Your address will show here +12 34 56 78
Accions complementàries d'impuls i enfortiment de la innovació

Convocatòria 2020

Descripció

L'objectiu d'aquest programa és reforçar les estructures de suport a la innovació existents a la Comunitat Valenciana i facilitar la difusió de la I+D+i entre les empreses. De manera específica es pretén:

 • Incrementar la participació dels agents del Sistema Valencià d'Innovació en projectes i programes d'R+D+i.  
 • Possibilitar la coordinació i cooperació entre agents del Sistema Valencià d'Innovació.  
 • Fomentar la internacionalització en matèria d'R+D+i dels agents del Sistema Valencià d'Innovació.  
 • Facilitar la promoció i difusió de l'R+D+i entre les empreses de la Comunitat Valenciana. 

Entitats beneficiàries

 • Tindrà la condició d'entitat beneficiària qualsevol agent del Sistema Valencià d'Innovació amb personalitat jurídica, de naturalesa pública o privada sense ànim de lucre, la seu social del qual o activitat es desenvolupe, íntegrament o en una part significativa, en la Comunitat Valenciana, que facilite la creació, difusió, aplicació o transferència del coneixement científic o tecnològic a les empreses o preste serveis a les mateixes en matèria de suport a la innovació.  

 • Sense caràcter exhaustiu, tindran la condició d'entitats beneficiàries les universitats públiques i privades, organismes d'investigació, centres tecnològics, entitats locals, agrupacions i associacions empresarials sectorials, plataformes tecnològiques i clústers.  

Tipologia de projectes

Els projectes susceptibles de ser objecte de les ajudes seran els següents: 

 • Realització d'activitats de promoció i difusió del coneixement científic-tecnològic amb àmplia repercussió.  
 • Accions de dinamització de la cooperació entre empreses i/o agents del Sistema Valencià d'Innovació.  
 • Elaboració d'estudis de prospectiva i demanda primerenca, així com de vigilància tecnològica relacionats amb àrees prioritàries de la RIS3CV o reptes i solucions identificats pel Comité Estratègic d'Innovació (CEI) de l'AVI i vinculats a la R+D+i.  
 • Foment de la participació en activitats d'internacionalització de la R+D+i amb repercussió en el teixit empresarial de la Comunitat Valenciana. 
 • Posada en marxa i desenvolupament de nous serveis d'R+D+i facilitats pels agents del Sistema Valencià d'Innovació.  
 • Qualsevol altra activitat que facilite la creació, difusió, aplicació o transferència del coneixement científic o tecnològic a les empreses. 

L'ajuda consistirà en una subvenció a fons perdut que podrà aconseguir fins al 100% de les despeses subvencionables del projecte.

Sol·licitud

La sol·licitud es realitzarà mitjançant un formulari d'emplenament electrònic sent obligatòria la seua presentació online davant la seu electrònica de la Generalitat, en el marc d'un tràmit telemàtic a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'AVI , amb signatura i registre electrònic.

Juntament amb el formulari electrònic de sol·licitud el sol·licitant haurà d'adjuntar en termini la següent documentació, segons els models normalitzats disponibles en la pàgina web de l'AVI:

 • Memòria descriptiva del projecte.
 • Pressupost. 
 • Declaració responsable relativa al compliment per part de l'entitat sol·licitant dels requisits a què fa referència l'article 5 de les bases reguladores. La presentació de la declaració responsable faculta a l'Administració per a verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. 
 • En el cas d'entitats sol·licitant no inscrites en el Registre Mercantil:  
  • Estatuts o documentació acreditativa de la constitució de l'entitat sol·licitant.  
  • Document acreditatiu de poders per a actuar com a representant legal de l'entitat que sol·licita l'ajuda.  

Si la citada documentació ja obra en poder de l'AVI, i es manté vigent des de la seua última presentació:

  • Declaració expressa de vigència.      
 • Declaració expressa de les ajudes de minimis sol·licitades i rebudes en l'exercici fiscal en curs, així com de les rebudes durant els dos exercicis fiscals anteriors. 
 • En cas de presentació de la
 • sol·licitud siga efectuada per persona física diferent al representant legal de l'entitat sol·licitant: 
  • Autorització de representació a tercers. 

Documentació addicional

 • La participació dels organismes d'investigació i/o centres tecnològics haurà d'estar debidament documentada mitjançant un pla de treball conjunt. 
 • Pla de difusió del projecte en els diferents àmbits.
 • En cas que l'entitat sol·licitant siga una entitat de l'administració local, haurà d'aportar, a més:
  • Certificat de l'acord del ple l'ajuntament o, en defect d'això, de l'acord de la junta de govern en relació amb la participació en la present convocatòria.
  • Certificat del Secretari/a o Interventor/a d'aquesta corporació del compliment de rendició de comptes de l'ajuntament davant la Sindicatura de Comptes.

Terminis

 • Termini de sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 27 de gener al 14 de febrer de 2020. Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en la seu electrònica de la Generalitat abans de les 24:00 hores de l'últim dia de termini de presentació. En el cas de que una mateixa entitat sol·licitant presente diverses sol·licituds per a un mateix projecte, únicament es considerarà vàlida lúltima presentada en termini.


 • Període d'execució

Els projectes hauran de realitzar-se entre 1 de gener i el 31 de desembre de 2020.


 • Termini de justificació 

Les entitats beneficiàries d'ajudes hauran de presentar la documentació justificativa d'execució del projecte amb data límit del 25 de gener de 2021, excepte els justificants dels pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 2020, però que han de ser ingressats per l'entitat beneficiària amb posteritat a la citada data límit anterior, que es presentaran, com a màxim, el dia 5 d'abril de 2021.

Requisits dels projectes

 • En el projecte ha de participar almenys un organisme d'investigació o centre tecnològic que aporten la seua experiència en el desenvolupament d'R+D+i, encara que no supose una participació econòmica en el pressupost subvencionable. 
 • El mateix ha de contemplar una àmplia difusió de les accions a desenvolupar. 
 • L'entitat sol·licitant del projecte haurà de desenvolupar l'activitat aprovada conforme al que es preveu en la memòria presentada i en la resolució de concessió. La no execució dels compromisos adquirits podrà significar la revocació de l'ajuda a la totalitat del projecte, en la mesura en què els resultats del mateix queden afectats.  
 • El projecte ha de tindre un impacte tangible en la Comunitat Valenciana. 
 • El contingut dels projectes presentats haurà de ser coherent amb l'activitat, finalitats i estratègia de l'entitat sol·licitant. 
 • El cost elegible del projecte no superarà els 70.000 €.

Despeses subvencionables

 • Despeses de personal, incloent salaris i quotes de la Seguretat Social, emprat en centres de la Comunitat Valenciana, en la mesura en què estiguen dedicats al desenvolupament del projecte. En cas de projectes d'I+D les despeses de personal podran referir-se a personal investigador, personal tècnic i altre personal auxiliar. 
 • Despeses de serveis externs de consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al projecte.  
 • Despeses de material fungible i subministraments similars que es deriven directament del projecte. S'exclou material d'oficina i consumibles informàtics.  
 • Despeses de material inventariable en la mesura i durant el període en què s'utilitzen per al projecte; en cas que l'instrumental i el material inventariable no s'utilitzen en tota la seua vida útil per al projecte, únicament es consideraran subvencionables els costos d'amortització corresponents a la duració del projecte. S'exclouen els dispositius informàtics d'ús genèric. 
 • Despeses de desplaçament i allotjament de personal amb motiu de les activitats del projecte. Les despeses que s'imputen estaran limitats pels imports establits en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris i les seues respectives modificacions. No es consideren elegibles les despeses de restauració; respecte a les despeses de transport, únicament seran elegibles les despeses de desplaçament en mitjans públics de transport interurbà i, tots ells del personal propi de l'entitat sol·licitant amb motius de les activitats del projecte. 
 • Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte. El cost màxim subvencionable de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte serà de 1.400, sempre que aquest cost s'haja inclòs en el pressupost presentat amb la sol·licitud d'ajuda. 

Les intensitats màximes d'ajuda, establides com a percentatge sobre els costos subvencionables, poden arribar a aconseguir el 100% i estan recollides tant en les bases reguladores com en la convocatòria.

Intensitat de l'ajuda

L'ajuda consistirà en una subvenció a fons perdut que podrà aconseguir fins al 100% de les despeses subvencionables del projecte.

Criteris d'avaluació de sol·licituds

Un projecte només podrà ser donat suport quan la puntuació obtinguda en l'avaluació siga com a mínim de 50 punts.

Es valoraran els projectes atesos els següents criteris:

 • Qualitat i abast de l'actuació. Puntuació màxima: 35 punts. 
  • Objectius, pla de treball, cronograma i descripció de les accions del projecte. Fins a 15 punts. 
  • Alineació amb els reptes i solucions identificats pel Comité Estratègic d'Innovació (CEI) de l'AVI que es poden consultar en la pàgina web de l'AVI. Fins a 15 punts. 
  • Grau de participació o integració d'agents del SVI en la proposta. Fins a 7 punts. 
  • Coherència de les finalitats perseguides mitjançant les activitats a realitzar amb les prioritats definides en el Pla Estratègic/objectius de l'entitat sol·licitant. Fins a 3 punts. 

 • Impacte del projecte. Puntuació màxima: 35 punts. 
  • Promoció de la R+D+i entre les empreses de la Comunitat Valenciana. Fins a 15 punts. 
  • Estimació del número i tipologia d'agents del Sistema Valencià d'Innovació que resultaran beneficiats pel projecte. Fins a 10 punts. 
  • Interés dels resultats del projecte des del punt de vista de reforçar les estructures de suport a la innovació existents en la Comunitat Valenciana. Fins a 10 punts 

 • Adequació dels recursos, planificació i gestió del projecte. Puntuació màxima: 20 punts. 
  • Capacitat i dedicació del personal de l'entitat sol·licitant a la gestió i execució de la proposta. Fins a 10 punts. 
  • Adequació del pressupost a les característiques de l'entitat i de les activitats proposades, tenint en compte la viabilitat econòmica de l'execució en el període indicat. Fins a 10 punts. 

 • Alineació amb l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana RIS3CV o amb criteris mediambientals o socials. Puntuació màxima: 10 punts. 
  • Alineació amb l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana (RIS3CV), valorant els projectes que es troben emmarcats en algun dels àmbits de prioritats de l'estratègia RIS3 CV que es pot consultar en http://www.ris3cv.gva.es/. Fins a 3 punts. 
  • Alineació amb polítiques mediambientals, valorant els projectes amb impacte favorable per a l'economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos. Fins a 3 punts. 
  • Alineació amb aspectes socials, valorant els projectes els resultats dels quals contribuïsquen a millorar la qualitat de vida o la salut de les persones. Fins a 4 punts. 
Resolució de la concessió de les ajudes
Justificació de les ajudes
Convocatòries anteriors
Atenció personal

info.avi@gva.es 

Alacant (+34) 96 647 83 60

València (+34) 96 386 92 00 


Horari d'atenció: de 9 a 14.00 hores


Agència Valenciana de la Innovació
 • Rambla Méndez Núñez, 41 pis 13 · 03002 Alacant
 • Plaça de l'Ajuntament, 6 pis 2 i 3 · 46002 València