Your address will show here +12 34 56 78
Conveni amb la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari La Fe per a la UCIE de l'IIS La Fe

Actuaciones y objetivos

DESENVOLUPAMENT D'ALGORISMES AMB INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL PER A la QUANTIFICACIÓ DE LA PROPAGACIÓ EN EL MAPATGE DE LA PERISTALSI UTERINA EN REPRODUCCIÓ HUMANA ASSISTIDA


En la convocatòria AVI Nominativa 2019 es finance la creació del dispositiu mèdic per al registre electrohisterogràfic (EHG) intrauterí i l'algorisme de diagnòstic automàtic per a la detecció de la peristalsi, que ha creat gran interés en la indústria. Per això, s'ha obert una nova línia de col·laboració en investigació clínica, amb la Fundació IVI, per a l'estudi de la peristalsi per a la seua aplicació en tractaments de fertilitat. Actualment s'està realitzant aquest estudi tant a l'Hospital La Fe com en les instal·lacions del Fundació IVI amb pacients de ovodonació.


En el present projecte es pretén aprofundir més i dotar de major intel·ligència al dispositiu creat amb la finalitat de reduir les fallades d'implantació i el nombre de cicles reproductius necessaris.


MUCHO. MULTIMODALITY AND MULTIFUNCTIONAL HEAD PHANTOM


Fins ara, no existeix un maniquí de cap compatible simultàniament amb la imatge de TC, PET i RM i que permeta les avaluacions del rendiment dels sistemes d'imatge. L'objectiu d'aquesta proposta és construir i validar un prototip de *phantoma de cap que supere les principals limitacions presents en els productes del mercat actual, sent barat, realista i multifuncional (realitzant diverses proves i per a diferents modalitats d'imatge d'ús comú). 


SMART-GUIDE. GUIA DINÀMICA DIRIGIBLE PNEUMÀTICA AMB TUB TRAQUEAL EXPANSIBLE


A través de l'ajuda sol·licitada amb aquest projecte, es pretén aconseguir la integració d'un tub endotraqueal expansible sobre la pròpia guia dirigible. Aquest tub endotraqueal es conformarà a partir d'un polímer actiu amb capacitat de memòria de forma. D'aquesta manera, el tub endotraqueal es col·locarà sobre la guia en la seua forma comprimida, i una vegada realitzada la intubació fins a la seua posició en la tràquea, s'expandirà adquirint el diàmetre final desitjat a conseqüència de l'aplicació d'un estímul extern. La tecnologia proposada és potencialment aplicable a qualsevol mena de catèter o guia utilitzat en altres localitzacions.


IA-FETAL. ALGORISME PER A la DETECCIÓ DE *FHR EN SUPERFÍCIE ABDOMINAL BASAT EN PROCESSAMENT DE SENYALS I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL


L'objectiu de la present actuació es concreta a dissenyar i implementar un algorisme basat en intel·ligència artificial per a l'extracció automàtica del batec fetal obtingut del senyal bioelèctrica de superfície abdominal materna. Aquest dispositiu pot ajudar a tindre una millor experiència del part i a reduir les complicacions i seqüeles matern-fetals, optimitzant l'ús dels recursos sanitaris ja que els costos derivats de la morbiditat fetal són molt alts.


IAFEFIV. DISSENY, DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ EN LA UNITAT DE REPRODUCCIÓ HUMANA ASSISTIDA DE L'HOSPITAL LA FE


L'objectiu general és dissenyar, desenvolupar i implementar un sistema de gestió de la informació versàtil, transversal i eficient en una Unitat de Reproducció Humana Assistida, que permeta l'explotació de dades prospectives i històriques a través de tècniques d'intel·ligència artificial (IA) amb finalitats clínic-assistencials i comercials, i concretament es pretén desenvolupar un model predictiu de selecció embrionària i/o optimització de tractaments, que permeta augmentar les taxes d'èxit dels cicles reproductius.


FOXPON. DISSENY D'OLIGONUCLEÒTIDS PER Al SILENCIAMENT DEL GEN FOXP3 HUMÀ COM A ESTRATÈGIA D'IMMUNOTERÀPIA ANTITUMORAL


En el present projecte es pretén optimitzar el procediment i el disseny dels oligonucleótidos per al silenciament selectiu del gen FOXP3 en humans, amb la finalitat de patentar-los.


CORSENS_21. DESENVOLUPAMENT DE PROTOTIP FUNCIONAL PER Al SEU ÚS EN CONTEXT REAL D'UN NOU CONCEPTE DE TRACTAMENT ORTÈSIC DE LES MALFORMACIONS TORÀCIQUES PER MITJÀ D'UNA COTILLA SENSORITZAT


En el present projecte es planteja avançar el desenvolupament del prototip de cotilla dinàmica de compressió, basat en la cotilla rígida CORSENS fins al nivell TRL 7 i que permeta registrar de manera contínua, en entorn real d'ús, la càrrega exercida i transmetre aquest registre a un dispositiu mòbil extern.


La principal novetat de la nostra proposta de desenvolupament és la possibilitat de monitorar la càrrega efectiva exercida per la cotilla en un entorn d'ús real, així com conéixer la influència de les AVD sobre l'acció terapèutica de la cotilla.


FREEMASK. PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT MÀSCARES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA NO INVASIVA (VMNI) AMB PROPIETATS BACTERICIDES I VIRICIDES (ANTI COVID-19)


L'objectiu primari és augmentar la seguretat dels pacients i els professionals sanitaris per a minimitzar els contagis de malalties infeccioses trasmisibles per l'aire, com en el cas de la COVID-19. I l'objectiu secundari és millorar la tolerància dels pacients a la VMNI mitjançant la implementació de mesures que augmenten el confort i l'ergonomia de les màscares, permetent un tractament més prolongat.


LIPEXMILK. LÍPIDS EXOSOMALS COM A SUPLEMENT FUNCIONAL DE LA LLET MATERNA


En el present projecte es durà a terme l'aïllament i purificació dels exosomes presents en diferents mostres de LM, i la seua posterior caracterització (anàlisi de seguiment de nanopartícules (NTA), determinació de proteïnes totals (BCA) i anàlisi dirigida de lípids i mediadors lipídics. Una vegada identificats aquests, es realitzarien assajos in vitro (assajos de cicatrització i d'inflamació), amb la finalitat de determinar la contribució de cadascun d'ells a aquest efecte anti-fibròtic i antinflamatori dels exosomes de la LM, aconseguint així un TRL6 de verificació de sistema prototip en entorn operacional (LM hospitalària). 


GRAPAVASC. GRAPADORA VASCULAR PER A ANASTOMOSI AÒRTICA INFRA O YUXTARENAL AMB TÈCNICA D'EVERSIÓ + SOLAPAT INTERN (OBERTA O LAPAROSCÒPICA)


L'objectiu del present projecte és desenvolupar un dispositiu semiautomàtic mitjançant grapadora amb agrafes metàl·lics individuals transfixivos per a la sutura de pròtesis tubulars tèxtils (Dacron o PTFE) amb la tècnica de “eversió + solapat intern”, d'ús personal, en cirurgia convencional de l'aorta abdominal.


PREVENTIC. PREDICCIÓ DEL RISC A PATIR UN ESDEVENIMENT ISQUÈMIC CARDÍAC MITJANÇANT UNA SIGNATURA MOLECULAR BASADA EN MIRNA


Els objectius a desenvolupar són els següents:

A) Validar l'expressió diferencial d'una signatura de *miRNAs entre pacients que, després d'una prova d'esforç, pateixen o no isquèmia cardíaca.

B) Refinar el número de *miRNAs de la signatura molecular per a reduir al mínim el número i optimitzar els costos de producció del futur kit diagnòstic


Β-DESLAC. PROVA DE DIAGNÒSTIC IN VITRO D'ALTA SENSIBILITAT PER Al *DESETIQUETADO D'AL·LÈRGIA A ANTIBIÒTICS Β-LACTÁMICOS


L'actuació β-DesLac, d'una prova de diagnòstic in vitro multiplexada i altament sensible basada en tecnologia de disc compacte, té com a objectiu general optimitzar les iniciatives de desetiquetado de β-lactámicos en la pràctica clínica, millorant els desenvolupaments previs amb la finalitat de disposar de proves diagnòstiques in vitro fiables basades en una tecnologia única i pròpia capaç de quantificar el nivell de IgE i IgG específiques dels antibiòtics β-lactámicos.


TRAKEOPLAST-2021. TRACTAMENT QUIRÚRGIC DE L'ESTENOSI TRAQUEAL AMB PEGATS MILLORATS DE BIOPOLÍMERS OBTINGUTS AMB IMPRESSIÓ 3D


L'objectiu de TRAKEOPLAST2021 és dissenyar i obtindre un pegat de major longitud amb un disseny de ferradura, que ens permeta augmentar la llum traqueal i la substitució de majors trams de tràquea sense comprometre la vascularització per a reemplaçar el cartílag costal.


Tipus de conveni

  • Text Hover

Entitat beneficiària final

Institut d'Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe)

Any

2021

Import del conveni

250.000€