Your address will show here +12 34 56 78
Conveni amb la Fundación de la Comunitat Valenciana Ciudad Politécnica de la Innovación per a impulsar la transferència de coneixement i tecnologia entre universitat-empresa i donar suport l'emprendiment innovador

Actuacions i objectius

Igual que en l'exercici de 2020, la dinàmica de treball de la FCPI en 2021, en el marc de l'ajuda nominativa de la AVI, inclou dos tipus d'actuacions:


  • Actuacions individuals: dissenyades en desenvolupament del seu mandat i enfocament estratègic com a entitat de gestió del Parc Científic de la UPV.
  • Actuacions conjuntes: conseqüència de l'estratègia d'actuació de la rePCV, i a executar de manera coordinada amb la resta d'entitats de gestió dels parcs científics de la  rePCV.


Tant les unes com les altres s'articulen entorn de dues línies estratègiques:

  • Impuls de la transferència de coneixement i tecnologia entre Universitat-Empresa.
  • Suport a l'emprenedoria innovadora.


Les línies d'actuació i les seues accions s'orienten a estimular la contribució del coneixement en el desenvolupament socioeconòmic del nostre entorn. En totes dues línies s'incidirà a aprofitar la capacitat d'actuació en el territori dels parcs científics a través de l'explotació de la presència distribuïda dels parcs i les seues universitats promotores.


1. ACTUACIONS INDIVIDUALS


  • TRANSFERBOOST. Es realitzaran accions d'identificació de coneixement UPV segons TRL a fi d'elevar la seua TRL i dinamitzar la seua valorització a través de la captació de fons per a I+D+i i la transferència de la tecnologia, Per a això es treballarà amb els grups d'investigació a fi d'identificar aquelles tecnologies amb major potencial i impacte esperat. Es realitzarà una anàlisi crítica del nivell de TRL i s'identificaran les convocatòries més adequades i els consorcis necessaris incloent Universitats, Centres tecnològics, empreses i usuaris finals. Per a això es posarà especial recalcament en les àrees prioritàries identificades pels CEIEs de l'AVI.

  • TECH2BUSINESS. Es realitzaran accions d'identificació de coneixement UPV segons TRL a fi de dinamitzar la seua valorització a través la creació de nou teixit empresarial basat en coneixement per mitjà d'empreses spin-off.


2. ACTUACIONS CONJUNTES


  • INNOTRANSFER. Innotransfer és una iniciativa multisectorial d'innovació oberta que implementen, de manera conjunta i des de 2018, els cinc Parcs Científics de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de col·laboració de la rePCV. En 2020 es va redissenyar la iniciativa per a avançar en la cadena de valor d'aquestes col·laboracions, passant de la sensibilització al foment actiu de la relació a través d'una dinàmica de Reptes/Solucions sobre la qual canalitzar la comunicació i el descobriment entre les parts. Aquest nou disseny, a més, va incloure un alineament amb la visió, els objectius i l'estratègia d'actuació de l'Agència Valenciana d'Innovació, a fi de maximitzar el seu impacte en l'ecosistema valencià d'innovació, sumant-se, d'aquesta manera, als esforços liderats des de l'AVI.

  • PICEI. Aquesta actuació consisteix en el desenvolupament d'una investigació per a continuar caracteritzant l'activitat innovadora empresarial que es desenvolupa a la Comunitat Valenciana, que es realitzarà mitjançant una enquesta-qüestionari que haurà d'emplenar cada empresa innovadora.

  • 3er FÒRUM PREMIS rePCV 2021. L'objecte específic d'aquesta convocatòria és premiar i reconéixer l'activitat de les iniciatives emprenedores i empresarials atenent el seu creixement, caràcter innovador, estratègia empresarial i aportació a l'entorn.

Tipus de conveni

  • Text Hover

Entitat beneficiària final

Fundación de la Comunitat Valenciana Ciudad Politécnica de la Innovación

Any

2021

Import del conveni

350.000€