Your address will show here +12 34 56 78

Accions complementàries d'impuls i enfortiment de la innovació

Convocatòria 2018

Descripció

L'objectiu d'aquest programa és reforçar les estructures de suport a la innovació existents a la Comunitat Valenciana i facilitar la difusió de la R+D+i entre les empreses. De manera específica es pretén:  

 • Incrementar la participació dels agents del Sistema Valencià d'Innovació en projectes i programes de R+D+i.
 • Possibilitar la coordinació i cooperació entre agents del Sistema Valencià d'Innovació. 
 • Fomentar la internacionalització en matèria de R+D+i dels agents del Sistema Valencià d'Innovació. 
 • Facilitar la promoció i difusió de la R+D+i entre les empreses de la Comunitat Valenciana. 

Beneficiaris

 • Agents del Sistema Valencià d'Innovació amb personalitat jurídica, la seu social de la qual o activitat es desenvolupe, íntegrament o en una part significativa, a la Comunitat Valenciana, que facilite la creació, difusió, aplicació o transferència del coneixement científic o tecnològic a les empreses o preste serveis a les mateixes en matèria de suport a la innovació.
 • Sense caràcter exhaustiu, tindran la condició d'entitats beneficiàries les universitats públiques i privades, organismes de recerca, centres tecnològics, entitats locals, agrupacions i associacions empresarials sectorials, plataformes tecnològiques i clústers.

Tipologia de projectes

Els projectes susceptibles de ser objecte de les ajudes seran els següents:

 • Elaboració de plans estratègics de gestió, promoció i difusió de la R+D+i.
 • Realització d'activitats de promoció i difusió del coneixement científic-tecnològic amb àmplia repercussió.
 • Accions de dinamització de la cooperació entre empreses i/o agents del Sistema Valencià d'Innovació.
 • Elaboració d'estudis de prospectiva i demanda primerenca, així com de vigilància tecnològica relacionats amb àrees prioritàries de la RIS3CV i vinculats a la R+D+i.
 • Activitats de gestió de R+D+i de transferència i valoració del coneixement.
 • Foment de la participació en activitats d'internacionalització de la R+D+i.
 • Engegada i desenvolupament de les estructures de coordinació i gestió de la R+D+i.
 • Engegada i desenvolupament de nous serveis de R+D+i facilitats pels agents del Sistema Valencià d'Innovació.
 • Qualsevol altra activitat que facilite la creació, difusió, aplicació o transferència del coneixement científic o tecnològic a les empreses.

Sol·licitut

La sol·licitud es realitzarà mitjançant un formulari d'emplenament electrònic sent obligatòria la seua presentació online davant la seu electrònica de la Generalitat, en el marc d'un tràmit telemàtic a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'AVI, amb signatura i registre electrònic.


Léntitat sol·licitant haurà d'aportar:


 • Formulari electrònic de sol·licitud, accessible a través de la pàgina web de l'AVI.
 • Memòria descriptiva del projecte segons model normalitzat, disponible en la pàgina web de l'AVI.
 • Declaració d'altres ajudes rebudes per als mateixos costos del projecte, segons model disponible en la tramitació electrònic de la sol·licitud.
 • Declaració d'ajudes de minimis disponible en la tramitació electrònica de la sol·licitud.
 • En el cas d'entitats sol·licitant no inscrites en el Registre Mercantil:
  • Estatuts o documentació acreditativa de la constitució de l'entitat sol·licitant.
  • Document acreditatiu de poders per a actuar com a representant legal de l'entitat que sol·licita l'ajuda.

Terminis

 • Termini de sol·licitud. El termini de presentació de sol·licituds finalitzará a les 23:59:59 hores del 6 d'agost de 2018.
 • Termini d'execució. Les despeses previstes en l'actuació objecte de subvenció hauran de realitzar-se entre 1 de gener al 31 de desembre de 2018.
 • Termini de justificació. Les entitats beneficiàries hauran de presentar la documentació justificativa amb data límit del 15 de gener de 2019. El pagament de les quotes a ingressar per l'entitat beneficiària a la Seguretat Social que es realitzen durant l'any 2019 es justificaran com a màxim el dia 10 d'abril.

Requisits dels projectes

 • En el projecte ha de participar com a servei extern, almenys un organisme d'investigació o centre tecnològic que aporten la seua experiència en el desenvolupament de R+D+i.
 • El mateix ha de contemplar una àmplia difusió de les accions a desenvolupar.
 • El projecte ha de tenir un impacte tangible a la Comunitat Valenciana.
 • El contingut dels projectes presentats haurà de ser coherent amb l'activitat, finalitats i estratègia de l'entitat sol·licitant.

Despeses subvencionables

 • Despeses de personal, incloent salaris i quotes de la Seguretat Social, emprat en centres de la Comunitat Valenciana en la mesura en què estiguen dedicats al desenvolupament del projecte.
 • Despeses derivades de serveis externs de consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al desenvolupament de les accions presentades en el projecte. 
 • Despeses de material fungible i subministraments que es deriven directament del projecte. S'exclou material d'oficina i consumibles informàtics. 
 • Despeses d'inversió en actius materials i immaterials necessàries per al desenvolupament de les activitats. S'exclouen els dispositius informàtics d'ús genèric. 
 • Despeses de desplaçament i allotjament relacionats exclusivament amb les actuacions a desenvolupar. Les despeses de viatge que s'imputen estaran limitats pels imports establits en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris i les seues respectives modificacions. 
 • Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte. El cost màxim subvencionable serà de 1.400 euros. 
 • Si escau, els tributs abonats efectivament pel beneficiari. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda.

Intensitat de l'ajuda

L'ajuda consistirà en una subvenció a fons perdut que podrà aconseguir fins al 100% de les despeses subvencionables del projecte.

Criteris d'evaluació de sol·licituts

Es valoraran els projectes atenent als següents criteris:

 • Qualitat i abast de l'actuació. Puntuació màxima: 35 punts.
  • Estructura i organització de la proposta i grau de descripció de les accions del projecte. Fins a 15 punts.
  • Grau de participació o integració d'agents del SVI en la proposta. Fins a 15 punts.
  • Coherència de les finalitats perseguides mitjançant les activitats a realitzar amb les prioritats definides en el Pla Estratègic/objectius de l'entitat sol·licitant. Fins a 5 punts.
 • Impacte del projecte. Puntuació màxima: 35 punts.
  • Nombre previst d'agents del Sistema Valencià d'Innovació que participen en el projecte. Fins a 10 punts
  • Acciones de coordinació i cooperació entre agents. Fins a 10 punts
  • Promoció de l'R+D+i entre les empreses de la Comunitat Valenciana. Fins a 10 punts
  • Interés dels resultats del projecte des del punt de vista del foment de la internacionalització en matèria d'R+D+i dels agents del Sistema Valencià d'Innovació. Fins a 5 punts
 • Adequació dels recursos, planificació i gestió del projecte. Puntuació màxima: 20 punts.
  • Capacitat i dedicació del personal de l'entitat sol·licitant en la gestió i execució de la proposta. Fins a 5 punts.
  • Planificació i desenvolupament de les activitats proposades. Fins a 10 punts.
  • Adequació del pressupost a les característiques de l'entitat i de les activitats proposades. Fins a 5 punts.
 • Alineació amb l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana RIS3CV i amb criteris mediambientals i socials. Puntuació màxima: 10 punts.
  • Alineació Estratègia Especialització Intel·ligent Comunitat Valenciana (RIS3CV), valorant els projectes que desenvolupen recerques i tecnologies incloses en l'àmbit de les prioritats de l'estratègia RIS3 CV. Fins a 3 punts.
  • Alineació amb polítiques mediambientals, valorant els projectes amb impacte favorable per a l'economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos naturals. Fins a 4 punts.
  • Alineació amb aspectes socials, valorant els projectes els resultats dels quals contribuïsquen a millorar la qualitat de vida o la salut de les persones. Fins a 3 punts.
Resolució de la concessió d'ajudes
 
Atenció personal

info.avi@gva.es 

Alacant (+34) 96 647 83 60

València (+34) 96 386 92 00 


Horari d'atenció: de 9 a 14.30 hores


Agència Valenciana de la Innovació
 • Rambla Méndez Núñez, 41 pis 13 · 03002 Alacant
 • Plaça de l'Ajuntament, 6 pis 2 i 3 · 46002 València