Your address will show here +12 34 56 78
Conveni amb la UJI per a la UCIE de l'INAM

Actuacions i objectius

CERÀMIQUES FUNCIONALS I ELECTROCATALÍTIQUES


L'any 2021 les activitats d'aquesta línia d'actuació se centraran en completar la gamma de materials ceràmics conductors. També es continuarà amb l'augment de la grandària dels elèctrodes per a la catàlisi d'H2. La novetat d'enguany consistirà, a combinar el suport ceràmic conductor amb els materials catalítics desenvolupats l'any passat per a la producció d'H2 i explorar altres reaccions catalítiques que puguen ser d'interés industrial.DESENVOLUPAMENT DE MATERIALS POLIMÈRICS I NEGRES FOTOLUMINISCENTS AMB ALT VALOR AFEGIT


L'any 2021 les activitats d'aquesta línia d'actuació se centraran en realitzar proves d'aplicació industrial (a escala de laboratori industrial) dels additius fotoluminiscents en vernissos, tintes i plàstics. Així mateix, s'estudiarà la nostra tecnologia en sistemes de marcatge i codificació avançats, amb la finalitat de millorar la traçabilitat, identificació i reciclatge de productes comercials que actualment tenen problemàtiques molt específiques. Es continuarà i aprofundirà en la transferència de la tecnologia en cerca una implementació real en el mercat.


EMMAGATZEMATGE D'ENERGIA


L'any 2021 les activitats d'aquesta línia d'actuació se centraran en valorar la tecnologia d'emmagatzematge d'hidrogen en forma de líquids orgànics. Aquest procés es realitzarà mitjançant la utilització de catalitzadors comercials ja existents en el mercat. També s'abordarà la utilització d'altres substàncies que puguen actuar com a magatzem d'hidrogen relacionades amb les existents en el mercat.


RECOBRIMENTS ANTIMICROBIANS I VIRICIDES


L'any 2021 les activitats d'aquesta línia d'actuació se centraran en l'optimització de la citotoxicitat dels materials, l'optimització de propietats antimicrobianes i en el desenvolupament de formulacions per a fabricació additiva amb tècniques d'interés industrial, com és la inkjet. També s'adaptaran les formulacions per a aplicacions sobre superfícies funcionals en dispositius generats per fabricació additiva. Les propietats de biocompatibilitat, antimicrobianes, incloent bacteris gram + i gram -, propietats viricides seran determinades en les noves formulacions. 


Els polímers utilitzats estaran basats en productes barats de baixa citotoxicitat i amb potencial per a la seua biodegradabilitat. Això serà clau perquè les aplicacions puguen tindre interés industrial. Els monòmers es basaran principalment en amines quaternàries (p. ex. derivades del pujol) amb diferents anions. També serà considerada la possibilitat d'immobilitzar nanopartícules metàl·liques amb activitat antimicrobiana (CuO, ZnO).


HIDROGELS PER A APLICACIÓ TRANSDÈRMICA DE FÀRMACS


L'any 2021 aquesta nova línia de treball es dedicarà a la preparació d'hidrogels biocompatibles a partir de compostos gelificants de baix pes molecular amb l'objectiu de ser utilitzats com a vehicles per a l'aplicació transdèrmica de fàrmacs. Això servirà per a crear noves maneres d'administrar fàrmacs, així com nous productes dermatològics d'alt valor afegit. Es prepararan nous hidrogels en “bulk” així com mitjançant fabricació additiva per inkjet i direct ink writing. S'estudiarà la seua citotoxicitat i la seua capacitat per a encapsular i alliberar fàrmacs a través de la pell.

Tipus de conveni

  • Text Hover

Entitat beneficiària final

Institut de Materials Avançats (INAM-UJI)

Any

2021

Import del conveni

250.000€