Your address will show here +12 34 56 78

 Bústia de transparència

Les persones tenen dret a sol·licitar la informació pública, en els termes previstos en la Llei 1 / 2022, de 13 d'abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana i en l'ordenament jurídic aplicable. Es considera informació pública, els continguts o documents, qualsevol que siga el seu format o suport, que obren en poder dels subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació de la referida llei i que hagen sigut obtinguts o elaborats en l'acompliment de les seues funcions.


El dret d'accés a la informació pública només podrà ser limitat o denegat en els supòsits previstos en les lleis, i en tot cas, l'aplicació dels referits límits serà justificada i proporcionada al seu objecte, finalitat de protecció i atendrà les circumstàncies del cas concret, especialment a la concurrència d'un interés públic o privat superior que el justifique.


L'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) publica activament la informació exigida per la citada normativa, però en cas de requerir informació addicional, pot exercir el seu dret a l'accés a la informació pública, de conformitat amb el següent procediment:Procediment

El procediment s'iniciarà amb la presentació de la corresponent sol·licitud, la qual podrà presentar-se per qualsevol mitjà que permeta tindre constància del següent contingut:

  1. Identidad del solicitante

  2. Dirección de contacto/email

  3. Información que se solicita

AGÈNCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ

Rambla Méndez Núñez, 41 pis 13 

03002 Alacant 

Les respostes a les sol·licituds d'accés a la informació pública s'adoptaran i notificaran en el termini màxim d'un mes des de la seua recepció. Quan el volum o la complexitat de la informació sol·licitada el justifiquen, el termini es podrà ampliar, informant d'aquesta circumstància al sol·licitant.


Transcorregut el termini màxim sense haver-se notificat resposta, la sol·licitud d'accés s'entendrà desestimada, de conformitat amb el que s'estableix en la legislació bàsica de transparència i accés a la informació pública.Contra la desestimació, total o parcial, d'una sol·licitud d'accés a la informació pública, podrà interposar-se, amb caràcter potestatiu i previ, en el termini d'un mes, reclamació davant el Consell de Transparència, o bé impugnar-se davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en els termes previstos en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.* Les dades personals que ens faciliten s'incorporaran als fitxers de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI). a fi de tramitar la seua petició. Pot exercir els seus drets de protecció de dades de conformitat amb el contingut de la nostra pàgina web.