Your address will show here +12 34 56 78
Conveni amb la UV per a la UCIE d'IFIC

Actuacions i objectius

TECNOLOGIES D'ACCELERADORS – HGRF


L'objectiu del projecte és continuar amb els desenvolupaments que es van dur a terme durant 2020 de tecnologies i components de Ràdio-Freqüència (RF) compactes i innovadors per a acceleradors de partícules (fonamentalment acceleradors lineals per a Física mèdica) i potencialment altres aplicacions, com la indústria de telecomunicacions o aeroespacial.


FOMENT DE LES MESURES DE RADÓ PER A MINIMITZAR LA SEUA PRESÈNCIA A l'interior DE L'HABITATGE – RADÓ


Les noves directives de prevenció de riscos laborals associats al radó requereixen programes de formació específics en les empreses, per personal especialitzat que conega tant els mètodes de mesura, com els riscos associats en funció de la dosi radioactiva rebuda.


D'altra banda, el disseny d'un sistema simple de mesura, permetria facilitar i abaratir els costos dels mesuraments de radó en sòl i en materials constructius. Això afavoriria tant l'elecció de les mesures més adequades per a limitar la penetració del radó en els edificis, com l'estudi de revestiments com a ceràmiques, granits, pissarres o l'avaluació de diferents tipus de formigons i ciments.


DESENVOLUPAMENT I VALIDACIÓ PRECLÍNICA DE NANO-VECTORS PER A TRANSPORT DIRIGIT D'AGENTS ANTITUMORALS A través DE BARRERES FISIOLÒGIQUES – BRAINVECTOR


BRAINVECTOR és un projecte de col·laboració entre l'Institut Tecnològic del Plàstic AIMPLAS i l'Institut de Física Corpuscular, la finalitat de la qual és l'avaluació, validació i optimització de nanomaterials desenvolupats per AIMPLAS.


L'objectiu d'aquest projecte és el disseny i síntesi de nanopartícules (NPs) polimèriques i/o metàl·liques capaces de travessar la barrera hematoencefálica del sistema nerviós central, i que siguen detectables per tècniques d'imatge mèdica tomografia per emissió de positrons (PET) i Tomografia Axial Informatitzada (CT), així com el disseny d'un mètode de funcionalización amb marcador radioactiu i l'optimització del mètode de detecció.


MANIQUÍ SIMULADOR DE MAMA I CONJUNT D'ÚTILS PER A la SIMULACIÓ DE LA CAPTACIÓ DE 18F-FDG EN TUMORS EN MAMA – SIMUBREAST


L'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar un dispositiu per a la realització de biòpsies guiades en temps real amb una aplicació directa en qualsevol mena de càncer on calga realitzar biòpsia i el procés actual es realitze mitjançant ecografia.


Dins del projecte, durant l'any 2021 es desenvoluparà una prova de concepte o demostrable amb capacitat per a obtindre imatges gamma en temps real o aproximat al real però que mantinga al dispositiu com a funcional des del punt de vista del guiat de la biòpsia.


PROTOTIP DE SONDA BETA INTRAOPERATÒRIA PER A CIRURGIA ONCOLÒGICA RADIOGUIADA – BETIOP-II


El projecte s'enfoca al desenvolupament d'un prototip de sonda beta intraoperatòria (BETIOP) per a la cirurgia oncològica *radioguiada. Aquesta sonda permet la detecció de la radiació beta produïda pels radiotrazadores emissors beta en el tumor, permetent la detecció en temps real de cèl·lules cancerígenes durant l'ablació quirúrgica del tumor. Aquest dispositiu s'associa al bisturí i permet la localització in-viu dels residus tumorals en la zona blanc de la cirurgia definida per imatge mèdica prèvia a l'operació.


VALORITZACIÓ D'ALTRES REALITZACIONS DE LA PATENT DE RX3D – RX3D


L'objectiu d'aquest projecte és buscar aplicacions de la tecnologia de reconstrucció tridimensional d'imatges planes de raigs X -usada en el projecte NoTAC en àmbits de la salut on els TACs no siguen una opció, bé pel preu d'aquest, bé per arguments de mobilitat o logística. Per exemple, en països en vies de desenvolupament, zones rurals o per a aplicacions de telemedicina on és prioritari optimitzar la ràtio cost-eficiència.


ÚS COMBINAT DE NANO-PARTÍCULES I ACCELERADORS PER A l'OPTIMITZACIÓ DE LA HADRONTERAPIA – UCNAOH


L'objectiu principal d'aquest projecte és la realització d'estudis experimentals i de simulació sobre l'ús combinat de nanopartícules amb hadrons en teràpies contra el càncer per a augmentar l'eficàcia d'aquests tractaments.


DISPOSITIU D'IMATGE DUAL DE NEUTRONS I RADIACIÓ GAMMA – GN-VISION


Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d'un dispositiu capaç de visualitzar tant radiació gamma com emissors de neutrons. Aquest dispositiu es troba en procés de patent, per la qual cosa no s'indiquen més detalls d'aquest.


IMATGE EN TRACTAMENTS AMB RADIOFÀRMACS – RADIOIMAGEN


L'interés en tractaments amb radiofàrmacs emissors de partícules alfa i amb productes sanitaris com les micro esferes d'I-90 és cada vegada major. El projecte *RADIOIMAGEN està enfocat obtindre un millor control d'aquesta mena de tractaments mitjançant una visualització més precisa de la distribució dels radiofàrmacs.


SISTEMA SENSE FIL DE LECTURA I SINCRONITZACIÓ SUB-NANOSEGON DE DADES PER A DETECTORS MULTISENSOR – KAIROS


L'objectiu d'aquest projecte és realitzar un muntatge a manera de prova de concepte d'un sistema de lectura i processament de dades sense fil de propòsit general que permeta la lectura de diverses tecnologies i topologies de sensors. A més, després del processament, les dades dels diferents sensors seran sincronitzats amb precisions per davall del nanosegon. El processament de dades es realitzarà en temps real amb la utilització d'algorismes basats en xarxes neuronals amb entrenament supervisat en funció de la mena de sensor i dels senyals a processar.


AJUDA Al DIAGNÒSTIC DE COVID19 A partir de RADIOGRAFIES DE TÒRAXS – COVID


Es contribuirà a desenvolupar un sistema de cribratge radiològic basat en IA per a ajudar a identificar la severitat de la patologia. El projecte parteix d'un finançament de l'Institut de Salut Carles III per a desenvolupar models d'intel·ligència artificial (IA) per al diagnòstic precoç de Covid-19 amb la contribució de FISABIO i de la UPV.


Tipus de conveni

  • Text Hover

Entitat beneficiària final

Institut de Física Corpuscular (IFIC UV-CSIC)

Any

2021

Import del conveni

250.000€