Your address will show here +12 34 56 78
Projectes estratègics en cooperació

Convocatòria 2021

Descripció

L'objectiu d'aquest programa és donar suport a el desenvolupament de grans projectes d'R+D+i en cooperació entre diversos agents del Sistema Valencià d'Innovació, com a via per al desenvolupament de solucions conjuntes a problemes d'interés comú. 

Entitats beneficiàries

Empreses, universitats públiques i privades integrades en RUVID. Centres tecnològics, organismes públics d'investigació, instituts d'investigació sanitària i entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre vinculades o concertades amb el Sistema Valencià de Salut que desenvolupen activitat investigadora. Altres centres públics d'I+D dependents o vinculats a les administracions públiques i els seus organismes, així com altres entitats privades sense ànim de lucre que realitzen activitat d'R+D i generen coneixement científic o tecnològic.

 • Les entitats beneficiàries desenvoluparan un projecte de manera conjunta, cooperant per al desenvolupament de les activitats i el finançament d'aquestes. 
 • En el cas que alguna de les entitats participants no obtinguera la condició de beneficiari o, havent-la obtingut, la perdera abans de la resolució de la convocatòria, el projecte serà denegat íntegrament, estenent-se la conseqüència a la resta de partícips.
 • La cooperació haurà d'evidenciar-se mitjançant un acord signat entre les parts, constituint així un consorci a l'efecte del projecte, que haurà de reunir les següents condicions i mantindre's al llarg de l'execució d'aquest:  
  • Estarà constituït per un mínim de dues entitats no vinculades entre si. 
  • Totes les entitats integrants del consorci hauran de ser necessàriament sol·licitants d'ajuda a aquesta actuació per al mateix projecte.  
  • En l'acord escrit es detallaran com a mínim les activitats que escometrà cadascun de les entitats participants, el pressupost d'execució que assumeix cadascuna d'elles i la propietat i drets d'ús dels resultats del projecte.  
  • L'entitat que assumisca major participació econòmica en el projecte exercirà de líder del consorci creat per a la cooperació. En cas contrari, haurà de justificar-se tal circumstància en l'acord de cooperació.  
 • La participació en el consorci ha de ser equilibrada, de manera que cap entitat participant contribuïsca amb menys del 15% ni supere el 70% del pressupost subvencionable del projecte. 
 • Els organismes d'investigació o centres tecnològics participants, quan realitzen activitats de caràcter no econòmic, mantindran la propietat dels resultats del seu treball, dels quals donaran compte i difusió de manera genèrica i oberta.

Tipologia de projectes

Els projectes sol·licitats hauran d'enquadrar-se en alguna de les següents tipologies:

 • Investigació industrial  
 • Desenvolupament experimental  
 • Innovació en matèria de processos i organització 

Quan un projecte conste de diferents activitats, cadascuna d'elles haurà d'enquadrar-se en alguna de les tipologies susceptibles de suport anteriors.

Sol·licitud

La sol·licitud es realitzarà mitjançant un formulari d'emplenament electrònic sent obligatòria la seua presentació online davant la seu electrònica de la Generalitat, en el marc d'un tràmit telemàtic a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'AVI, amb signatura i registre electrònic. 


Juntament amb el formulari electrònic de sol·licitud el sol·licitant haurà d'adjuntar en termini la següent documentació, segons els models normalitzats disponibles en la pàgina web de l'AVI:

 • Memòria descriptiva del projecte. 
 • Pressupost. El pressupost subvencionable corresponent a les actuacions executables durant 2021 serà, com a mínim, el 10% del cost subvencionable total del projecte en totes les seues anualitats; així mateix, el pressupost subvencionable corresponent a les actuacions executables durant els exercicis 2021 i 2022 serà, com a mínim, el 50% del cost subvencionable total del projecte en totes les seues anualitats. 
 • Acord consorcial. 
 • Declaració de no existència de vinculació entre almenys dues dels socis del consorci. 
 • En el cas d'entitats sol·licitants no inscrites en el Registre Mercantil:  
  • Estatuts o documentació acreditativa de la constitució de l'entitat sol·licitant.  
  • Document acreditatiu de poders per a actuar com a representant legal de l'entitat que sol·licita l'ajuda.  

Si la citada documentació ja obra en poder de l'AVI, i es manté vigent des de la seua última presentació:

  • Declaració expressa de vigència.      
 • En el cas de grans empreses, informe d'efecte incentivador .
 • Per a organismes d'investigació, i si escau, declaració d'activitat no econòmica.
 • En cas que la presentació de la sol·licitud siga efectuada per persona física diferent al representant legal de l'entitat sol·licitant: 
  • Autorització de representació a tercers. 

Terminis

 • Termini de sol·licitud. 

 El termini de presentació de sol·licituds en el qual la concessió és en règim de concurrència competitiva serà des del 22 de gener al 18 de febrer de 2021. Només seran admeses les sol·licituds que haguen sigut gravades en la seu electrònica de la Generalitat abans de les 24:00 hores de l'últim dia de termini de presentació. En el cas de que una mateixa entitat sol·licitant presente diverses sol·licituds per a un mateix projecte, únicament es considerarà válida l'ultima presentada en termini.


 • Període d'execució. 

 Els projectes, podran tindre abast pluriennal, amb una duració màxima de tres exercicis pressupostaris. Hauran de realitzar-se entre la data de presentació de la sol·licitud i el 30 de setembre de 2023. 


 • Termini de justificació 
Les entitats beneficiàries d'ajudes hauran de presentar la documentació justificativa d'execució del projecte en, com a màxim, tres fases en les dates indicades a continuació:
  • En la primera fase de justificació, la documentació justificativa es presentarà, com a màxim, l'1 d'octubre de 2021, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2021, que es presentaran en la segona fase de justificació. 
  • En la segona fase de justificació, la documentació justificativa es presentarà, com a màxim, l'1 de juliol de 2022, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2022, que es presentaran en la tercera fase de justificació.
  • En la tercera fase de justificació, la documentació justificativa es presentarà, com a màxim, el 2 d'octubre de 2023, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2023 però que han de ser ingressats per l'entitat beneficiària amb posteritat a la citada data límit anterior, que es presentaran, com a màxim, el dia 9 de gener de 2024.

Requisits dels projectes

 • Es plantejaran projectes globals relacionats amb l'objecte de l'actuació, en els quals la despesa de les activitats considerades subvencionables del total del projecte haurà de ser com a mínim de 500.000 euros. 

 • Serà obligatòria la intervenció en el projecte d'un o diversos organismes d'investigació que conferisquen al projecte la suficient rellevància científic-tecnològica. La participació podrà ser com a integrant del consorci que desenvolupa el projecte, o en defecte d'això, com a servei extern contractat. En aquest últim cas, la intervenció conjunta dels organismes d'investigació, serà d'almenys el 15% del cost subvencionable del projecte de cooperació. 

 • Els projectes executats exclusivament per organismes d'investigació seran subvencionables en cas que la totalitat de les seues activitats tinguen caràcter no econòmic i sempre que el resultat del projecte es concrete en un demostrador que puga ser transferible a les empreses.

Despeses subvencionables

 • Despeses de personal, incloent salaris i quotes de la Seguretat Social, emprat en centres de la Comunitat Valenciana, en la mesura en què estiguen dedicats al desenvolupament del projecte. En cas de projectes d'R+D les despeses de personal podran referir-se a personal investigador, personal tècnic i altre personal auxiliar. 
 • Despeses de contractes de recerca i desenvolupament o innovació amb centres tecnològics o d'investigació.  
 • Despeses de serveis externs de consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al projecte. 
 • Despeses d'adquisició de coneixements tècnics i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes en condicions de plena competència. 
 • En cas de PIME, despeses de registre de drets de propietat industrial o intel·lectual derivats de l'execució del projecte. 
 •  Despeses de material fungible i subministraments similars que es deriven directament del projecte. S'exclou material d'oficina i consumibles informàtics. 
 • Despeses de material inventariable en la mesura i durant el període en què s'utilitze per al projecte; en cas que l'instrumental i el material inventariable no s'utilitzen en tota la seua vida útil per al projecte, únicament es consideraran subvencionables els costos d'amortització corresponents a la duració del projecte. S'exclouen els dispositius informàtics d'ús genèric. 
 • Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte. El cost màxim subvencionable de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte serà de 1.400 euros per a cada entitat participant i per anualitat, sempre que aquest cost s'haja inclòs en el pressupost presentat amb la sol·licitud de l'ajuda.
 • Quan l'entitat beneficiària siga un organisme d'investigació, i sempre que el projecte consistisca íntegrament en el desenvolupament d'activitats no econòmiques, seran despeses subvencionables els costos indirectes. 
  • En aquest concepte les entitats beneficiàries podran imputar, sense necessitat d'aportar justificants de despesa, un percentatge de fins al 15% dels costos directes vàlidament justificats. Els costos indirectes són despeses generals assignades a l'actuació, però que, per la seua naturalesa, no poden imputar-se de forma directa. Els costos indirectes han de respondre a despeses reals d'execució del projecte, assignats al mateix sobre la base d'un informe tècnic motivat sobre el mètode d'imputació emprat que serà presentat a l'AVI abans de la primera declaració de despeses en què s'incloguen. 
 • Donades les característiques de cooperació dels projectes, en els quals cada participant posa al servei del mateix les seues capacitats i recursos, no s'admetrà com a elegible a l'efecte de subvenció la facturació de serveis entre els propis integrants del consorci.

Intensitat de l'ajuda

Les intensitats màximes d'ajuda, establides com a percentatge sobre els costos subvencionables, són les que s'estableixen en les bases reguladores, i es resumeixen ací:
 • En el cas d'empreses 
  • Gran empresa: fins al 50-65%* en investigació industrial; fins al 25-40%* en desenvolupament experimental; fins al 15%** en innovació en organització o processos. 
  • Mitjana empresa: fins al 60-75%* en investigació industrial; fins al 35-50* en desenvolupament experimental; fins al 50% en innovació en organització o processos. 
  • Xicoteta empresa: fins al 70-80%* en investigació industrial; fins al 45-60* en desenvolupament experimental; fins al 50% en innovació en organització o processos. 

 • En el cas d'altres sol·licitants no empreses 
  • Projecte d'activitat no econòmica: fins al 100%  
  • Projectes d'activitat econòmica: els mateixos percentatges que per a les empreses. 

*Per a arribar al percentatge màxim de cada interval, que en cap cas superarà el 80%, s'ha de complir alguna de les següents condicions:

  • Que el projecte implique una col·laboració efectiva:  
   • Entre empreses, almenys una de les quals siga una PIME, i que cap empresa córrega per si sola amb més del 70% dels costos subvencionables.  
   • Entre una empresa i un o diversos organismes d'investigació, assumint aquests com a mínim el 15% dels costos subvencionables i tenint dret a publicar els resultats de la seua pròpia investigació. 
  • Que els resultats del projecte es difonguen àmpliament per mitjà de conferències, publicacions, bases de lliure accés o programes informàtics gratuïts o de font oberta. 

 **Únicament podran optar a aquest tipus d'ajudes quan col·laboren amb una PIME en l'activitat objecte d'ajuda i la PIME assumisca un mínim del 30% del total dels costos subvencionables.

Independentment de la naturalesa del projecte, les despeses de registre de drets de propietat industrial o intel·lectual i les despeses de formació derivats de l'execució del projecte podran subvencionar-se amb una intensitat d'ajuda màxima del 50% dels costos subvencionables.

Criteris d'avaluació de sol·licituds

Un projecte només podrà ser aprovat quan la puntuació obtinguda en l'avaluació aconseguisca un valor  mínim de 50 punts. 


Es valoraran els projectes atesos els següents criteris: 
 • Qualitat cientifico-tècnica de la proposta. Puntuació màxima del grup: 40 punts  
  • Claredat i coherència de la proposta, valorant-se la concreció dels objectius, la metodologia, els  recursos i pla de treball. Fins a 5 punts. 
  • Caràcter innovador de la proposta, valorant la novetat i originalitat del projecte respecte a l'estat  de la tècnica actual i l'aportació al progrés tecnològic. Fins a 20 punts. 
  • Alineació amb els reptes i solucions identificats pel Comité Estratègic d'Innovació (CEI) de l'AVI  que es poden consultar en la pàgina web de l'AVI . Fins a 15 punts

 • Capacitat tècnica i financera per a realitzar el projecte. Puntuació màxima del grup: 25 punts  
  • Experiència dels membres del consorci, valorant la trajectòria dels organismes participants. Fins a  5 punts. 
  • Adequació dels recursos disponibles en el consorci, o a través dels col·laboradors externs, per al  desenvolupament de les tasques previstes. Fins a 10 punts. 
  • Viabilitat de l'execució econòmica de les activitats previstes en el període indicat. Fins a 10 punts. 

 • Complementarietat i equilibri del consorci. Puntuació màxima del grup: 25 punts 
  • Coherència en la composició del consorci de col·laboració, d'acord amb els objectius del projecte, valorant la complementarietat entre socis i l'equilibri en la participació econòmica. Fins a 5 punts. 
  • Col·laboració entre entitats de diferent naturalesa, valorant especialment la participació conjunta  d'empreses, centres tecnològics i organismes d'investigació. Fins a 10 punts. 
  • Aplicabilitat del projecte al mercat, valorant la concreció en solucions aprofitables per les  empreses. Fins a 10 punts. 

 • Impacte del projecte i adequació al RIS3CV o a criteris mediambientals o socials. Puntuació  màxima del grup: 10 punts 
  • Impacte econòmic del projecte, valorant la influència sobre l'increment d'activitat, l'exportació  o el creixement en general. Fins a 4 punts. 
  • Alineació amb l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana (RIS3CV), valorant  els projectes que incorporen tecnologies incloses en l'àmbit de les prioritats de l'estratègia RIS3CV, que es pot consultar en http://www.ris3cv.gva.es/. Fins a 2 punts. 
  • Alineació amb polítiques mediambientals, valorant els projectes amb impacte favorable per a l'economia  circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos. Fins a 2 punts. 
  • Alineació amb aspectes socials, valorant els projectes els resultats dels quals contribuïsquen a millorar la qualitat  de vida o la salut de les persones. Fins a 2 punts. 
Resolució de la concessió d'ajudes
Aportació de documentació 
Convocatòries anteriors
 
Atenció personal

info.avi@gva.es 

Alacant (+34) 96 647 83 60

València (+34) 96 386 92 00 


Horari d'atenció: de 9 a 14.00 hores


Agència Valenciana de la Innovació
 • Rambla Méndez Núñez, 41 pis 13 · 03002 Alacant
 • Plaça de l'Ajuntament, 6 pis 2 i 3 · 46002 València