Your address will show here +12 34 56 78
Promoció del talent: agents d'innovació, incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses, i doctorands empresarials 

Convocatòria 2021

Descripció

Línia 1. Agents d'innovació

Posada en marxa d'una xarxa d'agents d'innovació en universitats, centres d'investigació i associacions empresarials i altres entitats de suport a la innovació per a promoure l'explotació del coneixement i la seua transferència cap a les empreses. 


Línia 2. Incorporació de persones investigadores i tecnòlogues per a projectes d'innovació en empreses (Incorporació) 

Incentivar la contractació de persones investigadores i tecnòlogues que desenvolupen projectes d'R+D+i o realitzen la implantació de tecnologies relacionades amb la nova economia en empreses, o bé desenvolupen projectes que faciliten la consolidació de noves empreses innovadores.


Línia 3. Doctorands i doctorandes empresarials (Innodocto)

Promoure la formació de doctorands i doctorandes en les empreses, propiciant l'adquisició per part d'aquells i aquelles de les habilitats necessàries per a desenvolupar projectes d'R+D en entorns empresarials i així incrementar el grau de tecnificació i capacitat innovadora de les plantilles de les empreses. 

Entitats beneficiàries

Línia 1. Agents d'Innovació

Universitats públiques i privades sense ànim de lucre integrades en RUVID, centres tecnològics i organismes públics d'investigació. Instituts d'investigació sanitària, entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre vinculades o concertades amb el Sistema Valencià de Salut que desenvolupen activitat investigadora. Altres centres públics d'R+D dependents o vinculats a les administracions públiques i els seus organismes, així com altres entitats privades sense ànim de lucre que realitzen activitat d'R+D i generen coneixement científic o tecnològic. Qualssevol altres persones jurídiques del Sistema Valencià d'Innovació, públiques o privades sense ànim de lucre que faciliten la creació, difusió, aplicació o transferència del coneixement científic o tecnològic a les empreses o presten serveis a les mateixes en matèria de suport a la innovació.


Línia 2. Incorporació de persones investigadores i tecnòlogues per a projectes d'innovació en empreses (Incorporació)

 • Empreses enquadrades en les seccions C, D, E, F, divisions 10 a 43, de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009).
 • Empreses de serveis intensius en coneixement, el codi del qual de CNAE 2009 (NAIX *Rev 2) estiga inclòs en la classificació de l'Oficina d'Estadística de la Unió Europea (Eurostat) accessible en:

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/glossary:Knowledge-intensive_services_(KIS)


Línia 3. Doctorands o doctorandes empresarials (Innodocto) 

Empreses industrials o de serveis incloses en qualsevol epígraf de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), sempre que la tesi doctoral estiga vinculada a un projecte d'R+D+i desenvolupat per l'empresa. 

Tipologia de projectes

Línia 1. Agents d'innovació

Sublínia 1.1 Contractació per les entitats beneficiàries de persones la funció de les quals serà afavorir la investigació aplicada i orientada a resultats, el transvasament del coneixement cap a les empreses, així com promoure una col·laboració estable i a llarg termini entre els universos industrial/empresarial i científic/universitari.


Sublínia 1.2 Manteniment de l'agent d'innovació

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100% dels costos considerats com a subvencionables.


Línia 2. Incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses (Incorporació)

Sublínia 2.1, Contractació per empreses de personal investigador o tècnic per a desenvolupar activitats d'R+D+i, d'implantació de tecnologies relacionades amb la nova economia o per al desenvolupament de projectes que faciliten la consolidació de noves empreses innovadores.

Aquesta sublínea està dirigida a empreses que contracten nou personal investigador amb titulació universitària o de grau superior en Formació Professional, bé per a dur a terme activitats pròpies d'R+D+i o projectes d'implantació de tecnologies vinculades a la nova economia, o bé per al desenvolupament de projectes que faciliten la consolidació de noves empreses innovadores.


Sublínia 2.2, Manteniment del personal investigador o tècnic.

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 50% dels costos considerats com a subvencionables per a pimes i de fins al 30% per a grans empreses. Sense superar aquests límits podrà incrementar-se la intensitat d'ajuda fins a un 5%, quan la persona contractada siga dona, a fi de pal·liar la bretxa de gènere existent en la investigació cientificotècnica.


Línia 3. Doctorands i doctorandes empresarials (Inndocto)

Sublínia 3.1 Suport a personal d'investigació de les empreses (ja en plantilla o bé de nova contractació) que durà a terme una tesi doctoral vinculada a un projecte d'R+D+i desenvolupat per l'empresa.


Sublínia 3.2 Manteniment del doctorand o doctoranda recolzat en l'exercici anterior en la sublínia Innodocto de convocatòries anteriors.

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 50% dels costos considerats com a subvencionables per a les PIMES i del 30% per a grans empreses. Sense superar els límits establits en el punt anterior, podrà incrementar-se la intensitat d'ajuda fins a un 5%, quan la persona contractada siga una doctoranda, a fi de pal·liar la bretxa de gènere existent en la investigació cientificotècnica.


Sol·licitud

La sol·licitud es realitzarà mitjançant un formulari d'emplenament electrònic sent obligatòria la seua presentació online davant la seu electrònica de la Generalitat, en el marc d'un tràmit telemàtic a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'AVI, amb signatura i registre electrònic.Juntament amb el formulari electrònic de sol·licitud el sol·licitant haurà d'adjuntar en termini la següent documentació:

 • Memòria descriptiva del projecte.
 • Pressupost.
 • En el cas d'entitats sol·licitants no inscrites en el Registre Mercantil:
  • Estatuts o documentació acreditativa de la constitució de l'entitat sol·licitant.
  • Document acreditatiu de poders per a actuar com a representant legal de l'entitat que sol·licita l'ajuda.
 • Si la citada documentació ja obra en poder de l'AVI, i es manté vigent des de la seua última presentació:
  • Declaració expressa de vigència.
 • Declaración expresa del representante legal de la entidad solicitante de que el proyecto no tiene carácter económico (en caso que la entidad solicitante sea un organismo de investigación y las actividades desarrolladas en el ámbito del proyecto tengan carácter no económico).
 • En cas de presentació de la sol·licitud siga efectuada per persona física diferent al representant legal de l'entitat sol·licitant:
  • Autorització de representació a tercers.

Documentació Línia 1. Agents d'innovació


Sublínia 1.1 Contractació per les entitats beneficiàries de persones la funció de les quals serà afavorir la investigació aplicada i orientada a resultats, el transvasament del coneixement cap a les empreses, així com promoure una col·laboració estable i a llarg termini entre els universos industrial/empresarial i científic/universitari.

 • Pla de Treball per a la persona Agent de la Innovació.
 • Documentació acreditativa relativa a la persona contractada, a presentar juntament amb la memòria descriptiva del projecte en el moment de la sol·licitud o després de la formalització del contracte, segons siga procedent:
  • Còpia del contracte laboral subscrit, signat per les parts i comunicat als serveis públics d'ocupació.
  • Curriculum vitae actualitzat. En el cas de processos selectius no finalitzats, les entitats que es registren per sistemes de contractació públics de personal, podran aportar el butlletí oficial de la Universitat o altres mitjans oficials, on consten els requisits mínims dels aspirants.
  • Còpia del títol o certificació acadèmica que acredite estar en la seua possessió, així com certificats d'idiomes, en el seu cas.
  • Certificat de vida laboral del personal contractat o un altre document emés per la TGSS que acredite el grup de cotització i el període d'efecte.

Sublínea 1.2 Manteniment de l'agent d'innovació.

 • Pla de Treball per a la persona Agent de la Innovació.

Documentació Línia 2. Incorporació de persones investigadores i tecnòlogues per a projectes d'innovació en empreses (INCORPORACIÓ) 


Sublínia 2.1, Contractació per empreses de personal investigador o tècnic per a desenvolupar activitats d'R+D+i, d'implantació de tecnologies relacionades amb la nova economia o per al desenvolupament de projectes que faciliten la consolidació de noves empreses innovadores.


 • Documentació acreditativa relativa al personal contractat, a presentar juntament amb la memòria descriptiva del projecte en el moment de la sol·licitud o després de la formalització del contracte, segons siga procedent:  
  • Acreditació documental del procés de selecció de l'investigador dut a terme respectant les polítiques horitzontals en matèria d'igualtat d'oportunitats i atenent a principis de publicitat suficient i valoració professional equitativa dels candidats.  
  • Còpia del contracte laboral subscrit, signat per les parts i comunicat als serveis públics d'ocupació. Haurà d'incloure l'esment d'haver sigut finançat per l'AVI.  
  • Curriculum vitae actualitzat.   
  • Còpia del títol o certificació acadèmica que acredite estar en la seua possessió, , així com certificats d'idiomes, en el seu cas.
  • Certificat de vida laboral de la persona contractada en el qual figure l'historial del treballador i que acredite que no hi ha relació laboral, de caràcter contractual prèvia amb l'empresa, en els 3 últims anys, així com el grup de cotització.

Sublínia 2.2, Manteniment del personal investigador o tècnic


 • En el cas d'haver sigut substituït el personal contractat en el marc de la convocatòria anterior s'aportarà la resta de documentació relacionada en la sublínia 2.1, excepte si ja haguera sigut presentada amb anterioritat.

Documentació Línia 3. Doctorands i doctorandes empresarials


Sublínia 3.1 Suport a personal d'investigació de les empreses que durà a terme una tesi doctoral vinculada a un projecte d'R+D+i desenvolupat per l'empresa.

 • Conveni de col·laboració entre l'empresa i la universitat, d'acord amb l'art. 15 bis.2 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
 • Còpia del contracte laboral subscrit, signat per les parts i comunicat als serveis públics d'ocupació.
 • Curriculum vitae del doctorand o doctoranda, preferentment model normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per la Ciència i la Tecnologia (FECYT).
 • Còpia del títol o certificació acadèmica.
 • Certificat de la vida laboral del personal contractat o un altre document emés per la TGSS que acredite el grup de cotització i el període d'efecte.
 • La documentació citada en aquest apartat que en el moment de la sol·licitud no poguera ser presentada per estar vinculada a la formalització de la matrícula en el curs de doctorat, haurà de presentar-se a l'AVI immediatament després de la seua formalització per part del doctorand o doctoranda.

Terminis

 • Termini de sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 22 de gener al 18 de febrer de 2021. Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en la seu electrònica de la Generalitat abans de les 24:00 hores de l'últim dia de termini de presentació. En el cas de que una mateixa entitat sol·licitant presente diverses sol·licituds per a un mateix projecte, únicament es considerarà vàlida lúltima presentada en termini.


 • Període d'execució

Els projectes podran tindre abast pluriennal, amb una duració màxima de tres exercicis pressupostaris. Hauran de realitzar-se entre 1 de gener de 2021 i el 30 de setembre de 2023.


 • Termini de justificació 

Les entitats beneficiàries d'ajudes hauran de presentar la documentació justificativa d'execució del projecte en, com a màxim, tres fases en les dates indicades a continuació: 

  • En la primera fase de justificació, la documentació justificativa es presentarà, com a màxim, l'1 d'octubre de 2021, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2021, que es presentaran en la segona fase de justificació. 
  • En la segona fase de justificació, la documentació justificativa es presentarà, com a màxim, l'1 de juliol de 2022, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2022, que es presentaran en la tercera fase de justificació.
  • En la tercera fase de justificació, la documentació justificativa es presentarà, com a màxim, el 2 d'octubre de 2023, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2023 però que han de ser ingressats per l'entitat beneficiària amb posteritat a la citada data límit anterior, que es presentaran, com a màxim, el dia 9 de gener de 2024.

Requisits dels projectes

Línia 1. Agents d'innovació

 • Les entitats sol·licitants només podran presentar dos projectes per al suport a una persona agent de la Innovació, o bé en la sublínia 1.1 (contractació) o bé en la sublínea 2.2 (manteniment). No obstant, quan l'entitat sol·licitant tinga la consideració d'organisme d'investigació, podrà presentar fins a tres sol·licituds de projectes.
 • L'entitat sol·licitant haurà de presentar un Pla de Treball per a la persona contractada, en què es detallaran les actuacions previstes per a propiciar noves oportunitats de col·laboració en R+D+i entre centres d'investigació o universitats i empreses.  
  • El Pla de Treball inclourà informació sobre els processos que se seguiran per a la identificació i formulació d'ofertes i demandes tecnològiques, així com reptes tecnològics i d'innovació multidisciplinària.
  • El Pla informarà sobre les activitats preparatòries de projectes innovadors, promoguts per l'entitat beneficiària, que puguen donar lloc a l'elaboració de projectes, la realització de proves experimentals o d'estudis previs (estat de la tècnica, anàlisi viabilitat, recopilació normativa…), que porten a una posterior realització d'activitats d'investigació aplicada i posterior transvasament a l'activitat empresarial. 
 • La persona contractada haurà de dedicar-se de manera exclusiva a les tasques previstes en el Pla de Treball i haurà de complir els següents requisits: 
  • Titulació universitària i, preferentment, experiència en gestió de projectes d'R+D+i.  
  • Domini de l'anglés parlat i escrit.   
  • Es tindrà en consideració l'experiència i/o formació complementària en àmbits tècnics de cooperació i gestió de la innovació, així com el coneixement d'altres idiomes.  
 • El contracte de treball haurà de realitzar-se per compte d'altre i respectant la categoria professional i remuneració del perfil professional contractat. Només s'admetran contractes relatius a treballadors inclosos en els grups 1 i 2 de cotització del Règim General de la Seguretat Social havent d'acreditar-se en el moment de la sol·licitud per a contractes ja realitzats. El contracte haurà d'incloure l'esment d'haver sigut finançat per l'AVI.  
 • En cas que la persona que exercirà les funcions d'agent de la innovació ja estiguera contractada per l'entitat amb anterioritat a la data de sol·licitud de l'ajuda i/o a la data d'inici del termini d'execució del projecte previst en el resolc seté d'aquesta convocatòria, el contracte haurà de complir les condicions recollides en aquest apartat. En cas contrari haurà de modificar-se aquest contracte.  
 • En cas de rescissió del contracte laboral abans de la finalització del període elegible, l'entitat haurà de justificar adequadament el motiu d'aquesta rescissió, quedant així mateix obligada a la selecció d'un nou o nova agent de perfil similar o equivalent. El no compliment d'aquesta condició podrà suposar la minoració o revocació de l'ajuda percebuda per a la creació d'aquest lloc. Qualsevol incidència o modificació en els contractes finançats amb càrrec a aquest programa, haurà de comunicar-se a l'AVI en el moment en què es produïsca. En la sublínia 1.2, haurà d'existir continuïtat en l'entitat de la persona recolzada en l'exercici anterior entre el final del projecte anterior i l'inici de l'actual una vegada concedida l'ajuda, amb les excepcions descrites en aquest apartat.
 • Els projectes, d'acord amb l'article 33 de les bases reguladores, hauran de definir una transferència mesurable dels resultats d'investigació a l'àmbit industrial i empresarial. 

Línia 2. Incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses (INCORPORACIÓ)

 • Les entitats sol·licitants només podran presentar dos projectes  per al suport a una persona investigadora o tecnòloga pero projecte, amb les limitacions establides en la convocatòria. 
 • El nivell d'ocupació en l'empresa s'haurà d'haver mantingut entre el període comprés entre la publicació de la convocatòria i la finalització del període elegible.  
 • La selecció del professional s'haurà de realitzar respectant les polítiques horitzontals en matèria d'igualtat d'oportunitats i atenent a principis de publicitat suficient i valoració professional equitativa dels candidats. 
 • El personal contractat haurà de dedicar-se de manera exclusiva a les tasques d'R+D+i, implantació de tecnologies o projectes de consolidació previstos en la memòria descriptiva del projecte. 
 • En cas de rescissió del contracte laboral abans de la finalització del període elegible, l'empresa queda obligada a la selecció i contractació d'un nou investigador/a de perfil similar o equivalent. El no compliment d'aquesta condició podrà suposar la revocació de l'ajuda percebuda per a la creació d'aquest lloc. Qualsevol incidència o modificació en els contractes finançats amb càrrec a aquest programa, haurà de comunicar-se a l'AVI en el moment en què es produïsca. En la sublínia 2.2, haurà d'existir continuïtat en l'empresa de la persona recolzada en l'exercici anterior de manera ininterrompuda entre el final d'un exerici i l'inici del següent, amb les excepcions descrites en aquest apartat.  
 • El personal a contractar haurà de complir els següents requisits: 
  • Titulació universitària o titulació de tècnic superior en formació professional.
  • Estar en possessió d'aquesta titulació en la data d'incorporació en l'empresa.   
  • No haver estat vinculat laboralment amb l'empresa beneficiària ni amb cap altra relacionada accionarial o socialment amb la mateixa en els dos anys anteriors a la data de formalització del contracte. En el cas de les empreses spin-off no serà aplicable aquest requisit si la vinculació laboral s'ha mantingut amb una institució d'R+D pública o privada sense ànim de lucre que participa en l'accionariat o en el capital de la nova empresa.  
  • No tindre, en el moment de presentació de la sol·licitud, participació en el capital de l'empresa que sol·licita aquesta ajuda o en una altra relacionada accionarial o socialment amb aquesta, que supose una capacitat de control directe o indirecte en l'administració de l'empresa. Amb caràcter general, aquesta participació no podrà superar el 25% del capital, no sent aplicable aquest criteri en el cas de les empreses spin-off.
 • El contracte de treball haurà de realitzar-se per compte d'altri i respectant la categoria professional i remuneració del perfil professional contractat. Només s'admetran contractes relatius a treballadors inclosos en els grups 1 i 2 de cotització al Règim General de la Seguretat Social, en el cas de titulats superiors, grups 3, 4 i 5 en el cas de tècnics superiors de F.P., havent d'acreditar-se en el moment de la sol·licitud per a contractes ja realitzats.
 • El contracte haurà d'incloure l'esment d'haver sigut finançat per l'AVI, la qual cosa podrà indicar-se en una addenda al contracte després de la concessió de l'ajuda i, en el cas de la sublínia 2.1, haurà d'haver-se subscrit durant l'any 2021. 
 • Els projectes, d'acord amb l'article 33 de les bases reguladores, hauran de definir una transferència mesurable dels resultats d'investigació a l'àmbit industrial i empresarial. 

Línia 3. Doctorands i doctorandes empresarials (Inndoctos)

 • Els projectes hauran de ser realitzats en empreses amb seu o establiment productiu en la Comunitat Valenciana i les persones doctorandes hauran d'adscriure's a un centre de treball de la Comunitat Valenciana.
 • Haurà de subscriure's el conveni de col·laboració marc entre l'empresa i la universitat a què fa referència l'apartat 2 de l'article 15 bis (Esment Industrial en el títol de Doctor) del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de Doctorat.
 • El projecte d'investigació estarà relacionat directament amb la tesi doctoral a realitzar. 
 • El contracte de treball haurà de realitzar-se per compte d'altri i respectant la categoria professional i remuneració del perfil professional contractat. Només s'admetran contractes relatius a treballadors inclosos en el grup 1 de cotització al Règim General de la Seguretat Social (categories professionals d'enginyers i llicenciats), havent d'acreditar-se en el moment de la sol·licitud per a contractes ja realitzats.
 • Les persones doctorandes hauran d'estar admeses o matriculades en un programa de doctorat en el moment de presentació de la sol·licitud –o, en defecte d'això, estar en disposició de matricular-se en les dates previstes per la Universitat en què es cursarà el doctorat, sempre dins de les dates d'elegibilitat del projecte. No estaran en possessió del títol de doctor o doctora emés per una universitat espanyola o estrangera.
 • El doctorand o doctoranda tindrà un tutor/a de tesi designat per la Universitat i un responsable designat per l'empresa, que podrà ser, si escau, director/a de la tesi d'acord amb la normativa pròpia de doctorat.
 • Les persones contractades no hauran de tindre, en el moment de presentació de la sol·licitud, participació en el capital de l'empresa que sol·licita aquesta ajuda o en una altra relacionada accionarial o socialment amb aquesta, que supose una capacitat de control directe o indirecte en l'administració de l'empresa. Amb caràcter general, aquesta participació no podrà superar el 25% del capital, no sent aplicable aquest criteri en el cas de les empreses spin-off.  
 • En cas que el doctorand o doctorant ja estiguera contractat per l'entitat amb anterioritat a la data de sol·licitud de l'ajuda, el contracte haurà de complir les condicions recollides en l'apartat anterior. En cas contrari haurà de modificar-se aquest contracte. 
 • En cas de rescissió del contracte laboral abans de la finalització del període elegible, l'empresa haurà de justificar adequadament el motiu d'aquesta recissió, que podrà suposer la minoració o revocació de l'ajuda percebuda. Podrà substituir la persona doctoranda, si bé aquest canvi haurà de ser autoritzat per l'AVI. Qualsevol incidència o modificació dels contrctes finançats amb càrrec a quest programa, haurà de comunicar-se a l'AVI en el moment en que es produïsca. En la sublínia 3.2., haurà d'existir continuïtat en l'empresa de la persona recolzada en l'exercici anterior de manera ininterrompuda entre el final d'un exercici i l'inici del següent, amb les excepcions descrites en aquest apartat.
 • Els projectes, d'acord amb l'article 33 de les bases reguladores, hauran de definir una transferència mesurable dels resultats d'investigació a l'àmbit industrial i empresarial. 

Despeses subvencionables

Línia 1. Agents d'innovació

 • Despeses de personal: cost salarial de la persona contractada, incloent el salari, les càrregues socials i la quota empresarial a la Seguretat Social, empleada en centres de la Comunitat Valenciana. El cost salarial subvencionable màxim mensual no podrà superar els 4.500 euros (incloent la part proporcional de les pagues extraordinàries i altres retribucions).
 • Despeses de serveis externs de consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al desenvolupament de les accions presentades en el projecte, amb un cost total màxim subvencionable de 14.000 euros per anualitat.
 • Despeses ocasionades per la participació del/l'agent en accions formatives directament relacionades amb el projecte, en concret, matrícules i inscripcions en cursos, congressos i jornades. El cost subvencionable màxim per hora de formació és de 90 euros i el cost total subvencionable màxim anual per ajuda en aquest concepte és de 10.000 euros per anualitat.
 • Desplaçaments interurbans i allotjament de la persona contractada.
 • Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte, sempre que aquest cost s'haja inclòs en el pressupost presentat amb la sol·licitut d'ajuda. Cost total subvencionable: 1.400 euros per anualitat.
 • Si escau, els tributs abonats efectivament per l'entitat beneficiària. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda.

Línia 2. Incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses (INCORPORACIÓ)

 • Despeses de personal: cost salarial de la persona contractada, incloent el salari, les càrregues socials i la quota empresarial a la Seguretat Social, empleada en centres de la Comunitat Valenciana. El cost salarial subvencionable màxim mensual no podrà superar els 3.500 euros (titulat universitari) o 3.000 euros (titulat FP) (incloent la part proporcional de les pagues extraordinàries i altres retribucions).
 • Despeses de consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al desenvolupament de les accions presentades en el projecte, amb un cost total màxim subvencionable de 14.000 euros per anualitat. 
 • Despeses ocasionades per la participació del personal investigador o tècnic contractat en accions formatives directament relacionades amb la seua activitat d'R+D o de gestió de la innovació en l'empresa, en concret, matrícules i inscripcions en cursos, congressos i jornades. El cost subvencionable màxim per hora de formació és de 90 euros i el cost total subvencionable màxim anual per ajuda en aquest concepte és de 10.000 euros per anualitat.
 • Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte, sempre que aquest cost s'haja inclòs en el pressupost presentat amb la sol·licitut d'ajuda. Cost màxim subvencionable: 1.400 euros per anualitat

Línia 3. Doctorands empresarials (Innodocto)

 • Despeses de personal: cost salarial de la persona contractada, incloent el salari, les càrregues socials i la quota empresarial a la Seguretat Social, empleada en centres de la Comunitat Valenciana. El cost salarial subvencionable màxim mensual no podrà superar els 4.500 euros (incloent la part proporcional de les pagues extraordinàries i altres retribucions).
 • Despeses de consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al desenvolupament de les accions presentades en el projecte, amb un cost total màxim anual subvencionable de 14.000 euros per anualitat.
 • Despeses de matrícula dels ensenyaments de doctorat, amb un topall de 1.000 euros per anualitat, així com les despeses ocasionades per la participació del doctorand o doctoranda en accions formatives directament relacionades amb el projecte d'R+D+i, en concret, matrícules i inscripcions en cursos, congressos i jornades. El cost subvencionable màxim per hora de formació és de 90 euros i el cost total subvencionable màxim per ajuda en aquest concepte és de 10.000 euros per anualitat.
 • La despesa de matrícula no podrà excedir de les quanties màximes dels preus públics per la prestació de serveis acadèmics universitaris establides pel corresponent decret del Consell en què s'estableixen les taxes per la prestació de serveis acadèmics universitaris del curs de què es tracte.
 • Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte, sempre que aquest cost s'haja inclòs en el pressupost presentat amb sol·licitud d'ajuda. Cost total subvencionable: 1.400 euros per anualitat.

Intensitat de l'ajuda

Línia 1. Agents d'innovació

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100 % dels costos considerats com a subvencionables.


Línia 2. Incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses (INCORPORACIÓ)

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 50 % dels costos considerats com a subvencionables per a pimes i de fins al 30 % per a grans empreses. Sense superar aquests límits podrà incrementar-se la intensitat d'ajuda fins a un 5%, quan la persona contractada siga dona, a fi de pal·liar la bretxa de gènere existent en la recerca cientificotècnica.


Línia 3. Doctorands empresarials (Inndocto)

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 50 % dels costos considerats com a subvencionables per a pimes i de fins al 30 % per a grans empreses. Sense superar aquests límits podrà incrementar-se la intensitat d'ajuda fins a un 5%, quan la persona contractada siga dona, a fi de pal·liar la bretxa de gènere existent en la recerca cientificotècnica.

Criteris d'avaluació de sol·licituds

Línia 1. Agents d'innovació

Un projecte només podrà ser donat suport quan la puntuació obtinguda en l'avaluació siga com a mínim de 50 punts.


Sublínia 1.1 Contractació per les entitats beneficiàries d'agents de la innovació

 •  Mèrits curriculars del candidat i adequació del seu perfil professional a les tasques a realitzar. Puntuació màxima: 30 punts.  

 • Grau potencial de desenvolupament de l'explotació de resultats d'investigació i alineació ambs els reptes i solucions identificats pel Comité Estratègics d'Innovació (CEI) de l'AVI, que es poden consultar en la web de l'AVI (http://innoavi.es/actuaciones-proyectos/) Puntuació màxima: 30 punts  

 • Impacte de l'actuació en el grau d'activitat d'R+D+i de l'entitat sol·licitant. Puntuació màxima: 30 punts 

 •  Alineació amb l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana o amb criteris mediambientals i socials. Puntuació màxima: 10 punts.  

Sublínia 1.2 Manteniment de l'agent d'innovació recolzat en la línia d'Agents d'Innovació de convocatòries anteriors d'aquesta Agència.

 • Objectius aconseguits pel projecte en l'exercici anterior i continuïtat de la mateixa persona recolzada en l'exercici anterior. Puntuació màxima:  30 punts

 • Grau  potencial de desenvolupament de l'explotació de resultats d'investigació i alineació ambs els reptes i solucions identificats pel Comité Estratègics d'Innovació (CEI) de l'AVI, que es poden consultar en la web de l'AVI (http://innoavi.es/actuaciones-proyectos/) Puntuació màxima: 30 punts

 • Impacte de l'actuació en el grau d'activitat d'R+D+i de l'entitat sol·licitant. Puntuació màxima: 30 punts 

 • Alineació amb l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana o amb criteris mediambientals i socials. Puntuació màxima: 10 punts.

Línia 2. Incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses (INCORPORACIÓ)

Un projecte només podrà ser donat suport quan la puntuació obtinguda en l'avaluació siga com a mínim de 50 punts.


Sublínea 2.1, Contractació per empreses de personal investigador o tècnic per a desenvolupar activitats d'R+D+i, d'implantació de tecnologies relacionades amb la nova economia o per al desenvolupament de projectes que faciliten la consolidació de noves empreses innovadores

 • Mèrits curriculars del candidat i adequació del seu perfil professional a les tasques a realitzar. Puntuació màxima: 30 punts.

 • Explotació de resultats del projecte d'R+D+i i alineació ambs els reptes i solucions identificats pel Comité Estratègics d'Innovació (CEI) de l'AVI, que es poden consultar en la web de l'AVI (http://innoavi.es/actuaciones-proyectos/) Puntuació màxima: 30 punts

 • Impacte de l'actuació en el grau d'activitat d'R+D+i de l'entitat sol·licitant. Puntuació màxima: 30 punts. 

 • Alineació amb l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana RIS3CV o amb criteris mediambientals i socials. Puntuació màxima: 10 punts.


Sublínia 2.2, Manteniment del personal investigador o tècnic contractat en el marc de la línia Incorporació de convocatòries anterios d'aquesta Agència.

 • Objectius aconseguits pel projecte en l'exercici anterior i continuïtat de la mateixa persona recolzada en l'exercici anterior. Puntuació màxima: 30 punts

 • Explotació de resultats del projecte d'R+D+i i alineació ambs els reptes i solucions identificats pel Comité Estratègics d'Innovació (CEI) de l'AVI, que es poden consultar en la web de l'AVI (http://innoavi.es/actuaciones-proyectos/) Puntuació màxima: 30 punts

 • Impacte de l'actuació en el grau d'activitat d'R+D+i de l'entitat sol·licitant. Puntuació màxima: 30 punts. 

 • Alineació amb l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana RIS3CV o amb criteris mediambientals i socials. Puntuació màxima: 10 punts.

Línia 3. Doctorands i doctorandes empresarials (Innodocto)

Un projecte només podrà ser donat suport quan la puntuació obtinguda en l'avaluació siga com a mínim de 50 punts.


Sublínia 3.1 Suport a personal d'investigació de les empreses (ja en plantilla o bé de nova contractació) que durà a terme una tesi doctoral vinculada a un projecte d'R+D+i desenvolupat per l'empresa.

 • Mèrits curriculars del candidat i adequació del seu perfil professional a les tasques a realitzar. Puntuació màxima: 30 punts.

 • Grau potencial de desenvolupament de l'explotació de resultats d'investigació i alineació ambs els reptes i solucions identificats pel Comité Estratègics d'Innovació (CEI) de l'AVI, que es poden consultar en la web de l'AVI (http://innoavi.es/actuaciones-proyectos/) Puntuació màxima: 30 punts

 • Impacte de l'actuació en el grau d'activitat d'R+D+i de l'entitat sol·licitant. Puntuació màxima: 30 punts

 • Alineació amb l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana o amb criteris mediambientals i socials. Puntuació màxima: 10 punts.

Sublínía 3.2 Manteniment del doctorand o doctoranda recolzat en l'exercici anterior en la sublínia Innodocto de convocatòries anteriors d'aquesta Agència.

 • Objectius aconseguits pel projecte en l'exercici anterior i continuïtat de la mateixa persona recolzada en l'exercici anterior. Puntuació màxima: 30 punts.

 • Grau potencial de desenvolupament de l'explotació de resultats d'investigació i alineació ambs els reptes i solucions identificats pel Comité Estratègics d'Innovació (CEI) de l'AVI, que es poden consultar en la web de l'AVI (http://innoavi.es/actuaciones-proyectos/) Puntuació màxima: 30 punts

 • Impacte de l'actuació en el grau d'activitat d'R+D+i de l'entitat sol·licitant. Puntuació màxima: 30 punts.

 • Alineació amb l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana o amb criteris mediambientals i socials. Puntuació màxima: 10 punts.
Aportació de documentació
 
Convocatòries anteriors
Atenció personal

info.avi@gva.es 

Alacant (+34) 96 647 83 60

València (+34) 96 386 92 00 


Horari d'atenció: de 9 a 14.00 hores


Agència Valenciana de la Innovació
 • Rambla Méndez Núñez, 41 pis 13 · 03002 Alacant
 • Plaça de l'Ajuntament, 6 pis 2 i 3 · 46002 València