Your address will show here +12 34 56 78
Projectes estratègics en cooperació

Convocatòria 2023

Descripció

L'objectiu d'aquest programa és donar suport a el desenvolupament de grans projectes d'R+D+i en cooperació entre diversos agents del Sistema Valencià d'Innovació, com a via per al desenvolupament de solucions conjuntes a problemes d'interés comú. 

Entitats beneficiàries

Empreses, universitats públiques i privades integrades en RUVID. Centres tecnològics, organismes públics d'investigació, instituts d'investigació sanitària i entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre vinculades o concertades amb el Sistema Valencià de Salut que desenvolupen activitat investigadora. Altres centres públics d'I+D dependents o vinculats a les administracions públiques i els seus organismes, així com altres entitats privades sense ànim de lucre que realitzen activitat d'R+D i generen coneixement científic o tecnològic.


 • Les entitats beneficiàries desenvoluparan un projecte de manera conjunta, cooperant per al desenvolupament de les activitats i el finançament d'aquestes. 

 • En el cas que alguna de les entitats participants no obtinguera la condició de beneficiari o, havent-la obtingut, la perdera abans de la resolució de la convocatòria, el projecte serà denegat íntegrament, estenent-se la conseqüència a la resta de partícips.

 • La cooperació haurà d'evidenciar-se mitjançant un acord signat entre les parts, desenvolupant així un projecte conjunt, que haurà de reunir les següents condicions i mantindre's al llarg de l'execució d'aquest:  
  • La cooperació es donará per un mínim de dues entitats no vinculades entre si. 
  • Totes les entitats participants hauran de ser necessàriament sol·licitants d'ajuda a aquesta actuació per al mateix projecte.  
  • En l'acord escrit o en la memòria es detallaran com a mínim les activitats que escometrà cadascun de les entitats participants, el pressupost d'execució que assumeix cadascuna d'elles i la propietat i drets d'ús dels resultats del projecte.  
  • L'entitat que assumisca major participació econòmica en el projecte exercirà de líder del del consorci creat per al projecte. En cas contrari, haurà de justificar-se tal circumstància en l'acord de cooperació. Aquest lideratge únicament regeix a efectes d'erigir-se en interlocutor amb l'AVI, però sese més responsabilitats que la resta d'entitats consorciades, ja que totes són beneficiàries de l'ajuda de forma independent i individualitzada. 

 • La participació en el consorci ha de ser equilibrada, de manera que cap entitat participant contribuïsca amb menys del 15% ni supere el 70% del pressupost subvencionable del projecte. 

 • Els organismes d'investigació o centres tecnològics participants, quan realitzen activitats de caràcter no econòmic, mantindran la propietat dels resultats del seu treball, dels quals donaran compte i difusió de manera genèrica i oberta.

Tipologia de projectes

Els projectes sol·licitats hauran d'enquadrar-se en alguna de les següents tipologies:

 • Investigació industrial  
 • Desenvolupament experimental  
 • Innovació en matèria de processos i organització 

Sol·licitud

La sol·licitud es realitzarà mitjançant un formulari d'emplenament electrònic sent obligatòria la seua presentació online davant la seu electrònica de la Generalitat, en el marc d'un tràmit telemàtic a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'AVI, amb signatura i registre electrònic. 


Juntament amb el formulari electrònic de sol·licitud el sol·licitant haurà d'adjuntar en termini la següent documentació, segons els models normalitzats disponibles en la pàgina web de l'AVI:

 • Memòria descriptiva del projecte. 
 • Pressupost. L'execució dels projectes deurà necessàriament plantejar-se amb duració de tres anualitats fins a l'exercici 2025 i el pressupost del projecte haurà de tindre una distribució per exercicis que complisca amb la següent estructura de despesa:
  •  la despesa prevista per a la primera anualitat no haurà de ser superior al 15% del total del pressupost
  •  la despesa prevista per a la segona anualitat no haurà de ser superior al 40% del total del pressupost
 • Acord entre les parts. 
 • Declaració de no existència de vinculació entre almenys dues dels socis del projecte. 
 • En el cas d'entitats sol·licitants no inscrites en el Registre Mercantil:  
  • Estatuts o documentació acreditativa de la constitució de l'entitat sol·licitant.  
  • Document acreditatiu de poders per a actuar com a representant legal de l'entitat que sol·licita l'ajuda.  

Si la citada documentació ja obra en poder de l'AVI, i es manté vigent des de la seua última presentació:

  • Declaració expressa de vigència.     
 • En el cas de grans empreses, informe d'efecte incentivador.
 • Per a organismes d'investigació, i si escau, declaració d'activitat no econòmica.
 • En cas que la presentació de la sol·licitud siga efectuada per persona física diferent al representant legal de l'entitat sol·licitant: 
  • Autorització de representació a tercers. 

Terminis

 • Termini de sol·licitud. 

 El termini de presentació de sol·licituds en el qual la concessió és en règim de concurrència competitiva serà des del 23 de març al 21 d'abril de 2023. Només seran admeses les sol·licituds que haguen sigut gravades en la seu electrònica de la Generalitat abans de les 14:00 hores de l'últim dia de termini de presentació. En el cas de que una mateixa entitat sol·licitant presente diverses sol·licituds per a un mateix projecte, únicament es considerarà válida l'ultima presentada en termini.


 • Període d'execució. 

 Els projectes, hauran de tindre, necessariament, abast pluriennal, durant tres exercicis pressupostaris. Hauran de realitzar-se entre la data de presentació de la sol·licitud i el 31 de setembre de 2025. 


 • Termini de justificació 
Les entitats beneficiàries d'ajudes hauran de presentar la documentació justificativa d'execució del projecte en les dates indicades a continuació:
  • En la primera fase de justificació que correspon al període d'execució comprés entre la data d'inici del projecte i el 31 de desembre de 2023, la documentació justificativa es presentarà, com a màxim, el 5 de febrer de 2024, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2023, però que han de ser ingressats per l'entitat beneficiària amb posteritat a la citada data límit anterior, que es presentaran com a màxim el 3 d'abril de 2024.
  • En la segona fase de justificació, que correspon al període d'execució comprés entre l'1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2024, la documentació justificativa es presentarà, com a màxim, el 5 de febrer de 2025, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2024, però que han de ser ingressats per l'entitat beneficiària amb posteritat a la citada data límit anterior, que es presentaran com a màxim el 3 d'abril de 2025.
  • En la tercera fase de justificació, que correspon al període d'execució comprés entre l'1 de gener de 2025 i 31 de desembre de 2025, la documentació justificativa es presentarà, com a màxim, el 5 de febrer de 2026, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2025, però que han de ser ingressats per l'entitat beneficiària amb posteritat a la citada data límit anterior, que es presentaran, com a màxim, el dia 3 d'abril de 2026.

Requisits dels projectes

 • Es plantejaran projectes globals relacionats amb l'objecte de l'actuació, en els quals la despesa de les activitats considerades subvencionables del total del projecte haurà de ser com a mínim de 500.000 euros. Almenys el 50% del pressupost total del projecte haurà de ser executat per una o més empreses.

 • Serà obligatòria la intervenció en el projecte d'un o diversos organismes d'investigació que conferisquen al projecte la suficient rellevància científic-tecnològica. La participació podrà ser com a participant directe del projecte, o en defecte d'això, com a servei extern contractat. En aquest últim cas, la intervenció conjunta dels organismes d'investigació, serà d'almenys el 15% del cost subvencionable del projecte de cooperació.

 •  Serà obligatòria la participació en el projecte de, almenys, una PIME.

 • L'execució dels projectes deurà necessàriament plantejar-se amb duració de tres anualitats i el pressupost del projecte haurà de tindre una distribució que complisca la següent estructura de despesa:
  • la despesa prevista per a 2023 no haurà de ser superior al 15% del total del pressupost.
  • la despesa prevista per a 2024 no haurà de ser superior al 40% del total del pressupost.
 • Els projectes deuran necessàriament emmarcar-se en les prioritats d'especialització identificades en l'Estratègia d'especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana, que es pot consultar en https://innova.gva.es/es/web/innovacion/estrategia-cv-s3
 • Així mateix, els projectes no hauran de vulnerar en cap cas el principi de no discriminació per raó de sexe, raça, origen ètnic, religió, conviccions, diversitat funcional, edat o orientació sexual, facilitant, o almenys no impedint, l'accessibilitat per a les persones amb diversitat funcional. També hauran d'executar-se en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient i comptar amb un certificat que declare la no afectació del projecte a la denominada Xarxa Natura, espai físic d'especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea.

Despeses subvencionables

 • Despeses de personal, incloent salaris i quotes de la Seguretat Social, emprat en centres de la Comunitat Valenciana, en la mesura en què estiguen dedicats al desenvolupament del projecte. En cas de projectes d'R+D les despeses de personal podran referir-se a personal investigador, personal tècnic i altre personal auxiliar. 

 • Despeses de contractes de recerca i desenvolupament o innovació amb centres tecnològics o d'investigació.  

 • Despeses de serveis externs de consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al projecte. 

 • Despeses d'adquisició de coneixements tècnics i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes en condicions de plena competència. 

 • En cas de PIME, despeses de registre de drets de propietat industrial o intel·lectual derivats de l'execució del projecte. 

 • Despeses de material fungible i subministraments similars que es deriven directament del projecte. S'exclou material d'oficina i consumibles informàtics.

 • Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte. El cost màxim subvencionable de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte serà de 1.400 euros per a cada entitat participant i per anualitat, sempre que aquest cost s'haja inclòs en el pressupost presentat amb la sol·licitud de l'ajuda.

 • Quan l'entitat beneficiària siga un organisme d'investigació, i sempre que el projecte consistisca íntegrament en el desenvolupament d'activitats no econòmiques, podran considerar-se com a subvencionables els costos indirectes, sense la necessitat de cálcul o aportació de justificants de despesa, en un percentatge de fins al 15% dels costos de personal válidament justificats.

 • Donades les característiques de cooperació dels projectes, en els quals cada participant posa al servei del mateix les seues capacitats i recursos, no s'admetrà com a elegible a l'efecte de subvenció la facturació de serveis entre els propis integrants del consorci.

Intensitat de l'ajuda

Les intensitats màximes d'ajuda, establides com a percentatge sobre els costos subvencionables, són les que s'estableixen en les bases reguladores, i es resumeixen ací:
 • En el cas d'empreses 
  • Gran empresa: 50 o 65%* en investigació industrial; 25 o 40%* en desenvolupament experimental; fins al 15%** en innovació en organització o processos. 
  • Mitjana empresa: 60 o 75%* en investigació industrial; 35 o 50* en desenvolupament experimental; 50% en innovació en organització o processos. 
  • Xicoteta empresa: 70-80%* en investigació industrial; 45-60* en desenvolupament experimental; 50% en innovació en organització o processos. 

 • En el cas d'altres sol·licitants no empreses 
  • Projecte d'activitat no econòmica: fins al 100%  
  • Projectes d'activitat econòmica: els mateixos percentatges que per a les empreses. 

*Per a arribar al percentatge màxim de cada interval, que en cap cas superarà el 80%, s'ha de complir alguna de les següents condicions:

  • Que el projecte implique una col·laboració efectiva:  
   • Entre empreses, almenys una de les quals siga una PIME, i que cap empresa córrega per si sola amb més del 70% dels costos subvencionables.  
   • Entre una empresa i un o diversos organismes d'investigació, assumint aquests com a mínim el 15% dels costos subvencionables i tenint dret a publicar els resultats de la seua pròpia investigació. 
  • Que els resultats del projecte es difonguen àmpliament per mitjà de conferències, publicacions, bases de lliure accés o programes informàtics gratuïts o de font oberta. 

 **Únicament podran optar a aquest tipus d'ajudes quan col·laboren amb una PIME en l'activitat objecte d'ajuda i la PIME assumisca un mínim del 30% del total dels costos subvencionables.

Independentment de la naturalesa del projecte, les despeses de registre de drets de propietat industrial o intel·lectual i les despeses de formació derivats de l'execució del projecte podran subvencionar-se amb una intensitat d'ajuda màxima del 50% dels costos subvencionables.

Criteris d'avaluació de sol·licituds

Un projecte només podrà ser aprovat quan la puntuació obtinguda en l'avaluació aconseguisca un valor  mínim de 50 punts. Es valoraran els projectes atesos els següents criteris: 


 • Qualitat cientifico-tècnica de la proposta. Puntuació màxima del grup: 40 punts  
  • Claredat i coherència de la proposta, valorant-se la concreció dels objectius, la metodologia, els  recursos i pla de treball. Fins a 5 punts. 
  • Caràcter innovador de la proposta, valorant la novetat i originalitat del projecte respecte a l'estat  de la tècnica actual i l'aportació al progrés tecnològic. Fins a 20 punts. 
  • Alineació amb els reptes i solucions identificats pel Comité Estratègic d'Innovació (CEI) de l'AVI  que es poden consultar en la pàgina web de l'AVI . Fins a 15 punts

 • Capacitat tècnica i financera per a realitzar el projecte. Puntuació màxima del grup: 25 punts  
  • Experiència dels membres del consorci, valorant la trajectòria dels organismes participants. Fins a  5 punts. 
  • Adequació dels recursos disponibles en el consorci, o a través dels col·laboradors externs, per al  desenvolupament de les tasques previstes. Fins a 10 punts. 
  • Viabilitat de l'execució econòmica de les activitats previstes en el període indicat. Fins a 10 punts. 

 • Complementarietat i equilibri del consorci. Puntuació màxima del grup: 25 punts 
  • Coherència en la composició del consorci de col·laboració, d'acord amb els objectius del projecte, valorant la complementarietat entre socis i l'equilibri en la participació econòmica. Fins a 5 punts. 
  • Col·laboració entre entitats de diferent naturalesa, valorant especialment la participació conjunta  d'empreses, centres tecnològics i organismes d'investigació. Fins a 10 punts. 
  • Aplicabilitat del projecte al mercat, valorant la concreció en solucions aprofitables per les  empreses. Fins a 10 punts. 

 • Alineació amb criteris mediambientals o socials. Puntuació màxima: 10 punts.
  • Alineació amb polítiques mediambientals. Fins a 5 punts.
  • Alineació amb polítiques d'igualtat de gènere i d'accessibilitat de les persones amb diversitat funcional. Fins a 5 punts.
 • Text Hover
Resolució de la concessió d'ajudes
 
Justificació d'ajudes
 
Aportació de documentació
 
Convocatòries anteriors
 
Atenció personal

info@avi.gva.es 

Alacant (+34) 96 654 59 30

València (+34) 96 386 92 00 

Horari d'atenció: de 9 a 14.00 hores

Agència Valenciana de la Innovació
 • Moll de Ponent, s/n. Edifici B. · 03003 Alacant
 • Plaça de l'Ajuntament, 6 pis 2 i 3 · 46002 València