innovació

 • Despeses de personal: cost salarial de la persona contractada, incloent el salari, les càrregues socials i la quota empresarial a la Seguretat Social, empleada en centres de la Comunitat Valenciana. El cost salarial subvencionable màxim mensual no podrà superar els 4.500 euros (incloent la part proporcional de les pagues extraordinàries i altres retribucions). 
 • Despeses de serveis externs de consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al desenvolupament de les accions presentades en el projecte, amb un cost total màxim subvencionable de 15.000 euros. 
 • Despeses ocasionades per la participació del/l'agent en accions formatives directament relacionades amb el projecte, en concret, matrícules i inscripcions en cursos, congressos i jornades. El cost subvencionable màxim per hora de formació és de 90 euros i el cost total subvencionable màxim anual per ajuda en aquest concepte és de 10.000 euros. 
 • Desplaçaments interurbans i allotjament (fins al 15% de les despeses de personal).  
 • Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte. Cost total subvencionable: 1.400 euros. 
 • Si escau, els tributs abonats efectivament per l'entitat beneficiària. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda.  

Línia 2. Incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses (INCORPORACIÓ)

 • Despeses de personal: cost salarial de la persona contractada, incloent el salari, les càrregues socials i la quota empresarial a la Seguretat Social, empleada en centres de la Comunitat Valenciana. El cost salarial subvencionable màxim mensual no podrà superar els 4.500 euros (titulat universitari) o 3.000 euros (titulat FP) (incloent la part proporcional de les pagues extraordinàries i altres retribucions). 
 • Contractes de recerca i desenvolupament o innovació amb centres tecnològics o de recerca i/o consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al desenvolupament de les accions presentades en el projecte, amb un cost total màxim subvencionable de 15.000 euros.  
 • Despeses ocasionades per la participació del personal investigador o tècnic contractat en accions formatives directament relacionades amb la seua activitat de R+D o de gestió de la innovació en l'empresa, en concret, matrícules i inscripcions en cursos, congressos i jornades. El cost subvencionable màxim per hora de formació és de 90 euros i el cost total subvencionable màxim anual per ajuda en aquest concepte és de 10.000 euros. 
 • Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte. Cost màxim subvencionable: 1.400 euros.  


Línia 3. Doctorands empresarials (Inndocto)

 • Despeses de personal: cost salarial de la persona contractada, incloent el salari, les càrregues socials i la quota empresarial a la Seguretat Social, empleada en centres de la Comunitat Valenciana. El cost salarial subvencionable màxim mensual no podrà superar els 4.500 euros (incloent la part proporcional de les pagues extraordinàries i altres retribucions). 
 • Contractes de recerca i desenvolupament o innovació amb centres tecnològics o de recerca i/o consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al desenvolupament de les accions presentades en el projecte, amb un cost total màxim anual subvencionable de 15.000 euros. 
 • Despeses de matrícula dels ensenyaments de doctorat, amb un límit d'1.000 euros, així com les despeses ocasionades per la participació del doctorand o doctoranda en accions formatives directament relacionades amb el projecte de R+D+i, en concret, matrícules i inscripcions en cursos, congressos i jornades. El cost subvencionable màxim per hora de formació és de 90 euros i el cost total subvencionable màxim per ajuda en aquest concepte és de 10.000 euros. 
 • La despesa de matrícula no podrà excedir de les quanties màximes dels preus públics per la prestació de serveis acadèmics universitaris establides pel corresponent decret del Consell en què s'estableixen les taxes per la prestació de serveis acadèmics universitaris del curs que es tracte. 
 • Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte. Cost total subvencionable: 1.400 euros

Intensitat de l'ajuda

Línia 1. Agents d'innovació

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100 % dels costos considerats com a subvencionables.


Línia 2. Incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses (INCORPORACIÓ)

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 50 % dels costos considerats com a subvencionables per a pimes i de fins al 30 % per a grans empreses. Sense superar aquests límits podrà incrementar-se la intensitat d'ajuda fins a un 5%, quan la persona contractada siga dona, a fi de pal·liar la bretxa de gènere existent en la recerca cientificotècnica.


Línia 3. Doctorands empresarials (Inndocto)

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 50 % dels costos considerats com a subvencionables per a pimes i de fins al 30 % per a grans empreses. Sense superar aquests límits podrà incrementar-se la intensitat d'ajuda fins a un 5%, quan la persona contractada siga dona, a fi de pal·liar la bretxa de gènere existent en la recerca cientificotècnica.

Criteris d'evaluació de sol·licituts

Línia 1. Agents d'innovació

 • Mèrits curriculars del candidat i adequació del seu perfil professional a les tasques a realitzar. Puntuació màxima: 30 punts. 
  • Mèrits curriculars. Màxim 15 punts. 
   • Els seus mèrits curriculars són rellevants i abasten tantes actuacions de perfil tècnic com a aspectes de gestió. 15 punts 
   • Disposa de mèrits curriculars suficients per a les activitats a realitzar: 10 punts 
   • No disposa de mèrits curriculars suficients: 0 punts 
  • Adequació del perfil professional a les tasques a realitzar. Màxim 15 punts. 
   • Posseeix experiència professional en els àmbits de transvasament de coneixements i tecnologies de centres de recerca a empreses; aporta a més experiència en la gestió de projectes d'R+D+i: 15 punts 
   • Disposa d'experiència professional en la gestió de projectes d'R+D+i: 10 punts 
   • El perfil no és adequat o no concorda l'experiència o no té experiència en la gestió de projectes d'R+D+i: 0 punts. 
 • Grau potencial de desenvolupament de l'explotació de resultats de recerca. Puntuació màxima: 30 punts. 
  • El Pla de treball està ben definit i preveu l'explotació dels resultats previstos de recerques i el seu transvasament a les empreses. Inclou indicadors de seguiment: 30 punts 
  • El Pla de treball està ben definit i preveu l'explotació de resultats de recerques i el seu transvasament a les empreses, però no s'inclouen indicadors per a mesurar les perspectives d'explotació: 20 punts 
  • El Pla de Treball manca de falta d'informació rellevant sobre la futura explotació de resultats de les recerques: 10 punts 
  • No s'aporta informació: 0 punts. 
 • Impacte de l'actuació en el grau d'activitat d'R+D+i de l'entitat sol·licitant. Puntuació màxima: 30 punts Es valorarà l'existència de previsions raonades sobre l'impacte que en el grau d'activitat en R+D+i de l'entitat beneficiària suposa l'activitat de l'agent de la innovació: a) increment en el nombre de projectes d'R+D+i generats des de l'entitat, b) increment en el nombre d'ofertes tecnològiques tramitades des de l'entitat, i c) increment en el nombre d'acords de col·laboració tecnològica amb empreses gestionats des de l'entitat beneficiària. 
  • Impacte alt 30 punts (es preveu increment mesurable i raonat en els tres aspectes, a, b i c) 
  • Impacte mitjà 20 punts (l'increment resulta justificable en dos aspectes) 
  • Impacte sota 10 punts (només es justifica adequadament l'increment en un) 
  • Sense impacte 0 punts (no es raona o no s'ofereix informació sobre aquest tema) 
 • Alineació amb l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana RIS3CV o amb criteris mediambientals i socials. Puntuació màxima: 10 punts. 
  • Alineació amb l'Estratègia Especialització Intel·ligent Comunitat Valenciana (RIS3CV). Es valoraran els projectes l'àrea dels quals de desenvolupament es trobe en l'àmbit de les prioritats de l'estratègia RIS3CV. Fins a 3 punts 
  • Alineació amb polítiques mediambientals. Es valoraran els projectes amb impacte favorable per a l'economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos. Fins a 3 punts 
  • Alineació amb aspectes socials. Es valoraran els projectes els resultats dels quals contribuïsquen a millorar la qualitat de vida o la salut de les persones. Fins a 4 punts 

Línia 2. Incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses (INCORPORACIÓ)


Sublínies 2.1 i 2.2. Contractació per empreses de personal investigador per a desenvolupar activitats de R+D+i o d'implantació de tecnologies relacionades amb la nova economia i contractació per empreses de personal tècnic per a activitats de suport a projectes de R+D+i o d'implantació de tecnologies relacionades amb la nova economia


 • Mèrits curriculars del candidat i adequació del seu perfil professional a les tasques a realitzar. Puntuació màxima: 30 punts. 
  • Mèrits curriculars. Màxim 20 punts. 
   • Els seus mèrits curriculars són rellevants i abasten obtenció de beques, estades en l'estranger, publicació d'articles científics, treballs presentats en congressos. D'11 a 20 punts 
   • Disposa de mèrits curriculars suficients per a les activitats a realitzar: 10 punts 
   • No disposa de mèrits curriculars suficients o no està seleccionat/contractat: 0 punts 
  • Adequació del perfil professional a les tasques a realitzar. Màxim 10 punts 
   • La titulació aportada i l'experiència concorda amb els àmbits de generació o aplicació de coneixement de les activitats a realitzar; aporta experiència en la gestió de projectes de R+D+i: 10 punts 
   • El perfil no és adequat o no concorda l'experiència o no té experiència en la gestió de projectes de R+D+i o no està encara seleccionat/contractat: 0 punts 
 • Grau potencial de desenvolupament de l'explotació de resultats de recerca. Puntuació màxima:30 punts. 
  • Existeix un pla concret i viable per a l'explotació dels resultats del projecte amb presència d'indicadors de seguiment: 30 punts 
  • Malgrat l'existència d'un pla concret i viable per a l'explotació dels resultats del projecte, no s'aporten indicadors per a mesurar les perspectives d'explotació: 20 punts 
  • No s'aporta un pla concret, però en la memòria es justifica de forma raonada la futura explotació de resultats del projecte: 10 punts 
  • No s'aporta informació: 0 punts 
 • Impacte de l'actuació en el grau d'activitat de R+D+i de l'entitat sol·licitant. Puntuació màxima: 30 punts. Es valorarà l'existència de previsions raonades sobre l'impacte que en el grau d'activitat en R+D+i de l'empresa: a) increment en el nombre de projectes de R+D, b) increment en els recursos humans destinats a R+D+i, i c) increment en la despesa en R+D de l'empresa. 
  • Impacte alt: 30 punts (es preveu increment mesurable i raonat en els tres aspectes, a, b i c) 
  • Impacte mitjà: 20 punts (l'increment resulta justificable en dos aspectes) 
  • Impacte baix: 10 punts (només es justifica adequadament l'increment en un) 
  • Sense impacte: 0 (no es raona o no s'ofereix informació sobre aquest tema) 
 • Alineació amb l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana RIS3CV o amb criteris mediambientals i socials. Puntuació màxima: 10 punts. 
  • Alineació amb l'Estratègia Especialització Intel·ligent Comunitat Valenciana (RIS3CV). Es valoraran els projectes l'àrea dels quals de desenvolupament es trobe en l'àmbit de les prioritats de l'estratègia RIS3CV. Fins a 3 punts 
  • Alineació amb polítiques mediambientals. Es valoraran els projectes amb impacte favorable per a l'economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos. Fins a 3 punts. 
  • Alineació amb aspectes socials. Es valoraran els projectes els resultats dels quals contribuïsquen a millorar la qualitat de vida o la salut de les persones. Fins a 4 punts. 

Sublínia 2.3 Contractació de personal per al desenvolupament de projectes que faciliten la consolidació de noves empreses innovadora


 • Mèrits curriculars del candidat i adequació del seu perfil professional a les tasques a realitzar. Puntuació màxima: 30 punts. 
  • Mèrits curriculars. Màxim 20 
   • Els seus mèrits curriculars són rellevants i abasten obtenció de beques, estades en l'estranger, publicació d'articles científics, treballs presentats en congressos. D'11 a 20 punts 
   • Disposa de mèrits curriculars suficients per a les activitats a realitzar: 10 punts 
   • No disposa de mèrits curriculars suficients o no està seleccionat/contractat: 0 punts 
  • Adequació del perfil professional a les tasques a realitzar. Màxim 10 
   • La titulació aportada i l'experiència concorda amb els àmbits de generació o aplicació de coneixement de les activitats a realitzar; aporta experiència en la gestió de projectes de R+D+i: 10 punts 
   • El perfil no és adequat o no concorda l'experiència o no té experiència en la gestió de projectes de R+D+i o no està seleccionat/contractat: 0 punts 
 • Grau potencial de desenvolupament de l'explotació de resultats de recerca. Puntuació màxima: 30 punts. 
  • Existeix un pla concret i viable per a l'explotació dels resultats del projecte amb presència d'indicadors de seguiment: 30 punts 
  • Malgrat l'existència d'un pla concret i viable per a l'explotació dels resultats del projecte, no s'aporten indicadors per a mesurar les perspectives d'explotació: 20 punts 
  • No s'aporta un pla concret, però en la memòria es justifica de forma raonada la futura explotació de resultats del projecte: 10 punts 
  • No s'aporta informació: 0 punts 
 • Impacte de l'actuació en el grau d'activitat de R+D+i de l'entitat sol·licitant. Puntuació màxima: 30 punts. Es valorarà que l'empresa dispose del segell de Jove Empresa Innovadora emès segons l'especificació de AENOR EA0043, així com de previsions raonades sobre la consolidació de l'activitat de l'empresa: a) increment en el nombre de projectes de R+D, b) increment en els recursos humans destinats a R+D+i, i c) increment en la despesa en R+D de l'empresa. 
  • L'empresa està acreditada com JEI: 30 punts o L'empresa no està acreditada com JEI però es raona adequadament la contribució del projecte a la consolidació de l'empresa i/o es justifiquen increments en dos o tres dels aspectes considerats: 20 punts 
  • El projecte només suposa impacte en un dels aspectes considerats: 10 punts 
  • Sense impacte: 0 punts (no es raona o no s'ofereix informació sobre aquest tema) 
 • Alineació amb l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana RIS3CV o amb criteris mediambientals i socials. Puntuació màxima: 10 punts. 
  • Alineació amb l'Estratègia Especialització Intel·ligent Comunitat Valenciana (RIS3CV). Es valoraran els projectes l'àrea dels quals de desenvolupament es trobe en l'àmbit de les prioritats de l'estratègia RIS3CV. Fins a 3 punts 
  • Alineació amb polítiques mediambientals. Es valoraran els projectes amb impacte favorable per a l'economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos. Fins a 3 punts 
  • Alineació amb aspectes socials. Es valoraran els projectes els resultats dels quals contribuïsquen a millorar la qualitat de vida o la salut de les persones. Fins a 4 punts. 

Línia 3. Doctorands empresarials (Inndocto)

Un projecte solament podrà ser recolzat quan la puntuació obtinguda en l'avaluació siga com a mínim de 40 punts. 

 • Mèrits curriculars del candidat i adequació del seu perfil professional a les tasques a realitzar. Puntuació màxima: 30 punts. 
  • Els seus mèrits curriculars són rellevants i abasten obtenció de beques, estades en l'estranger, publicació d'articles científics, treballs presentats en congressos. Fins a 25 punts 
  • Estades de Recerca en l'estranger: 5 punts 
  • Projectes de recerca: 5 punts 
  • Beques i premis: 3 punts 
  • Publicacions, articles científics 3 punts 
  • Obtenció de patents: 2 punts 
  • Comunicacions en congressos: 2 punts 
  • Experiència prèvia en el tema de la tesi 2 punts 
  • Altres màsters 3 punts 
  • Els mèrits curriculars presentats conformen un perfil professional que és adequat per a les activitats a realitzar: 5 punts 
 • Grau potencial de desenvolupament de l'explotació de resultats de recerca. Puntuació màxima: 30 punts. 
  • El potencial de transferència de resultats i coneixements del projecte de recerca es recolza en objectius de recerca que es podran contrastar en la tesi doctoral: 10 punts. 
  • Existeix un pla concret i viable per a l'explotació dels resultats del projecte amb presència d'indicadors de seguiment: 10 punts 
  • El pla inclou a més previsió de protecció de resultats, mitjançant patent o altres models de protecció: 10 punts 
 • Impacte de l'actuació en el grau d'activitat de R+D+i de l'entitat sol·licitant. Puntuació màxima: 30 punts. 
  • El projecte de tesi proposat està fefaentment vinculat amb el projecte de R+D+i de l'empresa: 10 punts 
  • Existeixen previsions raonades sobre l'impacte que el projecte de tesi suposarà sobre l'activitat de R+D+i de l'empresa, amb presència d'indicadors de seguiment (volum i proporció de les quanties invertides, nous àmbits de recerca i línies de R+D, altres factors qualitatius…): fins a 20 punts 
 • Alineació amb l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana RIS3CV o amb criteris mediambientals i socials. Puntuació màxima: 10 punts. 
  • Alineació amb l'Estratègia Especialització Intel·ligent Comunitat Valenciana (RIS3CV). Es valoraran els projectes l'àrea dels quals de desenvolupament es trobe en l'àmbit de les prioritats de l'estratègia RIS3CV. Fins a 3 punts 
  • Alineació amb polítiques mediambientals. Es valoraran els projectes amb impacte favorable per a l'economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos. Fins a 3 punts. 
  • Alineació amb aspectes socials. Es valoraran els projectes els resultats dels quals contribuïsquen a millorar la qualitat de vida o la salut de les persones. Fins a 4 punts.
Atenció personal

info.avi@gva.es 

Alacant (+34) 96 647 83 60

València (+34) 96 386 92 00 


Horari d'atenció: de 9 a 14.30 hores


Agència Valenciana de la Innovació
 • Rambla Méndez Núñez, 41 pis 13 · 03002 Alacant
 • Plaça de l'Ajuntament, 6 pis 2 i 3 · 46002 València