Your address will show here +12 34 56 78
Consolidació de la cadena de valor empresarial 

Convocatòria 2019

Descripció

L'objectiu d'aquest programa és donar suport a el desenvolupament de solucions amb incidència en la cadena de valor empresarial, que suposen aplicació de novetat en els productes o processos, o bé en els sistemes d'organització, entenent en aquest cas les actuacions que faciliten -entre les empreses involucrades- la vinculació del món físic (dispositius, materials, productes, maquinària i instal·lacions) amb el digital (comunicacions i programari) amb el propòsit de millorar l'intercanvi d'informació i processos de treball. Així mateix, es pretén donar suport a aquells projectes que potencien el desenvolupament i utilització d'altres tecnologies clau per a impulsar el desenvolupament industrial i econòmic.  

Beneficiaris

Les empreses la seu social de les quals o centre de desenvolupament d'activitat es trobe radicat en la Comunitat Valenciana. Les entitats beneficiàries podran plantejar propostes de manera individual o en cooperació amb altres empreses.

En aquest últim cas, la cooperació haurà d'evidenciar-se mitjançant un acord signat entre les parts, constituint així un consorci a l'efecte del projecte, que haurà de reunir les següents condicions i mantindre's al llarg de l'execució d'aquest:
 • Estarà constituït per un mínim de dues empreses no vinculades entre si.  
 • Totes les empreses integrants del consorci hauran de presentar la seua sol·licitud d'ajuda a aquesta actuació per al mateix projecte.  
 • En l'acord signat es detallaran com a mínim les activitats que escometrà cadascun dels participants, el pressupost d'execució que assumeix cadascun d'ells i la propietat i drets d'ús dels resultats del projecte.  
 • L'entitat que assumisca major participació econòmica en el projecte exercirà de líder del consorci creat per al projecte. En cas contrari, haurà de justificar-se tal circumstància en l'acord de cooperació.  
 • La participació en el consorci ha de ser equilibrada, de manera que cap participant contribuïsca amb menys del 15% ni supere el 70% del pressupost subvencionable del projecte. 

Tipologia de projectes

 • Seran subvencionables els projectes d'investigació industrial, desenvolupament experimental i d'innovació en matèria de processos, organització o producte, que permeten a les entitats beneficiàries obtindre nous productes o serveis o millorar substancialment els existents, o bé modificar els seus processos tant organitzatius com de producció o subministrament.
 • Quan un projecte conste de diferents activitats, cadascuna d'elles haurà d'enquadrar-se en alguna de les tipologies susceptibles de suport anterior.

Sol·licitut

La sol·licitud es realitzarà mitjançant un formulari d'emplenament electrònic sent obligatòria la seua presentació online davant la seu electrònica de la Generalitat, en el marc d'un tràmit telemàtic a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'AVI, amb signatura i registre electrònic. 

Juntament amb el formulari electrònic de sol·licitud el sol·licitant haurà d'adjuntar en termini la següent documentació, segons els models normalitzats disponibles en la pàgina web de l'AVI

 • Memòria descriptiva del projecte.
 • Pressupost.
 • Declaració d'altres ajudes rebudes per als mateixos costos del projecte.
 • Declaració expressa de les ajudes de minimis sol·licitades i rebudes en l'exercici fiscal en curs, així com de les rebudes durant els dos exercicis fiscals anteriors.
 • En cas de projectes en cooperació, acord consorcial.
 • En cas de projectes en cooperació, declaració de no existència de vinculació entre almenys dues dels socis del consorci.
 • Per al cas de grans empreses, informe d'efecte incentivador
 • En cas que la presentació de la sol·licitud siga efectuada per persona física diferent al representant legal de l'entitat sol·licitant:
  • Autorització de representació a tercers.

Terminis

 • Termini de sol·licitud.  
El termini de presentació de sol·licituds serà de 21 dies naturals, des de l'endemà al de la publicació, en extracte, de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 • Període d'execució.  
Els projectes anuals hauran de realitzar-se entre la data de presentació de la sol·licitud i el 31 de desembre de 2019.
Els projectes pluriennals -amb duració màxima de dos anys-, hauran de realitzar-se entre la data de presentació de la sol·licitud i el 31 de març de 2021. 

 • Termini de justificació  
  • Projectes anuals. 
Les entitats beneficiàries d'ajudes hauran de presentar la documentació justificativa d'execució del projecte amb data límit del 23 de gener de 2020, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2019, però que han de ser ingressats per l'entitat beneficiària amb posteritat a la citada data límit anterior, que es presentaran, com a màxim, el dia 6 d'abril de 2020.
  • Projectes pluriennals. 
Les entitats beneficiàries d'ajudes hauran de presentar la documentació justificativa d'execució del projecte en dues fases: 
 • En la primera fase, que correspon al període d'execució comprés entre la data d'inici del projecte i el 31 de desembre de 2019, la documentació justificativa es presentarà, com a màxim, el 23 de gener de 2020, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2019, però que han de ser ingressats per l'entitat beneficiària amb posteritat a la citada data límit anterior, que es presentaran, com a màxim, el dia 6 d'abril de 2020.  
 • En la segona fase, que corresponent al període d'execució comprés entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de març de 2020, la documentació justificativa es presentarà, com a màxim, el 23 d'abril de 2021, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2021 però que han de ser ingressats per l'entitat beneficiària amb posteritat a la citada data límit anterior, que es presentaran, com a màxim, el dia 6 de juliol de 2021. 

Requisits dels projectes

Podran considerar-se dos tipus de projectes:

 • Projectes individuals. Respondran a donar solució a una necessitat manifestada del mercat o d'una empresa en una cadena de valor, de manera que la consecució amb èxit del projecte tinga un alt grau de probabilitat d'implantació real, bé perquè satisfà expectatives o demandes d'empreses tractores, perquè s'anticipa a normes o necessitats futures amb productes o serveis que no estan prou desenvolupats en l'actualitat, o en general, perquè afegeix valor a la cadena de producte i relació entre clients i proveïdors. El cost elegible del projecte haurà de ser com a mínim de 175.000 euros. 

 • Projectes en cooperació. Com en el cas dels projectes individuals, serà necessari que el projecte responga a una problemàtica prèviament identificada i manifestada prou, en la resolució de la qual participaran diverses empreses que es beneficiaran de la solució, i que serà finançada conjuntament pels participants. La cooperació se sustentarà en un acord signat per les parts i un dels participants exercirà de líder del consorci creat per a la cooperació. El cost elegible del projecte haurà de ser com a mínim de 500.000 euros.  


Amb caràcter general, tant per a projectes individuals com en cooperació hauran de contractar-se els serveis d'un o diversos centres tecnològics o organismes d'investigació que conferisquen al projecte la suficient rellevància científic-tecnològica. La intervenció conjunta dels centres tecnològics o organismes d'investigació, representarà almenys el 15% del cost subvencionable del projecte de cooperació.

Despeses subvencionables

 •  Despeses de personal, incloent salaris i quotes de la Seguretat Social, emprat en centres de la Comunitat Valenciana, en la mesura en què estiguen dedicats al desenvolupament del projecte. En cas de projectes d'R+D les despeses de personal podran referir-se a personal investigador, personal tècnic i altre personal auxiliar.

 • Despeses de contractes de recerca i desenvolupament o innovació amb centres tecnològics o d'investigació.

 • Despeses de serveis externs de consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al projecte.

 • Despeses d'adquisició de coneixements tècnics i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes en condicions de plena competència.

 • En cas de PIME, despeses de registre de drets de propietat industrial o intel·lectual derivats de l'execució del projecte.

 • Despeses de material fungible i subministraments similars que es deriven directament del projecte. S'exclou material d'oficina i consumibles informàtics.

 • Despeses de material inventariable en la mesura i durant el període en què s'utilitze per al projecte; en cas que l'instrumental i el material inventariable no s'utilitzen en tota la seua vida útil per al projecte, únicament es consideraran subvencionables els costos d'amortització corresponents a la duració del projecte. S'exclouen els dispositius informàtics d'ús genèric.

 • En cas de projectes d'innovació en matèria de producte, despeses d'inversió en equipament i altre material inventariable, necessari per al desenvolupament de les activitats. S'exclouen els dispositius informàtics d'ús genèric.

 • Despeses d'activitats de formació imprescindibles per a l'execució del projecte. Es consideraran en aquest apartat la formació i obtenció de coneixements adquirida per l'assistència de personal dedicat al desenvolupament del projecte a jornades, cursos, estades en centres de coneixement, així com la impartició interna específica de cursos a mesura per persones expertes en la matèria.

 • Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte. El cost màxim subvencionable de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte serà de 1.400 euros per a cada anualitat d'execució del projecte.

Intensitat de l'ajuda

Les intensitats màximes d'ajuda, establides com a percentatge sobre els costos subvencionables, són les que s'estableixen en les bases reguladores, i es resumeixen ací:

 • Gran empresa: fins al 50-65%* en investigació industrial; fins al 25-40%* en desenvolupament experimental; fins al 15%** en innovació en processos, organització i producte. 
 • Mitjana empresa: fins al 60-75%* en investigació industrial; fins al 35-50* en desenvolupament experimental; fins al 50% en innovació en processos, organització i producte. 
 • Xicoteta empresa: fins al 70-80%* en investigació industrial; fins al 45-60* en desenvolupament experimental; fins al 50% en innovació en processos, organització i producte. 

* Per a arribar al percentatge màxim de cada interval, que en cap cas superarà el 80%, s'ha de complir que el projecte implique una col·laboració efectiva entre empreses, almenys una de les quals siga una PIME, i que cap empresa córrega per si sola amb més del 70% dels costos subvencionables


 **Únicament podran optar a aquest tipus d'ajudes quan col·laboren amb una PIME en l'activitat objecte d'ajuda i la PIME assumisca un mínim del 30% del total dels costos subvencionables.


Independentment de la naturalesa del projecte, les despeses de registre de drets de propietat industrial o intel·lectual i les despeses de formació derivats de l'execució del projecte podran subvencionar-se amb una intensitat d'ajuda

màxima del 50% dels costos subvencionables.

Criteris d'evaluació de sol·licituts

Un projecte només podrà ser aprovat quan la puntuació obtinguda en l'avaluació aconseguisca un valor mínim de 40 punts.

Es valoraran els projectes atesos els següents criteris:

 • Qualitat cientificotècnica de la proposta. Puntuació màxima del grup: 40 punts
  • Claredat i coherència de la proposta, valorant-se l'impacte en la cadena de valor, així com la concreció dels objectius, la metodologia, els recursos i pla de treball. Fins a 15 punts.
  • Caràcter innovador de la proposta, valorant la novetat i originalitat del projecte respecte a l'estat de la tècnica actual i l'aportació al progrés tecnològic. Fins a 15 punts.
  • Alineació amb els reptes i solucions identificats pel Comité Estratègic d'Innovació (CEI) de l'AVI que es poden consultar en la pàgina web de l'AVI. Fins a 10 punts.

 • Capacitat tècnica i financera per a realitzar el projecte. Puntuació màxima del grup: 25 punts
  • Experiència del sol·licitant, valorant la trajectòria dels organismes participants. Fins a 5 punts. 
  • Adequació dels recursos disponibles tant propis com o a través dels col·laboradors externs, per al desenvolupament de les tasques previstes. Fins a 10 punts. 
  • Viabilitat de l'execució econòmica de les activitats previstes en el període indicat. Fins a 10 punts.

 • Complementarietat i equilibri de la cadena de valor. Puntuació màxima del grup: 25 punts.
  • Efecte d'arrossegament del participant o els participants del projecte sobre altres elements de la cadena de valor. Fins a 5 punts.
  • Impacte dels resultats del projecte sobre la cadena de valor, valorant la influència en major o menor nombre d'empreses, així com en diferents àmbits: fabricació, logística, comercialització, etc. Fins a 15 punts.
  • Participació d'entitats de diferent naturalesa, valorant especialment la col·laboració en el projecte tant de centres tecnològics com d'organismes d'investigació. Fins a 5 punts.

 • Impacte del projecte i adequació al RIS3CV o a criteris mediambientals o socials. Puntuació màxima del grup: 10 punts
  • Impacte econòmic del projecte, valorant la influència sobre l'increment d'activitat, l'exportació o el creixement en general. Fins a 4 punts.
  • Alineació amb l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana (RIS3CV), valorant els projectes que incorporen tecnologies incloses en l'àmbit de les prioritats de l'estratègia RIS3CV, que es pot consultar en http://www.ris3cv.gva.es/. Fins a 2 punts.
  • Alineació amb polítiques mediambientals, valorant els projectes amb impacte favorable per a l'economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos. Fins a 2 punts.
  • Alineació amb aspectes socials, valorant els projectes els resultats dels quals contribuïsquen a millorar la qualitat de vida o la salut de les persones. Fins a 2 punts.
Convocatòries anteriors
Atenció personal

info.avi@gva.es 

Alacant (+34) 96 647 83 60

València (+34) 96 386 92 00 


Horari d'atenció: de 9 a 14.00 hores


Agència Valenciana de la Innovació
 • Rambla Méndez Núñez, 41 pis 13 · 03002 Alacant
 • Plaça de l'Ajuntament, 6 pis 2 i 3 · 46002 València