Your address will show here +12 34 56 78
Consolidació de la cadena de valor empresarial 
Convocatòria 2018

Descripció

L'objectiu d'aquest programa és recolzar el desenvolupament de solucions amb incidència en la cadena de valor empresarial, que suposen aplicació de novetat en els productes o processos, o bé en els sistemes d'organització, entenent en aquest cas les actuacions que faciliten -entre les empreses involucrades- la vinculació del món físic (dispositius, materials, productes, maquinària i instal·lacions) amb el digital (comunicacions i programari) amb el propòsit de millorar l'intercanvi d'informació i processos de treball. Així mateix, es pretén recolzar aquells projectes que potencien el desenvolupament i utilització d'altres tecnologies clau per a impulsar el desenvolupament industrial i econòmic.

Beneficiaris

 • Les empreses la seu social de les quals o centre de desenvolupament d'activitat es trobe radicat a la Comunitat Valenciana. Les entitats beneficiàries podran plantejar propostes de manera individual o en cooperació amb altres empreses.
 • En aquest últim cas, la cooperació haurà d'evidenciar-se mitjançant un acord signat entre les parts, constituint així un consorci a l'efecte del projecte, que haurà de reunir les següents condicions i mantindre's al llarg de l'execució del mateix:
  • Estarà constituït per un mínim de dues empreses no vinculades entre si.
  • Totes les empreses integrants del consorci hauran de presentar la seua sol·licitud d'ajuda a aquesta actuació per al mateix projecte.
  • En l'acord signat es detallaran com a mínim les activitats que escometrà cadascun dels participants, el pressupost d'execució que assumeix cadascun d'ells i la propietat i drets d'ús dels resultats del projecte.
  • L'entitat que assumisca major participació econòmica en el projecte exercirà de líder del consorci creat per al projecte. En cas contrari, haurà de justificar-se tal circumstància en l'acord de cooperació.

Tipologia de projectes

 • Seran subvencionables els projectes de recerca fonamental o industrial, desenvolupament experimental i d'innovació en matèria de processos, organització o producte que permeten a les entitats beneficiàries obtenir nous productes o serveis o millorar substancialment els existents, o bé modificar els seus processos tant organitzatius com de producció o subministrament.
 • Quan un projecte conste de diferents activitats, cadascuna d'elles haurà d'enquadrar-se en alguna de les tipologies recolzables anteriors.

Sol·licitut

La sol·licitud es realitzarà mitjançant un formulari d'emplenament electrònic sent obligatòria la seua presentació online davant la seu electrònica de la Generalitat, en el marc d'un tràmit telemàtic a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'AVI, amb signatura i registre electrònic.


La entitat sol·licitant haurà d'aportar la següent documentació:


Documentació general

 • Formulari electrònic de sol·licitud, accessible a través de la pàgina web de l'AVI.
 • Memòria descriptiva del projecte segons el model normalitzat disponible en la pàgina web de l'AVI.
 • Declaració d'altres ajudes rebudes per als mateixos costos del projecte, segons model disponible en la tramitació electrònica de la sol·licitud.
 • Declaració expressa de les ajudes de minimis sol·licitades i rebudes en l'exercici fiscal en curs, així com de les rebudes durant els dos exercicis fiscals anteriors quan la tipologia del projecte corresponga amb innovació de producte.
 • En el cas d'entitats sol·licitant no inscrites en el Registre Mercantil:
  • Estatuts o documentació acreditativa de la constitució de l'entitat sol·licitant.
  • Document acreditatiu de poders per a actuar com a representant legal de l'entitat que sol·licita l'ajuda.

Documentació addicional

 • En cas de projectes en cooperació, acord regulador del consorci de cooperació:
  • Estarà constituït per un mínim de dues empreses no vinculades entre si.
  • Totes les empreses integrants del consorci hauran de presentar la seua sol·licitud d'ajuda a aquesta actuació per al mateix projecte.
  • En l'acord signat es detallaran com a mínim les activitats que escometrà cadascun dels participants, el pressupost d'execució que assumeix cadascun d'ells i la propietat i drets d'ús dels resultats del projecte.
  • L'entitat que assumisca major participació econòmica en el projecte exercirà de líder del consorci creat per al projecte. En cas contrari, haurà de justificar-se tal circumstància en l'acord de cooperació.
  • La participació en el consorci ha de ser equilibrada, de manera que cap participant contribuïsca amb menys del 15% ni supere el 70% del pressupost subvencionable del projecte.
 • En cas de grans empreses, informe justificatiu que demostre l'efecte incentivador de l'ajuda sol·licitada en els termes establits en la disposició addicional tercera de les bases reguladores.
 • Si escau, i si es disposa d'ells en el moment de la sol·licitud, contractes de prestació de serveis amb centres tecnològics o organismes de recerca, que permetran una millor valoració dels projectes. A fi de complir l'efecte incentivador de l'ajuda sol·licitada, aquests contractes no podran suposar l'inici dels treballs del projecte o activitat amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud d'ajuda, excepte els projectes la tipologia dels quals siga d'innovació de producte.

Terminis

 • Termini de sol·licitud. El termini de presentació de sol·licituds finalitzará a les 23:59:59 hores del 6 d'agost de 2018.
 • Termini d'execució. Des de la data en què es va sol·licitar l'ajuda fins al 31 de desembre de 2018.
 • Termini de justificació. Les entitats beneficiàries hauran de presentar la documentació justificativa amb data límit del 15 de gener de 2019. El pagament de les quotes a ingressar per l'entitat beneficiària a la Seguretat Social que es realitzen durant l'any 2019 es justificaran com a màxim el dia 10 d'abril.

Requisits dels projectes

 • Podran considerar-se dos tipus de projectes:
  • Projectes individuals. Respondran a donar solució a una necessitat manifestada del mercat o d'una empresa en una cadena de valor, de manera que la consecució amb èxit del projecte tinga un alt grau de probabilitat d'implantació real, bé perquè satisfà expectatives o demandes d'empreses tractores, perquè s'anticipa a normes o necessitats futures amb productes o serveis que no estan suficientment desenvolupats en l'actualitat, o en general, perquè afig valor a la cadena de producte i relació entre clients i proveïdors.
   • El cost elegible del projecte haurà de ser com a mínim de 175.000 euros.
  • Projectes en cooperació. Com en el cas dels projectes individuals, serà necessari que el projecte responga a una problemàtica prèviament identificada i manifestada suficientment, en la resolució de la qual participaran diverses empreses que es beneficiaran de la solució, i que serà finançada conjuntament pels participants. La cooperació se sustentarà en un acord signat per les parts i un dels participants exercirà de líder del consorci creat per a la cooperació.
   • El cost elegible del projecte haurà de ser com a mínim de 500.000 euros.
 • Amb caràcter general, tant per a projectes individuals com en cooperació hauran de contractar-se els serveis d'un o diversos centres tecnològics o organismes de recerca que conferisquen al projecte la suficient rellevància científica-tecnològica. La intervenció conjunta dels centres tecnològics o organismes de recerca, representarà almenys el 15% del cost subvencionable del projecte de cooperació.

Despeses subvencionables

 • Despeses de personal, inclosos salaris i quotes de la Seguretat Social, emprat en centres de la Comunitat Valenciana, en la mesura en què estiguen dedicats al desenvolupament del projecte. En cas de projectes d'R+D les despeses de personal podran referir-se a personal investigador, personal tècnic i altre personal auxiliar.
 • Despeses de contractes de recerca i desenvolupament o innovació amb centres tecnològics o de recerca.
 • Despeses de serveis externs de consultoria i assistència tècnica destinats de manera exclusiva al projecte.
 • Despeses d'adquisició de coneixements tècnics i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes en condicions de plena competència.
 • En cas de PIME, despeses de registre de drets de propietat industrial o intel·lectual derivats de l'execució del projecte.
 • Despeses de material fungible i subministraments similars que es deriven directament del projecte. S'exclou material d'oficina i consumibles informàtics.
 • Despeses de material inventariable en la mesura i durant el període en què s'utilitzen per al projecte; en cas que l'instrumental i el material inventariable no s'utilitzen en tota la seua vida útil per al projecte, únicament es consideraran subvencionables els costos d'amortització corresponents a la durada del projecte. S'exclouen els dispositius informàtics d'ús genèric.
 • En cas de projectes d'innovació en matèria de producte, despeses d'inversió en equipament i altre material inventariable, necessari per al desenvolupament de les activitats. S'exclouen els dispositius informàtics d'ús genèric.

 • Despeses d'activitats de formació en l'àmbit de les tecnologies habilitadores de la nova economia relacionades amb la transformació digital i altres tecnologies clau i imprescindibles per a l'execució del projecte. Es consideraran en aquest apartat la formació i obtenció de coneixements obtinguda per l'assistència de personal dedicat al desenvolupament del projecte a jornades, cursos, estades en centres de coneixement, així com la impartició interna específica de cursos a mesura per persones expertes en la matèria.
 • Cost de l'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte. El cost màxim subvencionable serà de 1.400 euros.

Intensitat de l'ajuda

Les intensitats màximes d'ajuda, establides com a percentatge sobre els costos subvencionables, són les que s'estableixen en les bases reguladores, i es resumeixen ací:

 • Gran empresa: fins al 100% en investigació fonamental; fins al 50-65%* en investigació industrial; fins al 25-40%* en desenvolupament experimental; fins al 15%** en innovació en processos, organització i producte.
 • Mitjana empresa: fins al 100% en investigació fonamental; fins al 60-75%* en investigació industrial; fins al 35-50* en desenvolupament experimental; fins al 50% en innovació en processos, organització i producte.
 • Xicoteta empresa: fins al 100% en investigació fonamental; fins al 70-80%* en investigació industrial; fins al 45-60* en desenvolupament experimental; fins al 50% en innovació en processos, organització i producte.

*Per a arribar al percentatge màxim de cada interval, que en cap cas superarà el 80%, s'ha de complir alguna de les següents condicions:

  • Que el projecte implique una col·laboració efectiva:
   • entre empreses, almenys una de les quals siga una PIME, i que cap empresa córrega per si sola amb més del 70% dels costos subvencionables.
   • entre una empresa i un o diversos organismes de recerca, assumint aquests com a mínim el 15% dels costos subvencionables i tenint dret a publicar els resultats de la seua pròpia recerca.
  • Que els resultats del projecte es difonguen àmpliament per mitjà de conferències, publicacions, bases de lliure accés o programes informàtics gratuïts o de font oberta.

**Únicament podran optar a aquest tipus d'ajudes quan col·laboren amb una PIME en l'activitat objecte d'ajuda i la PIME assumisca un mínim del 30 % del total dels costos subvencionables

 • Independentment de la naturalesa del projecte, les despeses de registre de drets de propietat industrial o intel·lectual i les despeses de formació derivats de l'execució del projecte podran subvencionar-se amb una intensitat d'ajuda màxima del 50% dels costos subvencionables.

Criteris d'evaluació de sol·licituts

 • Qualitat cientifico-tècnica de la proposta. Puntuació màxima del grup: 40 punts
  • Claredat i coherència de la proposta, valorant-se la concreció dels objectius, la metodologia, els recursos i pla de treball. Fins a 15 punts.
  • Caràcter innovador de la proposta, valorant la novetat i originalitat del projecte respecte a l'estat de la tècnica actual i l'aportació al progrés tecnològic. Fins a 25 punts.
 • Capacitat tècnica i financera per a realitzar el projecte. Puntuació màxima del grup: 25 punts
  • Experiència del sol·licitant, valorant la trajectòria dels organismes participants. Fins a 5 punts.
  • Adequació dels recursos disponibles tan propis com o a través dels col·laboradors externs, per al desenvolupament de les tasques previstes. Fins a 10 punts.
  • Viabilitat de l'execució econòmica de les activitats previstes en el període indicat. Fins a 10 punts.
 • Complementarietat i equilibri de la cadena de valor. Puntuació màxima del grup: 25 punts.
  • Efecte d'arrossegament del participant o els participants del projecte sobre altres elements de la cadena de valor. Fins a 5 punts.
  • Impacte dels resultats del projecte sobre la cadena de valor, valorant la influència en major o menor nombre d'empreses, així com en diferents àmbits: fabricació, logística, comercialització, etc. Fins a 10 punts.
  • Col·laboració entre entitats de diferent naturalesa, valorant especialment la participació conjunta d'empreses, centres tecnològics i organismes d'investigació. Fins a 10 punts.
 • Impacte del projecte i adequació al RIS3CV o a criteris mediambientals i socials. Puntuació màxima del grup: 10 punts.
  • Impacte econòmic del projecte, valorant la influència sobre l'increment d'activitat, l'exportació o el creixement en general. Fins a 2 punts.
  • Alineació amb l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana (RIS3CV), valorant els projectes que incorporen tecnologies incloses en l'àmbit de les prioritats de l'estratègia RIS3CV. Fins a 2 punts.
  • Alineació amb polítiques mediambientals, valorant els projectes amb impacte favorable per a l'economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos naturals. Fins a 3 punts.
  • Impacte social del projecte, valorant la incidència en aspectes de salut, qualitat de vida, creació rellevant d'ocupació i atenció a col·lectius desfavorits. Fins a 3 punts.
Atenció personal

info.avi@gva.es 

Alacant (+34) 96 647 83 60

València (+34) 96 386 92 00 


Horari d'atenció: de 9 a 14.30 hores


Agència Valenciana de la Innovació
 • Rambla Méndez Núñez, 41 pis 13 · 03002 Alacant
 • Plaça de l'Ajuntament, 6 pis 2 i 3 · 46002 València