Your address will show here +12 34 56 78
Consolidació de la cadena de valor empresarial 

Convocatòria 2023

Descripció

L'objectiu d'aquest programa és donar suport al desenvolupament de projectes d'R+D+I que suposen aplicació de novetat en els productes o processos, o bé en els sistemes d'organització dels sol·licitants, de manera que incidisquen o provoquen efecte en altres empreses de la cadena de valor, bé perquè provoca que incorporen al seu torn innovació en els seus productes, milloren els seus sistemes organitzatius, o incrementen la seua activitat econòmica en general. Així mateix, es pretén donar suport a aquells projectes que potencien el desenvolupament i utilització d'altres tecnologies clau per a impulsar el desenvolupament industrial i econòmic.

Entitats beneficiàries

Les empreses la seu social de les quals o centre de desenvolupament d'activitat es trobe radicat en la Comunitat Valenciana. Les entitats beneficiàries podran plantejar propostes de manera individual o en cooperació amb altres empreses.
En aquest últim cas, la cooperació haurà d'evidenciar-se mitjançant un acord signat entre les parts, desenvolupant així un project conjunt , que haurà de reunir les següents condicions i mantindre's al llarg de l'execució d'aquest:
 • La cooperació es donarà per a un mínim de dues empreses no vinculades entre sí
 • Totes les empreses participants hauran de presentar la seua sol·licitud d'ajuda a aquesta actuació per al mateix projecte.  
 • En l'acord signat, o en la memòria que es presente, es detallaran com a mínim les activitats que escometrà cadascun dels participants, el pressupost d'execució que assumeix cadascun d'ells i la propietat i drets d'ús dels resultats del projecte.  
 • L'entitat que assumisca major participació econòmica en el projecte exercirà de líder del consorci creat per al projecte. En cas contrari, haurà de justificar-se tal circumstància en l'acord de cooperació. Aquest lideratge únicament regeix a l'efecte d'erigir-se en interlocutor amb la *AVI però sense més responsabilitats que la resta d'entitats consorciades, ja que totes elles són beneficiàries de l'ajuda de manera independent i individualitzada.
 • La participació del socis ha de ser equilibrada, de manera que cap participant contribuïsca amb menys del 15% ni supere el 70% del pressupost subvencionable del projecte. 
 • En el cas que alguna de les entitats participants en el projecte no obtinguera la condició de beneficiari o, havent-la obtingut, la perdera abans de la resolució de la convocatòria, el projecte serà denegat íntegrament, estenent-se la conseqüència a la resta de partícips.
 • En el cas de projectes en cooperació, almenys una de les empreses participants haurà de ser Pime.

Tipologia de projectes

 • Seran subvencionables els projectes d'investigació industrial, desenvolupament experimental i d'innovació en matèria d'organització o processos, que permeten a les entitats beneficiàries obtindre nous productes o serveis o millorar substancialment els existents, o bé modificar els seus processos tant organitzatius com de producció o subministrament.

Sol·licitud

La sol·licitud es realitzarà mitjançant un formulari d'emplenament electrònic sent obligatòria la seua presentació online davant la seu electrònica de la Generalitat, en el marc d'un tràmit telemàtic a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'AVI, amb signatura i registre electrònic. 


Juntament amb el formulari electrònic de sol·licitud el sol·licitant haurà d'adjuntar en termini la següent documentació, segons els models normalitzats disponibles en la pàgina web de l'AVI

 • Memòria descriptiva del projecte.
 • Pressupost. L'execució dels projectes haurà de plantejar-se, necessariament, amb una duració de tres anualitats, fins a l'exercici 2025 i el pressupost  haurà de tindre una distribució per exercicis que cumplisca amb la següent estructura de despesa: 
  • la despesa prevista per a la primera anualitat no haurà de ser superior al 15% del total del pressupost
  • la despesa prevista per a la segona anualitat no haurà de ser superior al 40% del total de pressupost
 • En cas de projectes en cooperació, acord entre les parts.
 • En cas de projectes en cooperació, declaració de no existència de vinculació entre almenys dos dels participants del projecte.
 • En cas de grans empreses, informe d'efecte incentivador
 • En cas que la presentació de la sol·licitud siga efectuada per persona física diferent al representant legal de l'entitat sol·licitant:
  • Autorització de representació a tercers.

Terminis

 • Termini de sol·licitud.  
El termini de presentació de sol·licituds d'aquest procedimient en el qual la concessió es en règim de concurrència competitiva será des del 23 de març al 21 d'abril de 2023. Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en la seu electrònica de la Generalitat abans de les 14 hores de l'últim dia de termini de presentació. En el cas de que una mateixa entitat sol·licitant presente diverses sol·licituds per a un mateix projecte, únicamente es considerarà vàlida l'última  presentada en termini.

 • Període d'execució.  
Els projectes hauràn de tindre necessariament abast pluriennal, amb una duració de tres exercicis pressupostaris. Hauran de realitzar-se entre la data de presentació de la sol·licitud i el 31 de desembre de 2025.

 • Termini de justificació  
Les entitats beneficiàries d'ajudes hauran de presentar la documentació justificativa d'execució del projecte en les dates indicades a continuació:
  • o En la primera fase de justificació que correspon al període d'execució comprés entre la data d'inici del projecte i el 31 de desembre de 2023, la documentació justificativa es presentarà, com a màxim, el 5 de febrer de 2024, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2023, però que han de ser ingressats per l'entitat beneficiària amb posteritat a la citada data límit anterior, que es presentaran com a màxim el 3 d'abril de 2024.
  • o En la segona fase de justificació, que correspon al període d'execució comprés entre l'1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2024, la documentació justificativa es presentarà, com a màxim, el 5 de febrer de 2025, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2024, però que han de ser ingressats per l'entitat beneficiària amb posteritat a la citada data límit anterior, que es presentaran com a màxim el 3 d'abril de 2025.
  • En la tercera fase de justificació, que correspon al període d'execució comprés entre l'1 de gener de 2025 i 31 de desembre de 2025, la documentació justificativa es presentarà, com a màxim, el 5 de febrer de 2026, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2025, però que han de ser ingressats per l'entitat beneficiària amb posteritat a la citada data límit anterior, que es presentaran, com a màxim, el dia 3 d'abril de 2026.

Requisits dels projectes

Podran considerar-se dos tipus de projectes:

 • Projectes individuals. Respondran a donar solució a una necessitat manifestada del mercat o d'una empresa en una cadena de valor, de manera que la consecució amb èxit del projecte tinga un alt grau de probabilitat d'implantació real, bé perquè satisfà expectatives o demandes d'empreses tractores, perquè s'anticipa a normes o necessitats futures amb productes o serveis que no estan prou desenvolupats en l'actualitat, o en general, perquè afegeix valor a la cadena de producte i relació entre clients i proveïdors. 
  • El cost elegible del projecte haurà de ser com a mínim de 175.000 euros. 

 • Projectes en cooperació. Com en el cas dels projectes individuals, serà necessari que el projecte responga a una problemàtica prèviament identificada i manifestada prou, en la resolució de la qual participaran diverses empreses que es beneficiaran de la solució, i que serà finançada conjuntament pels participants. La cooperació se sustentarà en un acord signat per les parts i un dels participants exercirà de líder del consorci creat per a la cooperació. 
  • El cost elegible del projecte haurà de ser com a mínim de 500.000 euros.  
  • Obligatoriament, almeny una de les empreses participants en el projecte haurà de ser una pime
 • Els projectes deuran necessàriament emmarcar-se en les prioritats d'especialització identificades en l'Estratègia d'especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana, que es pot consultar en https://innova.gva.es/es/web/innovacion/estrategia-cv-s3
 • Així mateix, els projectes no hauran de vulnerar en cap cas el principi de no discriminació per raó de sexe, raça, origen ètnic, religió, conviccions, diversitat funcional, edat o orientació sexual, facilitant, o almenys no impedint, l'accessibilitat per a les persones amb diversitat funcional. També hauran d'executar-se en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient i comptar amb un certificat que declare la no afectació del projecte a la denominada Xarxa Natura, espai físic d'especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea.


Amb caràcter general, tant per a projectes individuals com en cooperació hauran de contractar-se els serveis d'un o diversos centres tecnològics o organismes d'investigació que conferisquen al projecte la suficient rellevància científic-tecnològica. La intervenció conjunta dels centres tecnològics o organismes d'investigació, representarà almenys el 15% del cost subvencionable del projecte de cooperació.

Despeses subvencionables

 •  Despeses de personal, incloent salaris i quotes de la Seguretat Social, emprat en centres de la Comunitat Valenciana, en la mesura en què estiguen dedicats al desenvolupament del projecte. En cas de projectes d'R+D les despeses de personal podran referir-se a personal investigador, personal tècnic i altre personal auxiliar.

 • Despeses de contractes de recerca i desenvolupament o innovació amb centres tecnològics o d'investigació.

 • Despeses de serveis externs de consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al projecte.

 • Despeses d'adquisició de coneixements tècnics i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes en condicions de plena competència.

 • En cas de PIME, despeses de registre de drets de propietat industrial o intel·lectual derivats de l'execució del projecte.

 • Despeses de material fungible i subministraments similars que es deriven directament del projecte. S'exclou material d'oficina i consumibles informàtics

 • Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte. El cost màxim subvencionable de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte serà de 1.400 euros per a cada entitat participant i per anualitat,  sempre que aquest cost s'haja inclòs en el pressupost presentat amb la sol·licitud de l'ajuda.

Intensitat de l'ajuda

Les intensitats d'ajuda, establides com a percentatge sobre els costos subvencionables, són les que s'estableixen en les bases reguladores, i es resumeixen ací:

 • Gran empresa: 50 o 65% en investigació industrial; 25 o 40% en desenvolupament experimental; 15%** en innovació en organització o processos. 
 • Mitjana empresa: 60 o 75%* en investigació industrial; 35 o50* en desenvolupament experimental; 50% en innovació en organització o processos. 
 • Xicoteta empresa: 70 o 80%* en investigació industrial; 45 o 60* en desenvolupament experimental; 50% en innovació en organització o processos. 

* Per a arribar al percentatge màxim de cada interval, que en cap cas superarà el 80%, s'ha de complir que el projecte implique una col·laboració efectiva entre empreses, almenys una de les quals siga una PIME, i que cap empresa córrega per si sola amb més del 70% dels costos subvencionables


 **Únicament podran optar a aquest tipus d'ajudes quan col·laboren amb una PIME en l'activitat objecte d'ajuda i la PIME assumisca un mínim del 30% del total dels costos subvencionables.


Independentment de la naturalesa del projecte, les despeses de registre de drets de propietat industrial o intel·lectual podran subvencionar-se amb una intensitat d'ajuda màxima del 50% dels costos subvencionables.

Criteris d'avaluació de sol·licituds

Un projecte només podrà ser aprovat quan la puntuació obtinguda en l'avaluació aconseguisca un valor mínim de 50 punts.

Es valoraran els projectes atesos els següents criteris:

 • Qualitat cientificotècnica de la proposta. Puntuació màxima del grup: 40 punts
  • Claredat i coherència de la proposta, valorant-se l'impacte en la cadena de valor, així com la concreció dels objectius, la metodologia, els recursos i pla de treball. Fins a 10 punts.
  • Caràcter innovador de la proposta, valorant la novetat i originalitat del projecte respecte a l'estat de la tècnica actual i l'aportació al progrés tecnològic. Fins a 15 punts.
  • Alineació amb els reptes i solucions identificats pel Comité Estratègic d'Innovació (CEI) de l'AVI que es poden consultar en la pàgina web de l'AVI. Fins a 15 punts.

 • Capacitat tècnica i financera per a realitzar el projecte, considerant en els casos de projectes en cooperació, les característiques de tots els seus participants. Puntuació màxima del grup: 25 punts
  • Experiència del sol·licitant, valorant la trajectòria dels organismes participants. Fins a 5 punts. 
  • Adequació dels recursos disponibles tant propis com o a través dels col·laboradors externs, per al desenvolupament de les tasques previstes. Fins a 10 punts. 
  • Viabilitat de l'execució econòmica de les activitats previstes en el període indicat. Fins a 10 punts.

 • Complementarietat i equilibri de la cadena de valor. Puntuació màxima del grup: 25 punts.
  • Efecte d'arrossegament del participant o els participants del projecte sobre altres elements de la cadena de valor. Fins a 5 punts.
  • Impacte dels resultats del projecte sobre la cadena de valor, valorant la influència en major o menor nombre d'empreses, així com en diferents àmbits: fabricació, logística, comercialització, etc. Fins a 15 punts.
  • Participació d'entitats de diferent naturalesa, valorant especialment la col·laboració en el projecte tant de centres tecnològics com d'organismes d'investigació. Fins a 5 punts.

 • Alineació amb criteris mediambientals o socials. Puntuació màxima: 10 punts.
  • Alineació amb polítiques mediambientals. Fins a 5 punts.
  • Alineació amb polítiques d'igualtat de gènere i d'accessibilitat de les persones amb diversitat funcional. Fins a 5 punts.
 • Text Hover
Justificació d'ajudes
Aportació de documentació
Convocatòries anteriors
Atenció personal

info@avi.gva.es 

Alacant (+34) 96 654 59 30

València (+34) 96 386 92 00 

Horari d'atenció: de 9 a 14.00 hores

Agència Valenciana de la Innovació (Ivace+i Innovació)
 • Moll de Ponent, s/n. Edifici B. · 03003 Alacant
 • Plaça de l'Ajuntament, 6 pis 2 i 3 · 46002 València